بررسی باور درک شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان و روش های پیشگیری از آن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

5 استادیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

6 مربی گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

چکیده

مقدمه: احتمال ابتلاء به سرطان پستان در زنانی که سابقه خانوادگی این بیماری را دارند بیشتر از زنان بدون سابقه این بیماری در خانواده می باشد،لذا باور به احتمال بیشتر ابتلاء به این بیماری نسبت به زنان دیگر می تواند انگیزه این گروه از زنان را جهت اتخاذ رفتار پیشگیری کننده از سرطان پستان افزایش دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین باور درک شده این گروه از زنان و تأثیر آن بر رفتار پیشگیری کننده از سرطان پستان، انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1391 بر روی 143 زن با سابقه فامیلی بیماری سرطان پستان در شهر سبزوار انجام شد. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق روایی محتوی و صوری و پایایی آن با آزمون آلفا کرونباخ (81/0، 71/0) سنجیده شد و با روش مصاحبه تکمیل شد. حداقل و حداکثر نمره ابزار مورد استفاده در خصوص متغیر آگاهی به ترتیب 0 و 19 و در خصوص باور درک شده، 17 و 51 بود. امتیازات به بازه صفر تا صد تبدیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه 5/9±8/32 سال، میانگین نمره آگاهی آنان 30/15±77/41 و در خصوص باور درک شده 30/11±80/57 بود. بین میانگین نمره آگاهی با باور درک شده زنان، ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (650/0=p، 038/0=r). بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیک، با افزایش یک نمره آگاهی، نسبت شانس انجام ماموگرافی 035/1 و با افزایش یک سال سن، این نسبت 037/1 برابر افزایش می یافت.
نتیجه‌گیری: بر خلاف انتظار مراقبین سیستم بهداشتی، باور درک شده زنان با سابقه فامیلی سرطان پستان، نسبت به در معرض خطر بودن این بیماری پایین بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Believe Perceived in Women with Positive Family History of Breast Cancer and Its Prevention Methods

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Hashemian 1
  • Alireza Hydarnia 2
  • Farkhondeh Aminshokravi 3
  • Meynoor Lamieian 4
  • Kazem Hassanpour 5
  • Arash Akaberi 6
1 Ph.D. Student of Health Education, Faculty of Medical Sciences , Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Health Education, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Health Education, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Health Education, Faculty of Medicine, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
6 Lecturer of Biostatistics, Addiction and Behavioral Sciences Research Center, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Risk of breast cancer in women with a family history of this disease is higher than women without familial history of breast cancer, therefore believe of higher risk factor in this women can increase their motivation in order to prevent behavior of breast cancer. The aim of this study was to determine believe perceived of this women and its effect on preventive behavior of breast cancer.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 143 women with family history of breast cancer in Sabzevar city in 2012. Sampling was on target and data collected through a self made researcher questionnaire which its validity were measured with validity content and its reliability with Cronbach's alpha test (0.71, 0.81). The questionnaire was completed by interview. Minimum and maximum scores for knowledge were respectively 0 and 19, and for believe perceived were respectively 17 and 51. Scores range was converted from 0-100. Data were analyzed using SPSS software version 15, logistic regression and Spearman correlation tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean age of women in this study was 32.8±9.5 and mean score of their knowledge was 41.77±15.30 and mean score of believe perceived was 57.80±11.30. There were no significant correlation between the mean score of knowledge and believe perceived (R=0.03, p=0.650). The odds ratio of mammography increases with increasing one score in awareness and one year in age (1.035 and 1.037 fold, respectively).
Conclusion: Contrary to the expectations of health care providers, believe perceived in women with a family history of breast cancer was low according to being at risk of this disease.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Believe perceived
  • Breast Cancer
  • Family history