ارتباط منبع کنترل سلامت با نگرش نسبت به سرطان پستان در زنان با سابقه مثبت خانوادگی سرطان پستان در شهرستان سبزوار در سال 1393

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 دانشجوی دانشکده آموزش مداوم، دانشگاه مگیل، مونترال، کانادا.

4 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.

5 دکترای روانشناسی تربیتی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

6 دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دفتر آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: باور زنان به این نکته که تا چه حد کنترل سلامت بر عهده خودشان می باشد، می تواند به عنوان انگیزه درونی باعث بروز رفتار پیشگیری کننده از بیماری شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اعتقاد به نوع منبع کنترل سلامت و ارتباط آن با نگرش زنان در خصوص سرطان پستان انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1393 بر روی 200 زن با سابقه مثبت خانوادگی سرطان پستان در شهر سبزوار انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از مقیاس بومی شده جایگاه کنترل سلامت والستون و پرسشنامه نگرش محقق ساخته به روش مصاحبه انجام شد و سه مورد باور به منبع درونی، باور به شانس و باور به افراد دیگر مورد بررسی قرار گرفت. جهت روایی سازه از نرم افزار لیزرل (نسخه 8/8) و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (نسخه 20) و آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه بیشترین میانگین نمره مربوط به باور به منبع درونی کنترل سلامت (52/0±15/5) و کمترین میانگین مربوط به باور به جایگاه شانس بود (18/1±34/3). بین باور به منبع درونی (49/0=p)، باور به شانس (88/0- =p) و باور به افراد دیگر (12/0=p) با نگرش زنان نسبت به سرطان پستان ارتباط معنی داری وجود نداشت. اما متغیر تحصیلات (005/0=p) و سن (028/0=p) تأثیر معنی‌داری بر نگرش فرد داشتند.
نتیجه گیری: باور به منبع کنترل سلامت تأثیری بر نگرش زنان با سابقه مثبت خانوادگی سرطان پستان ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Health Locus of Control with Attitude toward Breast Cancer among Women with Family Positive History of Breast Cancer in Sabzevar city (2014)

