بررسی نتایج بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در 110 بیمار با کانسر پستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش های کم تهاجمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 جراح عمومی، مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش های کم تهاجمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 رزیدنت گروه جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه پزشکی هسته ای، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 رزیدنت گروه جراحی عمومی، مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپیک و روش های کم تهاجمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، شایع ترین سرطان در زنان بوده و درمان آن شامل حذف پستان و غدد لنفاوی اگزیلاری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نتایج حاصل از بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه گذشته نگر طی سال های 88-1386 بر روی 110 بیمار مبتلا به سرطان پستان مرحله اول و دوم در بیمارستان امید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. افراد تحت بررسی غدد لنفاوی نگهبان قرار گرفتند. غدد لنفاوی نگهبان، با استفاده همزمان از روش تزریق ماده ایزوتوپ (سنتی گرافی) و تزریق ایزوسولفان آبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از شمارشگر مواد رادیوایزوتوپ به منظور شناسایی غده لنفاوی نگهبان استفاده شد. پس از شناسایی غده لنفاوی نگهبان، برداشتن غدد لنفاوی مذکور انجام شد و جهت ارزیابی برای فروزن سکشن و پاتولوژی دائمی ارسال شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون کی دو و دقیق فیشر انجام شد.
یافته‌ها: در مجموع در 20 بیمار، نتیجه فروزن سکشن حین عمل مثبت شد و در نتیجه تحت دایسکشن آگزیلاری قرار گرفتند. از مجموع 90 بیمار، 30 بیمار (33/33%)، اول جهت طی شدن مرحله یادگیری جراح، تحت انجام بررسی غده لنفاوی نگهبان و سپس دایسکشن آگزیلاری در همان عمل جراحی قرار گرفتند. در 70 بیماری که نتیجه بیوپسی غده لنفاوی نگهبان منفی بود، از دایسکشن آگزیلاری اجتناب شد. در 3 بیمار از 70 مورد فوق، نتیجه پاتولوژی دائمی، نشان دهنده گرفتاری متاستاتیک غده لنفاوی نگهبان بود و تمام این 3 مورد در 30 مورد اولیه ای بودند که تحت دایسکشن آگزیلاری نیز قرار گرفته بودند. پس از طی شدن مرحله learning curve نتیجه منفی کاذب بیوپسی غده لنفاوی نگهبان مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: انجام بیوپسی غده لنفاوی نگهبان در بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله اول و دوم، می تواند با دقت بالایی، وضعیت گره های لنفاوی آگزیلاری را از نظر درگیری متاستاتیک مشخص کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sentinel Lymph Node Biopsy Results in 110 Patients with Breast Cancer

نویسندگان [English]

 • Abbas Abdollahi 1
 • Mohammad Naser Forghani 2
 • Azadeh Jabari Noughabi 3
 • Ramin Sadeghi 4
 • Alireza Tavassoli 1
 • Ali Jangjoo 5
 • Mohammad Javad Ghamari 2
 • Sara Mirzaian 6
 • Hossein Shaghayegh 7
1 Associate Professor, Department of Surgery, Endoscopic & Minimally Invasive Surgery Research Centre, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 General Surgeon, Endoscopic & Minimally Invasive Surgery Research Centre, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Surgery, Surgical Oncology Research Centre, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Nuclear Medicine, Nuclear Medicine Research Centre, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Surgery, Surgical Oncology Research Centre, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Centre, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
7 Resident of Surgery, Endoscopic & Minimally Invasive Surgery Research Centre, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common malignancy in women and the treatment is removal of the axillary lymph nodes and breast. This study was done to study the results of sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients.
Methods: This retrospective study was conducted on 110 patients with stage I and II breast cancer who refereed to Omid hospital in Mashhad, Iran, 2007-2009. Sentinel lymph node biopsy was performed. Patients were evaluated with combined methods of injection of radioisotope (scintigraphy) and isosulfan blue dye. Radioisotope count was used to identify the sentinel lymph node. After identifying the sentinel lymph node, the lymph nodes were removed and sent for frozen section evaluation and permanent section pathology. Data were analyzed using descriptive statistics, Chi square and Fisher's exact tests.
Results: Intraoperative frozen section results were positive in 20 patients, therefore they underwent axillary dissection. During the stage of learning curve for surgeon, 30 primary patients (33.33%) of the total 90 patients underwent simultaneously sentinel lymph node biopsy and axillary dissection. Results of sentinel lymph node biopsy were negative in 70 patients, so axillary dissection was ignored. Permanent pathologic results indicated metastatic involvement of sentinel lymph node in 3 patients of these 70 cases. These 3 cases were all in the first 30 patients that underwent axillary dissection, too. False-negative result of sentinel lymph node biopsy was not observed after getting over the learning curve stage.
Conclusion: Sentinel lymph node biopsy can determine the metastatic involvement of axillary lymph node in patients with stage I and II breast cancer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast neoplasms
 • Dissection
 • Sentinel Lymph Node Biopsy