بارداری، جنسیت و ارتباط آن با کیفیت روابط زناشویی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

چکیده

مقدمه: پیشگیری از بیماریهای وابسته به جنس ،کاهش موارد سقط های انتخابی و ضایعات جسمی و
آلام روحی مادر متعاقب آن ، کنترل روند افزایش جمعیت و مشکلات ناشی از آن ، اهمیت توجه به مسئله
انتخاب جنسیت را مستدل می سازند. لذا این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین جنس نوزاد با الگوی
روابط جنسی والدین انجام شده است.
روش کار: این پژوهش ، بصورت توصیفی - مقطعی بر روی 346 زن باردار مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی – درمانی شهر سبزوار در سال 1382 انجام شد. نمونه گیری بصورت غیر احتمالی در
دسترس صورت پذیرفت. ابزار گرد آوری اطلاعات، فرم مصاحبه بوده که بصورت حضوری تکمیل شد.
لازم به ذکر است که واحدهای پژوهش، اطلاعی از جنسیت فرزند خود نداشتند. جهت تحلیل اطلاعات، از
آزمون کای اسکویر برای جداول توافقی استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که رضایت زوجین از روابط جنسی ، سبب افزایش موارد پسرزایی شده است
(P=0/009). همچنین تملایلات جنسی زیاد در مردان (p=0/039) و موارد ارگاسم کمتر در زنان
(P=0/006) شانس تولد نوزاد دختر را بیشتر نموده است.
نتیجه گیری: با توجه به تأثیر فاکتورهای متعدد در تعیین جنسیت جنین و نقش عوامل روحی –
روانی، آگاهیها و اطلاعات جنسی زوج، می توان افراد را در دستیابی به جنسیت مطلوب فرزند و بهبود
کیفیت روابط زناشویی یاری رساند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pregnancy, Gender and Its Relationship with the Quality of Sexual Relations

نویسندگان [English]

  • Z Boloryan
  • M.H Rakhshni
چکیده [English]

Introduction: Prevention of sex–linked diseases, reduction of elective abortions and
physical and mental effects followed by abortion, the control of population growth
and consequent problems signify the importance of pre-selection of the neonatal sex.
The purpose of this research is to survey the relationship between neonatal sex and
sexual relations of the couples.
Methods and Materials: This descriptive study was conducted on 346 pregnant
women referring to Health centers in Sabzevar in (2003). They were selected through
convenient non-probability sampling. Relevant data were privately obtained through
face-to-face interview. They were not aware of the sex of their neonate. Chi-square
was utilized for data analysis.
Results: The findings revealed that couples' satisfaction of sexual relations rendered
more frequent male births (p=0.009). Also, increased libido in men (p=0.039) and less
orgasm frequency in women enhanced chances of female births (p=0.006).
Conclusion: Considering various factors affecting the choice of neonatal sex and the
role of psychosocial factors, couples' sexual knowledge can help couples achieve the
desired gender and improve the quality of sexual relations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • Neonatal sex
  • Pre–selection
1. Stolkowski J,Choukroun J . Preconception selection of sex in man.Isr J Med Sci .1981
Nov;17(11):1061-7.
2. Stolkowski J,lorrain J. Preconception selection of fetal sex. Int J Gynecol Obstet 1980;
18(6):440–3.
3. Papa F, Henrion R,Breat G. Preconceptional selection of sex using the ionic method, Dietary
regime. Results of a 2 years prospective clinical study.J Gynecol Obstet Biol Report(Paris)
1983;12(4) :415-22.
4. گنجلو ، جواد ؛ و همکاران. بررسی اثر یون های سدیم ، پتاسیم ، کلسیم و منیزیوم در رژیم غذایی بانوان برجنسیت جنین قبل از
لقاح . مجله اسرار ، سال نهم ، شماره 1381 )4 ) ، ص 7 .
5. رحیمی، احمد ؛ ترقی،میمنت. انتخاب جنسیت ، موفقیتی در تنظیم خانواده. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
سال سی و چهارم، شماره سی و پنجم،( بهار 1370)، ص 59-63.
6. سهرابی، ایوب.خانواده، جمعیت و تنظیم خانواده. تبریز: نشراختر؛ 1378 ، ص 48.
7. Barthakur, Inderjitk. Choose the sex of your child: the natural way.New Delhi: Hind Pocket
Book; 1999 pp:85-6.
8. جهانیان ، منیره ؛ و همکاران. تأثیر انزال مکرر بر تغییرات پارامترهای اسپرموگرام.مجموعه مقالات نهمین کنگره سراسری باروری
و نا باروری ایران. 1380 ، ص 125.
9. جعفرپور، مختار ؛ مفیدپور، حسن. ارتباط بین مقاربت ها در رت نر با جنس نوزادان. مجموعه مقالات نهمین کنگره سراسری
باروری و ناباروری ایران.1380، ص 123 .
10. Bryan S.J.2003.Gender selection befor conception. Online document available
at:www.drjick.com /gender.php.
11. Suzanne Leigh. Choosing your babys sex: what the scientists say. Online document available
at: www.baby center .com /refcap/preconception/getting pregnant/2915.html.
12. گنجلو،جواد. بررسی اثر یونهای سدیم، پتاسیم و کلسیم ، منیزیوم در رژیم غذایی بانوان بر جنسیت جنین قبل از لقاح. پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری – مامایی مشهد.1378، ص 12 .
13. Gilbert S. DEV BIO (A Cmpanion To Developmental Biology). 7th ed. Massachusetts:
Sunderland; 2003: pp, 177–84.