مقایسه عفونت و احتباسادراری با و بدونسوندگذاری مثانه پساز عملکلپورافیقدامی(1380-81)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دستیار زنان مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: کلپورافی قدامی از اعمال جراحی شایع در حیطه جراحی های زنان است که عوارض آن
بصورت عفونت ادراری و دفع غیرطبیعی ادرار پس از عمل از جمله احتباس ادرار دیده می شود و به
همین دلیل گذاشتن طولانی مدت سوند مثانه پس از این عمل توصیه نمی شود. از طرفی گذاشتن سوند
باعث تخریب گردن مثانه و علائم تحریکی می شود. این پژوهش با هدف مقایسه عفونت و احتباس
ادراری با و بدون سوندگذاری مثانه پس از عمل کلپورافی قدامی انجام گرفت .
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1380-81 در بخش جراحی زنان بیمارستان قائم
(عج) مشهد انجام شده است. 40 بیمار که برای عمل جراحی کلپورافی قدامی بستری شده بودند و بطور
تصادفی به دو گروه الف (تجربی) و ب (شاهد) تقسیم شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند.
در گروه تجربی سوند داخل مثانه گذاشته نشد و بیمار از نظر احتباس ادرار تا 6 ساعت بعد از عمل
کنترل گردید. در گروه شاهد سوند داخل مثانه بعد از عمل جراحی در اتاق عمل گذاشته شد و 3 روز بعد
خارج گردید، از کلیه بیماران قبل و بعد از عمل آزمایش ادرار بعمل آمد. مشخصات فردی، نتایج
آزمایشگاهی و عمل جراحی در پرسشنامه ای جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از
آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمون کای اسکوئر پردازش شد.
نتایج : اختلاف آماری معنی داری بین احتباس ادراری بدنبال عمل در گروه سوندگذاری 3 روزه و
عدم کاربرد سوند وجود ندارد. همچنین در دو گروه شاهد و تجربی پس از عمل درصد عفونت ادراری
در گروه سوندگذاری 3روزه، 45 درصد و در گروه عدم بکار بردن سوند 20 درصد نشان داده است که
25 درصد کاهش عفونت را بدنبال داشت که این مقدار قابل توجه است. همین طور مدت بستری بیماران
در گروه شاهد بیشتر از گروه تجربی بوده است .
نتیجه گیری : عدم سوندگذاری پس از عمل کلپورافی سبب افزایش میزان احتباس ادراری نمی شود و
در عوض سبب کاهش مدت بستری و عفونت ادراری در بیماران می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Urinary Retention and Infection after Anterior Colporrhaphy with and without Catheterization

نویسندگان [English]

  • GH Seyedi Alavi 1
  • A Mansori 2
  • M Rostami 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction: Colporrhaphy is a common surgery in gynecology and urinary
retention is occasionally seen after this operation; so, bladder catheterization
sometimes becomes necessary.
However, this may cause infection with classic signs of urgency, dysuria and
frequency. Catheterization also causes destruction of bladder neck, If applied for a
long period. Therefore, the goal of the study was to evaluate the frequency of urinary
retention and urinary infection due to catheterization following anterior Colporrhaphy
surgery.
Materials and Methods: The clinical trial study was done in Qhaem Hospital in
2001-2002. Premenopausal women entered this study. The patients were divided into
two groups, A (Control group) and B (study group). Urinoanalysis was done for all
patients before entrance to study.
In group A the patients were catheterized post operatively, and the catheter was
removed after 3 days with samples taken for urinoanalysis and urine culture. The
patients were controlled after the removal of catheter. In group B the patients were not
catheterized but were observed for urinary retention. Samples were taken for urine
analysis and urine culture after 48 hours. Individual characteristics collected in the
questionnaire were analyzed by the chi-square test and descriptive statistics.
Result: The study revealed that there is no significant difference between group A
and group B in urinary retention following anterior Colporrhaphy (P=0.3).
The study shows that in group A the frequency of urinary infection was 45%, but in
group B, it was 20%. Therefore, in this group urinary infection was reduced (P=0.08).
The days of hospitalization in group B were less than group A, as well (2 vs.3 days).
Conclusion: Avoiding of bladder catheterization after Colporrhaphy doesn’t cause
urinary retention and instead diminishes the risk of infection. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urinary Retention
  • Urinary infection
  • Colporrhaphy
  • Foley catheter
1. Alonzo-Sosa JE, Flores-Contreras JT, Paredes-Canul M. Method for transurethral catheterization for 1-
3 days for pelvic floor relaxation in the postoperative period. Ginecol Obstet Mex. 1997 Nov;65:455-7.
2. Schiotz HA. Comparison of 1 and 3 days’ transurethral Foley catheterization after retropubic
incontinence surgery. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1996;7 (2):98-101.
3. Sun MJ, Chang SY, Lin KC, Chen GD.Is an indwelling catheter necessary for bladder drainage after
modified Burch colposuspension? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2004 May-Jun;15(3) 203-7.
Epub 2004 Feb 13. 
 
4. Chilaka VN, Mayne CJ.Postoperative urinary tract infections (UTIs) following single-dose
intraoperative antibiotic prophylaxis in colposuspension patients. Int Urogynecol J Pelvic Floor
Dysfunct. 1998;9(3):132-5.
5. Baan AH, Vermeulen H, van der Meulen J, Bossuyt P, