تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان/ متخصص زنان و زایمان

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 مشاور آماری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 متخصص اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی (PMS = Pre Menstruul Syndrom) مجموعه ای از علایم جـسمی و
روانی است که در نیمه دوم سیکل قاعدگی رخ می دهد و در حدود 95% از زنان با شدتهای مختلف به آن
گرفتار می شوند . در 3-8% موارد سندرم پیش از قاعدگی علائم اختلالات ناخوشی روی می دهد کـه بـا
فعالیت های روزانه اجتماعی مبتلایان تداخل ایجاد می کند .
در این زمینه درمان هـای مختلفـی وجـود دارد کـه یکـی از آنهـا تجـویز داروهـای مهارکننـده بازجـذب
سروتونین از جمله فلوکسیتین می باشد . هدف از این مطالعه بررسی اثربخـشی و تعیـین مقـدار روزانـه
فلوکسیتین قبـل از قاعـدگی بـه صـورت دوره ای بـرای دمـان اخـتلالات خلقـی سـندرم قبـل از قاعـدگی
(PMDD) بوده است.
روش کار: این کارآزمایی بالینی در سال 1384 در دبیرستانهای دختران شهرسـتان خـرم آبـاد انجـام
گردید. 212 نفر دانش آموز دختر که بعد از دو سیکل قاعدگی که جهت تعیـین افـراد بـا علایـم PMS و
اختلالات خلقی آن (PMDD) انجام شد وارد مطالعه شدند و به صورت تـصادفی در سـه گـروه تقـسیم
شدند. گروه یک 86 نفر و تحت درمان با کپسول فلوکسیتین 10میلی گرم و گروه دو 86 نفـر فلوکـسیتین
20 میلی گرم و به گروه سوم 88 نفر دارونما داده شد. این داروها از 14 روز قبـل از قاعـدگی بعـدی تـا
روز اول خونریزی روازنه یکعدد و تجویز شد. این قاعدگی روزانه یکعدد تجویز شد. یـک ویزیـت بـدون
دریافت هیچگونه دارویی شدند بعد از این مدت اطلاعات از طریق پرسشنامه حاوی سـؤالات جمـع آوری
گردید و با نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری تی و کای اسکونر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج: افراد مورد مطالعه از نظر مشخصات دموگرافیک و شدت بیماری و طول سیکل قاعـدگی بـا هـم
اختلاف نداشتند و از نظر میزان تـأثیر دارو فلوکـسیتین 20 میلـی گـرم کـه بـه صـورت دوره ای قبـل از
قاعدگی داده شد به طور واضح نسبت به دارونما و فلوکسیتین 10 میلی گرم در بهبود علایم و رفـع آنهـا
مؤثر بوده است . P = 0/005 و هر دو گروه فعال دریافت کننده دارو به طور مـشخص از همـان سـیکل
اول درمان بهبودی نشان دادند. هر دو گروه فلوکسیتین 20 میلی گرم و 10 میلـی گـرم بـه طـور واضـح
نسبت به دارونما در بهبود اختلالات روحی و ناخوشی PMS مؤثر بودند . شدت 12 علامت بـا مـصرف
فلوکسیتین 20میلی گرم در طی 3 سیکل قاعدگی به طور معنی دار کاهش پیدا کرد یا به طور کامل از بین
رفت. قطع درمان به علت عوارض جانبی در هیچکدام از سه گروه دیده نشد .
نتیجه گیری: فلوکسیتین با مقدار روزانه قبل از قاعدگی به خوبی قابل تحمل و بـی خطـر مـی باشـد و
علایم روحی ـ فیزیکی و اختلالات اجتماعی را کـه همـراه بـا PMS اسـت را کـاملاً بهبـود مـی بخـشند و
فلوکسیتین 20میلی گرم مفیدتر از فلوکسیتین 10 میلی گرم در درمان اختلالات ناخوشـی سـندرم قبـل از
قاعدگی می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Daily Fluoxetine in Treatment of Premenstrual Dysphoric Disorder

نویسندگان [English]