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Hashemian 1
 • Arezoo Fallahi 2
 • Arash Akaberi 3
 • Zahra sadat Asadi 4
 • Razieh Khosrorad 5
 • Atoosa Solimanian 6
1 Assistant Professor, Department of Health Education, School of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
2 Assistant professor, Department of Public Health, School of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 PhD student of Biostatistics, McGill University, Montreal, Canada.
4 PhD student, Department of Health Education & Promotion, School of Medicine, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 PhD student of Educational psychology Studies and Medical Sciences Education Development Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
6 PhD of Health Education and Promotion, Office of Health Education and Promotion, Ministry of Health, Treatment, and Medical Education, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Women's belief that health control to what extent is their own can serve as an internal motivation which causes preventive behavior of disease. This study was performed with aim to investigate the belief to the type of health locus of control and its relationship with women's attitudes about breast cancer.
Methods: This cross-sectional study was performed on 200 women with positive family history of breast cancer in Sabzevar at 2014. Data collection was performed by interview using Walston Health Locus of Control regional scale and researcher-made questionnaire. Belief in internal locus, belief to chance, and belief to other people were assessed. LISREL software (version 8.8) was used for validity, and data analysis was performed by SPSS software (version 20), and Correlation coefficient and stepwise multiple regression tests. PResults: In this study, highest score was related to belief to internal health locus of control (5.15±0.52), and lowest score was related to belief to chance (3.34±1.18). Also, no statistically significant relationship was found between women's attitude toward breast cancer and belief to internal health locus of control (P=0.49), belief to chance (P=-0.88), and belief to other people (P=0.12). But, education (P=0.005) and age (P=0.028) had significant effect on attitude.
Conclusion: Belief to internal health locus of control has not effect on the attitude of women with positive family history of breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Breast Cancer
 • Health control multidimensional scale
 1. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 2. Breast Cancer. American cancer society. Available at: URL: http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer; 2014
 3. American cancer society. Cancer facts and figures. Atlanta: The Society; 2013. P. 13.
 4. Champion V, Monahan PO, Springston JK, Russel K, Zollinger TW, Saywell RM, et al. Measuring mammography and breast cancer beliefs in African American Women. J Health Psychol 2008; 13(6):827–37.
 5. Williams-Piehota P, Schneider TR, Pizarro J, Mowad L, Salovey P. Matching health messages to locus of control beliefs for promotioning mammography Utilization. psychol Health 2004; 4(19):407-23.
 6. Rotter JB. Social learning and clinical psychology. New York: Prentice-Hall Publishers; 1954.
 7. Wallston BS, Wallston KA, Kaplan GD, Maides SA. Development and validation of the health related locus of control (HLC) scale. J Consul Clin Psychol 1976; 44(4):580-5.
 8. Luszcynska A, Schwarzer R. Multidimensional health locus of control: comments on the construct and its measurement. J Health Psychol 2005; 10(5):633–42.
 9. Kelly PA, Kallen MA, Suarez-Almazor ME. A combined-method psychometric analysis recommended modification of the multidimensional health locus of control scales. J Clin Epidemiol 2007; 60(5):440–8.
 10. Kuwahara A, Nishino Y, Ohkubo T, Tsuji I, Hisamichi S, Hosokawa T. Reliability and validity of the Multidimensional Health Locus of Control Scale in Japan: relationship with demographic factors and health-related behavior. Tohoku J Exp Med 2004; 203(1):37-45.
 11. Winefield HR. Reliability and validity of health locus of control scale. J Pers Assess 1982; 46(6):614-9.
 12. Rodriguez-Rosero JE, Ferriani Md, Dela Coleta MF. Multidimensional health locus of control scale -- MHLC: validation study. Rev Lat Am Enfermagem 2002; 10(2):179-84.
 13. Malcarne VL, Fernandes S, Flores L. Factorial validity of multidimensional health locus of control scales for three American ethnic groups. J Health Psychol 2005; 10(5):657-67.
 14. Wallston KA, Wallston BS, DeVellis R. Development of the Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) scales. Health Educ Monogr 1978; 6(2):160–70.
 15. White J. The relationship of Multidimensional Health Locus of control and attitude toward HIV/AIDS. J Rehabilitation 2011; 77(2):8-12
 16. Heaven P, Connors J, Kellehear A. Health locus of control beliefs and attitudes toward people with AIDS. J Austral Psychol 1992; 27(3):172-5.
 17. Smith B, Sullivan E, Bauman A, Powell-Davies G, Mitchell J. Lay beliefs about the preventability of major health conditions. Health Educ Res 1992; 14(3):315-25.
 18. Hashemian M, Hydarnia AR, Aminshokravi F, Lamieian M, Hassanpour K, Akaberi A. Survey of believe perceived in women with positive family history of breast cancer and its prevention methods. Iran J Obestet Gynecol Infertil 2013; 15(35):17-24. (Persian).
 19. Moshki M, Ghofranipour F, Hajizadeh E, Azadfallah P. Validity and reliability of the multidimensional health locus of control scale for college students. BMC Public Health 2007; 7:295.
 20. Wallston KA. The validity of multidimensional health locus of control scales. J Health Psychol 2005; 10(5):623-31.
 21. Suhr DD. Exploratory or confirmatory factor analysis? Cary, USA: SAS Institute Inc; 2006.
 22. Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. 5th ed. Boston: Pearson; 2007.
 23. Groth-Marnat G, Schumaker JF. Locus of control and attitude toward eating in a female college population. Soc Behav Personal Int J 1988; 16(1):19-23.
 24. Shahed S. Health locus of control, health beliefs, and health related behaviors. a study of urban females, Phd master These. Lahore: University of the Punjab; 2011.
 25. Okobia MN, Bunker CH, Okonofua FE, Osime U. Knowledge, attitude and practice of Nigerian women towards breast cancer: a cross-sectional study. World J Surg Oncol 2006; 4:11.