ارتباط بین بروز بیش از حد گیرنده HER2 با میزان بازگشت مشاهده شده سرطان پستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دستیار تخصصی داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، شایعترین سرطان زنان در ایران و جهان می باشد و HER-2 یکی از عوامل تشخیصی این سرطان است. در بسیاری از سرطان ها، از تومور مارکرها به عنوان معیار پیش بینی کننده بازگشت استفاده می شود اما در سرطان پستان، معاینه بالینی و ماموگرافی، مهمترین عوامل جهت پیگیری بازگشت توصیه شده اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بازگشت و تومور مارکر HER-2 در مبتلایان به سرطان پستان در شهر اراک انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 140 بیمار مبتلا به سرطان پستان که در فاصله سال های 89-1385 به بیمارستان آیت ا... خوانساری شهر اراک مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه بافتی این بیماران از نظر گیرنده های استروژن، پروژسترون و HER-2 با روش ایمونوهیستوشیمی ارزیابی شد. بیماران در بدو ورود، تحت معاینه بالینی کامل و سی تی اسکن قفسه سینه قرار گرفتند. سپس بعد از جراحی و دایسکشن تمام غدد لنفاوی درگیر توسط انکولوژیست تحت درمان مناسب سرطان پستان قرار گرفتند و به مدت 2 سال از نظر هرگونه علائم بازگشت پایش شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از مجموع 140 بیمار مورد مطالعه، 102 نفر (85/78%) درگیری غدد لنفاوی داشتند. بین گیرنده های HER-2، استروژن و پروژسترون با میزان درگیری غدد لنفاوی ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0<p). میزان بازگشت در بیماران مبتلا به سرطان پستان با HER-2 مثبت، 1/42% و در بیماران با HER-2 منفی‌، 6/25% بود. میزان بازگشت در دو گروه بیماران مبتلا به سرطان پستان HER-2 مثبت و منفی اختلاف معنی داری نداشت (16/0=p)
نتیجه گیری: بین بازگشت سرطان پستان و بروز بیش از حد HER-2 ارتباطی وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between HER2-Overexpressing and Incidence of Breast Cancer Recurrence

نویسندگان [English]

  • Kamran Moshfeghi 1
  • Amir Almasi Hashiani 2
  • Javad Motezaker 3
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
2 Ph.D. Student of epidemiology, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
3 Resident of Internal Medicine, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common cancer in women worldwide and HER-2 is one importantly prognostic factor in this cancer. Tumor markers use as a criterion for predicting recurrence, but in breast cancer physical examination and mammography are important factors that are recommended for following up the recurrence. The aim of this study was to assess the correlation between breast cancer recurrence and HER2-overexpressing in breast cancer patients in Arak, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 140 patients with primary breast cancer referred to Ayatollah Khansari hospital of Arak, Iran during 2006-2010. Estrogen and progesterone receptors and HER-2 expression were evaluated by immunohistochemistry procedure in tissue samples. At arrival patients underwent complete physical examination and chest CT-scan. After operation and dissection of involved lymph node, patients treated properly by oncologist and followed up for 2 years for recurrence of symptoms. Data were analyzed by SPSS software version 16 and Chi-square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Out of 140 cases, 102 patients (78.85%) had lymph node metastasis. No significant association was found between HER2, estrogen and progesterone receptors and lymph node metastasis (p>0.05). Rate of recurrence was 42.1% in HER2 positivecases and 25.6% in HER2negative. Rate of recurrence in both HER2 positive and HER2 negative groups showed no statistically significant difference (p=0.16).
Conclusion: There is no significant relation between breast cancer recurrence and over expression of HER2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast neoplasms
  • HER2
  • Receptor/Estrogen
  • Receptor/Progesterone
  • Recurrence