  • N Lorzadeh 1
  • S Kazemi Rad 2
  • M MomenNasab 3
  • M Lorzadeh 2
  • M Safa 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual Syndrome (PMS) which is accompanied by
Psychological and Physical Symptoms regularly occurs during the second half of the
menstrual cycle and is estimated to affect up to 95% of women to some degree. Only
3-8% of these women have Premenstrual Symptoms that meet the criteria for
premenstrual dysphoric disorder (PMDD), which significantly interferes with social
activities or relationships with others. In this case there are medications one of which
is serotonin reuptake inhibitors, including Fluoxetine.
The aim of this study is To evaluate premenstrual daily dosing of fluoxetine for
treatment of Premenstrual dysphoric disorder.
Materials and Methods: This was a double-blind clinical trial study. After a two
cycle Screening 260 women were randomly prescribed fluoxetine 10mg capsules,
fluoxetine 20mg capsules and placebo capsules (dosed daily from the 14th day before
next expected menses through the first fall day of bleeding) for three cycles, and they
had a follow-up visit without taking drugs. After this time data was gathered with
questionnaire and analyzed by descriptive statistics.
Results: Baseline demographics and severity of illness and length of menstrual cycle
measures showed that the treatment groups were balanced. Premenstrual daily
fluoxetine 20mg demonstrated significant improvement in symptoms compared with
placebo (P = 0.005) and Premenstrual daily fluoxetine 10mg groups. Both active
treatment groups significantly improved by the first treatment cycle. Both fluoxetine
groups showed significant improvement.
All 20 symptoms such as fatigue, sleep disorder, irritability, depression, appetite
changes, and physical symptoms such as body dimorphic, breast tenderness, acnea,
headache, arthralgia, low back pain, and weight increase had significant reduction or
completely disappeared with Fluoxetine 20mg capsules.
Discontinuation due to adverse side effects did not differ among the three groups.
Conclusion: Premenstrual daily dosing with Fluoxetine effectively treats mood, physical
and social function and symptoms associated with premenstrual dysphonic disorder.
Fluoxetine 20mg appears to have comparably better efficacy than floxetine 10mg. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premenstrual Syndrome
  • Fluoxetine
  • Mood symptom
  • Physical symptom
1. Rivera Tovar AD, Frank Lue. Luteal phase dysphoric disorder in young woman. Is J
Psych. 1990; 117:1634-6.
2. Ramcharan Sm, Love EJ, Fick GH, Goldfien A. The epidemiology of premenstrual
symptoms in a population based sample of 2650 urban woman: attibutable risk and risk
factor. J Clin Epidemiol. 1992; 15:377-92. 
 
3. American sychiatric Association Diagnostic and statisica1 manual of mental disorders.
4th ed. Washington DC: American Psychiatric Association; 1994.
4. Yonkers KA, Halbreich U, Freeman E, Brown C, Endicott J, Frank E, et al.
Symptomatic improvement of premenstrual dysphoric disorder with sertraline treatment.
A randomized controlled trial. Sertraline Premenstrual Dysphoric Collaborative Study
Group. JAMA. 1997 Sep 24; 278(12):983-8.
5. Endicott J, Amsterdam J, Eriksson E, Frank E, Freeman E, et a1. Is premenstrual
dysphoric disorder a distinct clinical entity? J Womens Health Gend Based Med 1999
Jun;8(5):663-79.
6. Steiner M, Steninberg S, Stewart D, Carter D, Berger C, Reid R, et al. Fluoxetin in the
treatment of premenstrual dysphoria . Canadian Fluoxetine/premenstrual Dyshoria
Collaborative Study Group. N Engl Med. 1995 Jun 8; 332(23):1529-34.
7. Su TP, Schmidt PJ, Danaceau MA, Tobin MB, Rosenstein DL, Murphy DL, et al.
Fluoxetin in the treatment of premenstrual dysphoria. Neuropsychopharacology. 1997
May;16(5):346-56.
8. Pearlstein TB, Stone AB. Long-term fluoxetin treatment of late luteal phase dysphoric
disorder. J Clin Psychiatry. 1994 Aug;55(8):332-5.
9. Freeman EW, Rickels K, Arredondo F, Kao LC, Pollack SE, Sondheimer SJ. Full- or
half-cycle treatment of severe premenstrual syndrome with a serotonregic
antidepressant. J Clin Psychopharmacol. 1999 Feb;19(1):3-8.
10. Steiner M, Korzekwa M, Lamont J, Wlkins A. Intermittent fluoxetine dosing in the
treatment of women with premenstrual dysphoria. Psychopharmacol Bull.
1997;33(4):771-4.
11. Sundblad C, Wikander I, Andersch B, Eriksson E. A naturalistic study of paroxetine in
premenstrual syndrome: efficacy and side-effects during ten cycles of treatment. Eur
Neuropsychopharmacol. 1997 Aug;7(3):201-6.
12. Carpenter SE, Rock JK. Premenstrual syndrome. In: Keye WR Jr . Pediatric and
adolescent gynecology. 2nd ed, Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2000: 247.
13. Kaplan HZ, Sadocek BJ. Synopsis of psychiatry. 8th ed, Philadelphia:Williams &
Wilkins;1998:530-582.
14. Wikander I, Sundblad C, Andersch B, Dagnell I, Zylber stein D, Bengtsson F, et al.
Citalopram in premenstrual dysphoria: is intermittent during luteal phases more
effective than continuous medication throughout the menstrual cycle?. J Clin
Psychopharmacol. 1998 Oct;18(5):390-8.
15. Schmidt PJ, Nieman LK, Danaceau MA, Adams LF, Ruinow DR. Differential
behavioral effects of gonadal steroids in women with and in those without premenstrual
syndrome. N Engl J Med. 1998 Jan;388(4):209-16.
16. Rubinow DR, Schmidt PJ. The treatmemt of premenstrual syndrome-forward into the
past. N Engl J Med. 1995 Jun 8;332(23):1529-34.
17. Stahl SM. Essential psychopharmacology. Cambridge: Cambridge University Press;
2000.
18. Hylant TR, Sundell K, Judge R. The impact of premenstrual symptomatology on
functioning and treatment-seeking behavior: experience from the United Staes, United
Kingdom, and France. J Womens Health Gend Based Med. 1999 Oct;8(8):1043-52.