مقایسه اختلال تحمل گلوکز و پیامد بارداری در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زنان و زایمان، فاطمه زهرا مرکز باروری و ناباروری، دانشگاه بابل پزشکی

2 دکتر پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

3 استادیار زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری با مقاومت به انسولین همراه است. در 80 درصد زنان چاق و 30 درصد زنان لاغر مبتلا بـه سـندرم
تخمدان پلیکیستیک قبل از بارداری مقاومت به انسولین دیده میشود و 30 درصـد ایـن خانمهـا بعـدها دچـار اخـتلال
تحمل گلوکز خواهند شد بنابراین زنان مبتلا به سندرم در ریسک عدم تحمل گلوکز در طی بارداری قرار دارند.
اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر شیوع اختلال کربوهیدارتی در طی بارداری در این خانمهـا کـه مـیتوانـد روی پیامـد
بارداری و نوزادی تأثیرگذار باشد.
این مطالعه با هدف تعیین تأثیر سندرم تخمدان پلیکیستیک بر روی اختلال تحمل گلوکز در طی بارداری و نیز پیامد
بارداری به انجام رسیده است.
مواد و روشها: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1383-84 در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجـام شـده اسـت .
40 خانم باردار مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک با 60 خانم باردار غیرمبتلا به سندرم مورد مطالعه قرار گرفتند.
تمام افراد در ابتدای بارداری و نیز هفتة 24-28 بارداری برای دیابت حاملگی با 50 گرم گلوکز خوراکی غربـالگری
شدند. برای بیماران با تست تحمل گلوکز بیشتر از 140mg/dl تست تحمل گلوکز سه ساعته بـا 100 گـرم گلـوکز
خوراکی انجام شد. مشخصات فردی، مشکلات و عوارض مربوط به بارداری، نتایج آزمایشگاه در پرسـشنامه ای
جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
نتایج: BMI در گروه مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک به صورت معناداری بالاتر بود. شیوع اخـتلال تحمـل
گلوکز و دیابت حاملگی در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت.
شیوع پراکلامسی در بیماران مبتلا به سندرم نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری بالاتر بود . شـیوع زایمـان
زودرس، روش زایمان، میزان انتقال به بخش مراقبتهای ویژه نوزادان، دکولمان، جفـت سـرراهی در بـین دو گـروه
تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه گیری: افزایش ریسک پراکلامسی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک میتوانـد بـه دلیـل
چاقی مادر باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Effect of Glucose Tolerance in Pregnancy Outcome in Patients with Polycystic Ovarian Syndrome

نویسندگان [English]

  • Tahereh Nazari 1
  • Zahra Karimiyan 2
  • Zeinab Nazari 3
1 Assistant professor of Obstetrics and Gynecology, Fatemeh Zahra Fertility & infertility Center, Babol University of MedicalSciences, Babol, Iran.
2 Medical Doctor, Babol University of Medical Sciences
3 Assistant professor of Obstetrics and Gynecology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: pregnancy is associated with insulin resistance. Eighty percent of obese
and 30% of lean women with PCOS (poly cystic ovarian syndrome) demonstrate insulin
resistance before conception and as many as 30% are affected by impaired glucose tolerance
later in life. As there is paucity of data on the prevalence of carbohydrate impairment during
pregnancy and its effect on perinatal outcome and infant morbidity in PCOS patients, this
study was designed.
Materials and Methods: In this descriptive analytical study, pregnancy records of 40
PCOS patients were compared with 60 non PCOS patients randomly. All cases in the study
and the control group were screened for GDM (Gestational Diabetes Mellitus) with 50 gr
glucose challenge test (GCT) in initial weeks and 24-28 week of gestation. Patients with
glucose challenge test values of > 140 mg/dl were referred for the 3h /100gr oral glucose
tolerance test (GTT). The two groups were then compared for the complications of
pregnancy and delivery.
Results: BMI was significantly higher in patients in the study group than the control
group. Prevalence of GDM and impaired glucose tolerance (IGT) between the groups was
not statistically significance. Prevalence of preeclampcia was significantly higher in PCOS
patients than control ones. Prevalence of preterm labor, mode of delivery, mean birth
weight, proportion of babies admitted to NICU, placental abruption and placenta previa
were not statistically different between two groups.
Conclusion: We found no difference in GDM and IGT prevalence in two groups, but
prevalence of preeclampcia in patients with this syndrome was higher. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poly Cystic Ovary Syndrome (PCOS)
  • Gestational Diabetes mellitus (GDM)
  • Impaired Glucose Tolerance (IGT)
  • Pregnancy outcome
1. Pelusi B, Gambineri A, Pasquali R, Type 2 diabetes and the polycystic ovary syndrome. Minerva
Ginecol. 2004 Feb;56(1):41-51.
2. Mikola M, Hiilesmaa, Haltt unennet M, suhonenland tiitince A Obstetric out come in women with
poly cystic ovarian syndrome. Hum Rrprod. 2001 Jul; 16(7): 1537.
3. Holte j, Bergh T, Berenc, et al (1994b) serum lipo protein lipid profile in women with the poly cystic
ovary syndrome- relation to an thropometric, endocrine and metabolic variables. Clin. Endocrine; 41,
463-471.
4. Balen, AH, Braat, D.D, west c. et al. (1994) cumulative conception and live birth rates after treatment
of anovulatory infertility safety and efficacy of ovulation in 200 paitients. Hum Reprod; 9, 1563-
1570.
5. Haakova L, Cibula D, Rezabek K, Hill M, Fanta M, Zivny J. Pregnancy outcome in women with
PCOS and in controls matched by age and weight; 2003 Jul; 18(7):1438-41.
6. Diamant, YZ. Rimon, E. and Evron S. (1982) High incidence of preeclamptic toxemia in paitients
with poly cystic ovarian disease. Eur. J. obstet. Gynec & Reprod. Biol; 14, 199-204.
7. Yildiz BO, Yarali H, Oguz H, Bayraktar M. Glucose intolerance, insulin resistance, and
hyperandrogenemia in first degree relatives of women with polycystic ovary syndrome; 2003
May;88(5):2031-6.
8. Paradisig G, Fulgh esu, Am, Ferra zanis, et al. (1998) Endo crino- metabolic features in women with
poly cystic ovary syndrome during pregnancy. Hum. Reprod; 13, 542-546. 
 
