مقایسه ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد با پاتولوژی قطعی در تشخیص توده های تخمدانی اصفهان 1384

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 استادیار گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 دانشیار زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: یکی از مسائل مهم طب زنان و مامایی، بدخیمیهای دستگاه تناسلی می باشد.پس افتراق تودة تخمدانی
خوش خیم از بدخیم حین عمل مسئلة مهمی است و این افتراق همیشه بر اساس تجربه جراح، یافتههای حین
عمل و مشخصات ظاهری تومور امکان پذیر نمیباشد . از ابزارهای تشخیصی ضمن عمل برای تعیین نوع
بافت شناسی تودة مشکوک، تهیة برش بافتی منجمد میباشد. دقت تشخیص این تست در مطالعات قبلی انجام
شده متفاوت گزارش شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین حساسیت و ویژگی این تست و مقایسه آن
با پاتولوژی قطعی در تشخیص بافت شناسی تومورهای تخمدانی می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1384 در زنان مراجعه کننده به بخش جراحی
بیمارستانهای الزهرا و شهید بهشتی شهر اصفهان انجام شده است. 45 نمونة بافتی از بیماران حین عمل
جراحی تودة تخمدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. در هر بیمار، ضمن عمل یک نمونه جهت تهیة برش بافتی
منجمد ارسال و نتیجة آن با آسیب شناسی قطعی مقایسه گردید . نمونة بافتی بر اساس پتانسیل بدخیمی به
دو دستة خوش خیم و بدخیم تقسیم شده اند. مشخصات فردی، نتایج آزمایشگاهی، نوع در پرسشنامه ای
جمع آوری گردید. اطلاعات حاصل با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که بیشترین افراد مورد مطالعه در کروه سنی 31 تا 40
سال و دارای بیش از 3 فرزند و در دوران قبل از یائسگی بودند 68/8 % بیماران توده خوش خیم و 31/2 %
توده بد خیم داشتند.
حساسیت برش بافتی منجمد در تشخیص توده های بدخیم تخمدانی 100% و ویژگی آن 88/5% بدست آمد.
حساسیت تست برش بافتی منجمد در تشخیص توده های خوش خیم تخمدان 88/5% و ویژگی آن 77%
بدست آمد .
نتیجه گیری: طبق نتایج حاصله استفاده از برش بافتی منجمد تکنیک قابل اعتمادی برای تشخیص نوع
بافت شناسی توده های تخمدان و تعیین توع عمل جراحی حین عمل می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accuracy of Frozen Section in Diagnosis of Ovarian Mass in Isfahan Medical Hospital 2005

نویسندگان [English]

  • Z Allameh 1
  • S Rohahamin 2
  • F Mohamadzadeh 3
  • T Allameh 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Introduction: Malignant ovarian tumor is one of the most fatal gynaecologic
malignancies. Of all the gynecologic cancers, ovarian malignancies represent the
greatest clinical challenges. It has the highest fatality to case ratio of all the gynecologic
malignancies.
To provide optimal management of a patient with an adnexal mass, it is important to
differentiate between malignant and benign pathology prior to and during surgery. Preoperative
discrimination between the malignant and benign adnexal mass can be made
with patient characteristics such as age, menopausal status, sonography and CA125
level in the peripheral blood.
Frozen section has long been used as a diagnostic tool for intraoperative histopathologic
determination of various surgical conditions and has an acceptable accuracy for clinical
use, including gynecological diseases.
The accuracy of the technique has been reported. The aim of the present study was to
examine the accuracy of frozen section diagnosis of adnexal mass in Isfahan
University.
Materials and Methods: This is a descriptive study done in Isfahan in 2005. A total
of 45 surgically removed ovarian tumors were studied. Each ovarian tumor sample was
evaluated for histopathologic diagnosis using both Frozen section and paraffin seethes.
Interpretation was separate and blinded to benign and malignant in each technique.
Results: From 45 patients of whom 68.8% had a benign tumor, 31.2% had a malignant
tumor at definitive histological assessment. Sensitivity of frozen section for benign and
malignant tumors was 100% and 88.5% respectively. Specificity of frozen section for
benign tumors was 88.5%, and for malignant tumors 77%.
Conclusion: Frozen section appears to be an accurate technique for the
histopathologic diagnosis of ovarian tumors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frozen section
  • Ovarian mass
  • Permanent pathology
  • sensitivity
  • specificity
1. Houck K, Nikrui N, Duska L, Chang Y, Fuller AF, Bell D, et al. Borderline tumors of the ovary:
correlation of frozen and permanent histopathologic diagnosis. Obstet Gynecol. 2000 Jun; 95 (6 Pt
1):839-43.
2. Morice P, Sabourin JC, Castaigne D, Mercier S, Pautier P, Spatz A, et al. Frozen section of lymph
nodes in uterine cervical carcinoma. Clin Exp Pathol. 1999; 47(5):223-6.
3. Eltabbakh GH, Trask CE. Scrape cytology for intraoperative evaluation of lymph nodes in
gynecologic cancer. Obstet Gynecol. 2000 Jan; 95(1):67-71.
4. Sawady J, Berner JJ, Siegler EE. Accuracy of and reasons for frozen sections: a correlative,
retrospective study. Hum Pathol 1988 Sep; 19(9):1019–1023.
5. Boriboonhirunsarn D, Sermboon A. Accuracy of frozen section in the diagnosis of malignant
ovarian tumor.J Obstet Gynaecol Res. 2004 Oct; 30(5):394-9.
6. Geomini P, Bremer G, Kruitwagen R, Mol BW. Diagnostic accuracy of frozen section diagnosis of
the adnexal mass: a Meta analysis. Gynecol Oncol 2005 Jan; 96(1):1-9.
7. Wang KG, Chen TC, Wang TY, Yang YC, Su TH.Accuracy of frozen section diagnosis in
gynecology. Gynecolo Oncol. 1998 Jul; 70(1):105-110. Review.
8. Dankwa E K, Davies J D. Frozen section diagnosis: an audit. J Clin Pathol .1985: 1235–1240.
9. Bast RC, Feeney M, Lazarus H, Nadler LM, Colvin RB, Knapp RC. Reactivity of a monoclonal
antibody with human ovarian carcinoma. J Clin. Invest.1981 Nov; 68(5): 1331–7.