بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانهی رحم در میان متخصصین زنان و مامایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ن، مشهد، ایرا

2 دستیار تخصصی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: آزمایشات غربالگری سرطانهای دستگاه تناسلی زنان و پستان، توانسته است کاهش قابل توجهی در میزان بـروز
و نیز مرگ و میر این سرطانها ایجاد نموده و تـا حـدی در پیشـرفت درمـان نیـز مـؤثر باشـد . میـزان انجـام آزمایشـات
غربالگری سرطانهای دهانهی رحم و پستان در بین متخصصین زنان و مامایی می تواند بازتابی آگاهی دهنده نسـبت بـه
اهمیت این آزمایشها و میزان استفاده از آن در میان عموم باشد. مطالعه با این هدف شکل گرفـت تـا بتوانـد بـه عنـوان
ملاکی برای قضاوت دربارهی میزان آگاهی و اهمیت دادن زنان به انجام این آزمایشات قرارگیرد.
روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی و پس از طراحی یک پرسشنامه 8 قسمتی شامل ؤس الات بسـته انجـام گردیـد.
تعداد 136 نفر از متخصصین و دستیاران تخصصی زنان و زایمان شرکت کننده در یک کنگرهی زنان و مامـایی از هفـت
 دانشگاه علوم پزشکی مختلف (مشهد، تهران، شیراز ، تبریز، کرمان، ارومیه، اصـفهان ) انتخـاب و مطالعـه بـر روی آن هـا
انجام گردید و سپس نتایج توسط نرم افزار SPSS 11 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.
یافته ها: در میان 136 شرکت کننده، 12نفر به علت اطلاعات ناقص، از مطالعه حذف گردیدند . 115 نفر متخصص زنان
زایمان و 9 نفر دستیار رشتهی زنان بودند.40 نفر زیر40 سال و 84 نفر بالای 40 سال سن داشتند و میانگین سنی /43 1
سال به دست آمد . تنها /34 7 % ازافراد عادی و /46 7 % از گروه پرخطر، خودآزمایی ماهانـهی پسـتان را انجـام مـی دادنـد،
/11 8 % از جمعیت مورد مطالعه و /27 1 % ازگروه پرخطر ماموگرافی منظم وسالانه داشتند. درمورد انجام پاپ اسمیر، تنهـا
/17 8 % پاپ اسمیر سالیانه انجام می دادند و 29% آنان تاکنون حتی یک بار هم پاپ اسـمیر نداشـتند. در مجمـوع % 8/4
شرکت کنندگان آزمایشات غربالگری لازم برای دهانهی رحم و پستان را به طور کامل انجام داده و /95 2 % از این روش هـا
استفاده نکرده بودند.
نتیجهگیری: میزان غربالگری سرطان پستان و دهانهی گردن رحم، بین متخصصین زنان که نقش عمده درآگاهی دادن
به بیماران و جامعه دارند، حتی در بین گروه پر خطر، کم تر ازحد مورد انتظار است؛ لذا لزوم توجـه بـیش تـر بـه برنامـه
های غربالگری و تغییر نگرش ها در این زمینه حس میشود . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Prevalence of Cervical and Breast Cancer Screening Programs between Gynecologists

نویسندگان [English]

  • Ghodsieh Alavi 1
  • Javad Hoseininejad 2
  • Asieh Sadat Fattahi Masoom 3
  • Mohammad Taghi Shakeri 4
1 Professor of Obstetrics and Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident in Neurology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor of Biostatics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast and other gynecologicscreening tests for cancers have led to improve treatment options, early detection and long survival of such malignancies. The rate of cervical and breast cancer screening programs among gynecologists can give us an informative vision about the importance and utility of these programs in community. The purpose of present study is to evaluate the women’s knowledge and their prioritizing in mentioned subject.
 
Methods: This is a cross-sectional study in which we applied an eight-part questionnaire containing close-ended questions. 136 gynecologic specialist and residents who gathered in a gynecologic congress from 7 distinct medical universities (Mashhad, Tehran, Shiraz, Tabriz, Kerman, Orumieh and Esfahan) were enrolled in the study. Data were analyzed bySPSS11.
 
Results: From 136 participants, 12 persons were excluded because of incomplete information. Among remained subjects, 115 were gynecologists and 9 were residents. 40 persons were below 40 and 84 persons were above 40 years of age, whereas the mean age was 43.1 years old. There were only 34.7% of normal population and 46.7% of high group who were performing breast self-exam on a monthly schedule. There also were 11.8% of normal population and 27.1% of high-risk group who underwent annual mammography. 17.8% of participants were subjected to yearly Pap smear and 29% of them didn’t have any Pap smear. Overall, 4.8% of participants have performed complete screening tests for cervical and breast cancer and 95.2% have not applied these modalities.
 
Conclusion: The rate to which the breast and cervical cancer screening tests are being performed is much lower than expected among gynecologists (who have crucial role in informing the people of society), even among their high-risk group. Thus, necessity of paying more attention to the screening programs and the changes in viewpoints is sensible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Screening test
  • Breast Cancer
  • Cervical Cancer
  • Gynecologists
1. NHS cancer screening program. Breast srceening: the facts [Online]. 2009 [cited 2009 Feb 10];
[12 screen]. Available from:
URL: http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen/publications/nhsbsp-the-facts-english-2009.pdf
2. American cancer society (ACS). The national breast and cervical cancer early detection program
(NBCCEDP) [Online]. 2009 Sep 22 [cited 2009 Feb 10]; [9 screen]. Available from:
URL: http://www.cancer.org/docroot/PED/content/PED_1_5X_CDC_Collaboration.asp
3. Centers for Disease Control and Prevention. Cancer Prevention and Control [Online]. 2009
[cited 2009 Feb 10]; Available from:
URL: http://www.cdc.gov/cancer/
4. Dinshaw K, Mishra G, Shastri S. Determinants of compliance in a cluster randomized controlled trial on
screening of breast and cervix cancer in Mumbai, India. Oncology 2007;73(3-4):154-61.
5. Heidari Z, Mahmoudzadeh-sagheb HR, Sakhavar N. Breast cancer screening knowledge and practice
among women in southeast of Iran. Acta Medica Iraninca 2008;46(4):321-8.
6. Speroff L, Mar CA, Frit Z. Clinical gyencologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p.612.
7. Carranza-lira S, Gooch AL, Saldivar N, Osterwalder MS. Climacteric symptom control after the
addition of low dose esterified conjugated estrogen to raloxifene standard doses. Int J Fertile Womens Med
2007;52(2-3):93-6.
8. Berek JS. Berek and Novak gyencology. 14 ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 2007. p.1608. 
 
9. Smith RA, Cokkinides V, Brawley OW. Cancer screening in the united states, 2009: a review of current
American cancer society guidelines and issues in cancer screening. CA Cancer J Clin 2009;59(1):27-41.
10. Allahverdipour H, Emami A. Perceptions of cervical threat, benefits and barriers of Papanicolaou smear
screening programs for women in Iran. Women Health 2008;47(3):23-37.
11. Samuel PS, Pringle JP, James NW 4th, Fielding SJ, Fairfield KM. Breast, cervical and colorectal
cancer screening rates among female Cambodian, Somali and Vietnamess immigrants in the USA.
Int J Equity Health 2009;8:30.
12. Moser K, Patnick J, Beral V. Inequalities in reported use of breast and cervical screening in great Britain:
analysis of cross sectional survey data. BMJ 2009;338:b2025.