9. Turhan. ND. Seckin N.C. Aybar. F, Ine gol I. Assessment of glucose tolerance and pregnancy out
come of poly cystic ovary paitients. International journal of gyne cologg and obstet rice 81 (2003)
163-168.
10. Hill, kathryn M. RNC WHCNP, MS. The pathogenesis and treatment of pcos. Nurse pract, volum
28(7). July 2003.8-17.
11. Radon PA. MC mahon My. Meyer WR. Impaired Glucose toletance in pregnant women with poly
cystic ovary syndrome; Obstetrics & Gynecology. 94(2)- 194-7. 1999. Aug.
12. Devries Mj, Dekker GA, schoema kerj. Higher risk of pre eclampsia in the poly cystic ovary
syndrome. A case control study. Eur j obstet Gynecol Reprod Biol. 1998 Jan, 76(1): 91-5.
13. Bauman WA, Maimen M. langer o. An association between Hyper insulinemia and Hyper tension
during the third trimester of pregnancy Am j obstet Gynecol 1988; 159: 446-50.
14. Li X, Lin JF. Clinical features, hormonal profile, and metabolic abnormalities of obese women with
obese polycystic ovary syndrome; Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2005 Dec 7;85(46):3266-71.
15. Kiddy DS. Hamilton- Fairley D, Bush A. et al. Improvement in endocrine and ovarian function
during dietary treatment of obese women with poly cystic ovary syndrome. Clin Endo crinol 1992;
36: 105-11.
16. Wortsman j, de Angeles S, Futterweit W, singh KB, kaufmann RL, Gestational diabetes and neo natal
macro somia in the poly cystic ovary syndrome. Y Reprod med. 1991; 36(9): 656-661.
17. Gambineri A, Pelusi C, et al. Glucose intolerance in a large cohort of mediterranean women with
polycystic ovary syndrome: phenotype and associated factors. Diabetes. 2004 Sep;53(9):2353-8.
18. Al-Ojaimi EH. Pregnancy outcomes after laparoscopic ovarian drilling in women with polycystic
ovarian syndrome; Saudi Med J. 2006 Apr;27(4):519-25.
19. Legro RS, Castracane VD, Kauffman RP. Detecting insulin resistance in polycystic ovary syndrome:
purposes and pitfalls; Obstet Gynecol Surv. 2004 Feb;59(2):141-54.
20. Bjerke S. Dale Po, tanbo T, et al. Impact of insulin resistance on pregnancy complications and out
come in women with poly cystic ovary syndrome.
21. Dynecol obstet invest. 2002, 54(2): 94-8.
22. vollenhoven B, clark S, kovacs G et al. Prevalence of gestational diabetes mellitus in poly cystic
ovarian syndrome (pcos) paitients after ovulation induction with gonado trephine. Aust NIJ obstes
Gynecol 2000, Feb, 40(1): 54-80.
23. Park KH. Kim jr, Ahn CW et al. poly cystic ovarian syndrome (pcos) and insulin resistance. Int
Gynecol obstet 2001 Sep; 74(3): 261-7.
24. weerakiet S, srisombut C, Bunnag P, sangtong S et al. Pre valence of type 2 diabetes mellitus and
impared glucose tolerance in Asian women with poly cystic ovary syndrome. Int J Gynecol obstet
2001, Nov, 75(2): 177-84.
25. Antlila L, karjala K, penttile RA et al. poly cystic ovaries in women with gestational diabetes. Obstet
Gynecol. 1998 jul, 92(1). 13-16.
26. Gjonnaess H. The course and out come of pregnancy after ovarian electerocautery in women with
poly cystic ovarian syndrome. Brj obstet Gynecol 1989: 96(6): 714-719.
27. Lao tt. Holf. Impaired glucose tolerance and pregnancy out come in chinese women with high body
mass index. Hum Reprod. 2000 Aug; 15(8) 1826-9.