اثرات ناهنجاری زایی عصاره های آبی و الکلی گیاه بابونه برموش کوچک آزمایشگاهی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی بیولوژی تکوینی جانوری/استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 بیولوژیست عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

مقدمه: گیاه بابونه با نام علمی ماتریکاریا کامامیلیا
عنوان یکی از چهار گیاه پر مصرف جهان مطرح می باشد. این گیاه از تیره کاسنی است که گیاهی است
علفی و از آن به عنوان داروی خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه برای درمان بسیاری از
بیماریها از جمله ضد خونریزی، تقویت کننده معده، ضدعفونی کننده و آرام بخش کاربرد دارد. مطالعه
حاضر با هدف بررسی اثرات ناهنجاری زای این گیاه بر جنین موش نژاد Balb/C صورت گرفته است.
روش کار: این مطالعه تجربی در سال 1383 -84 در دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام
شده است. سمیت عصاره آبی و الکلی بابونه به روش استاندارد GLP بررسی شد و حداکثر مقدار قابل
تحمل هر دو عصاره محاسبه گردید و سپس مقدارهای مذکور در روزهای 7 -9 بارداری به موشها به
صورت داخل صفاقی تزریق شد . جنینها در روز 15/5 حاملگی از رحم خارج و پس از انجام بررسی
های ریخت شناسی نمونه ها جهت بررسی های بافتی رنگ آمیزی شدند. مشخصات فردی و نتایج
مطالعه در پرسشنامه جمع آوری شد و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول
توزیع فراوانی پردازش گردید.
نتایج: یافته های این تحقیق نشان داد که هر دو عصاره آبی و الکلی گیاه بابونه باعث اختلال در سیر
طبیعی افزایش وزن موشهای باردار دریافت کننده عصاره آبی و الکلی شده و طول فرق سری-
نشیمنگاهی و وزن جنین های آنها کاهش معنی دارمی یابد (p<0.05 ). همچنین سبب کاهش معنی دار
وزن رحم موش های تجربی درمقایسه با کنترل می شود(p<0.05 ).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که این گیاه دارای اثرات جدی بر روی جنین می باشد لذا توصیه
می شود زنان باردار در طی دوران بارداری با احتیاط و کنترل بیشتری از این گیاه استفاده نمایند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tratogenic Effects of Matricaria Chammomilla in Balb/C Mouse

نویسندگان [English]

  • J Baharara 1
  • M Rostampoor 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: In many countries, the use of plants and natural products is popular as
an alternative to classic medical care. Lack of information about the toxic effects of
such plants allows them to be used for medical treatment. Matricaria chammomilla,
with the Persian name of “Baboune”, belongs to the family Compositae and has been
known for hundreds of years. The aim of this study was evaluation of tratogenic
effects of matericavia ehammomillio in Balb/C Mouse.
Materials and Methods: This experimental study was done in Mashhad in 2004-
2005. Chammomilla is a herbal medicine and has unwanted effects on embryos. For
this study the flowers of Matricaria chammomilla were used which contain numerous
constituents including: terpenoids, biosabolo oxidase, chamazulene, sesquiterpenes,
flavonoids, apigenin, luteoline, quercetin, anthemic acid, choline, tannin, ploysaccharides.
In this study, the embryo Toxicity of aqueous and methanolic extracts of chammomilla
was evaluated, applying the standard method for this purpose. Maximum tolerated
doses of the two extracts were determined and appropriate doses were administered
intraperitonely to pregnant mice on day 7-9 of gestation . Embryos were then
harvested by caesarian section on 15.5 day of gestation and examined for
morphologic and histologic characteristics.
Results: Aqueous and methanolic extracts of chammomilla caused significant
decrease in weight and crown – rump (CR) measurments of embryos (P<0.05). Also
uterus weight of mice in the treatment group showed significant decrease (P<0.05).
Conclusion: The results of this investigation showed that many compounds of
aqueous and methanolic extracts of M.chammomilla have effects on development of
Mice embroy. The results of this study suggest that the pergnant women should not
use formulations containing this plant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormality
  • Matricaria chammomilla
  • Balb/C mouse
1. Arch. Fam. Med.1998.VOL ,Nov/Dec,523-535.
2. Van Ketel WG. Allergy of Matricaria chammomilla. Contact Dermatitis. 1987
Jan;16(1):50-1.
3. Casterline CL. Allergy to chamomile tea. JAM. 1980 Jul 25;244(4):330-1.
4. Szelenyi I, Isaac O, Thiemer K. Pharmacologcal experiments with compounds of
chamomile. III. Experimental studies of the ulcerprotective effect of chamomile
(author’s transl). Planta Med 1979 Mar;35(3):218-27.
5. Subiza J, Subiza JL, Alonso M, Hinojosa M, Garcia R, Jerez M, et al. Allergic
conjunctivitis to chamomile tea. Ann Allergy. 1990 Aug;65(2):127-32.
6. Benner MH , Lee HJ. Anaphylactic teation to chamomile
7. Subiza J, Subiza JL, Hinojosa M, Garcia R, Jerez M, Valdivieso R, et al. Anaphylactic
reaction arter the ingestion of chamomile tea: a study of cross reactivity with other
composite pollens. J Allergy Clin Immunol. 1989 Sep;84(3):353-8. 
 
8. Organization for economic cooperation and development codes of good laboratory
practice , May 1982 , Doc c ( 81 ) 30 ( Final ) Annex 2.
9. Cirigliano M.Chamomile for use as anti-inflammatory, antispasmodic and sedative.
Alternative Med Alert. 1999 Sep:100-4.
10. Achterrath-Tuckermann U, Kunde R, Flaskamp E, Isaaac O, Thiemer K.
Pharmacological investigations with compounds of chamomile. V. Investigations on the
spasmolytic effect of compounds of chamomile and Kamillosan on the isolated guines
pig ileum. Planta Med. 1980 May;39(1):38-50.
11. Mann C , Staba E. The chemistery, pharmacology, and commercial formulaations of
chamomile. Herbs Spices Med Plants. 1986;1:235-80.
12. Viola H, Wasowski C, Levi de Stein M, Wolfman C, Silveira R, Dajas R, et al.
Apigenin, a component of Matricaria recutita flowers, is a centeral benzodiazepine
receptors-ligand with anxiolytic effects. Planta Med. 1995 Jun;61(3):213-6.
13. Achterrath-Tuclermann U, Kunde R, Flaskamp E, Issac O, Thiemer K. Pharmacological
investigations with compounds of chamomile. V. Investigations on the spasmolytic
effect of compounds of chamomile and Kamillosan on the isolated guinea pig ileum.
Planta Med. 1980 May;39:38-50.
14. de la Motte S, Bose-O’Reilly S, Heinisch M, Harrison F. Double-blind comparison of
an apple pectin-chamomile extract preparation with placebo in children with diarrhea.
Arzneimittelforschung. 1997 Nov;47(11):1247-9.
15. Forster HB, Nikolas H, Lutz S. Antispasmodic effects of some medical plants. Planta
medica 1980;40: 309-19.
16. Newall CA, Anderson LA, Phillipson JD. Herbal medicines: a guide for health–care
professionals. London:Pharmaceutical Press;1996:ix, 296.
17. Blumenthal M. The complete German commission E monographs: therapeutic guide to
herbal medicines. Am Botanical Council. 1998.
18. Ko FN, Huang TF, Teng CM. Vasodilatory action mechanisms of apigenin I solated
from A pium graveolens in rat thoracic aorta. Biochem Biophys Acta. 1991 Nov 14;
19. Gould L, Reddy CV, Gomprecht RF. Cardiac effects of chamomile tea. J Clin
Pharmacol. 1973 Nov-Dec;13(11):475-9.
20. Murakami A, Takahashi D, Kinoshita T, Koshimizu K, Kim HW, Yoshihiro A, et al.
Zerumbone, a Southeast Asian ginger sesquiterpene, markedly suppresses free radical
generation, proinflammatory proteine production, and cancer cell proliferation
accompaind by apoptosis: the alpha.beta-unsaturated carbonyl group is a prerequisite.
Carcinogenesis. 2002 May;23(5):795-802.
21. Keating A, Chez RA. Ginger syrup as an antiemetic in early pregnancy. Altern Ther
Health Med. 2002 Sep-Oct;8(5):89-91.
22. Murata P, Kase Y, Ishige A, Sasaki H, Kuroosawa S, Nakamura T. The herbal
medicine Dai-kenchu-to and one of its active compounds[6]-shogaol increase intestinal
blood flow in rats. Life Sci. 2002 Mar 15;70(17):2061-70.
23. Sekiwa Y, Kobayashi A, Kubota K, Takenaka M. First isolation of geranyl
disaccharides from ginger and their relations to aroma formation. Nat Prod Lett.
2001;15(4):267-74.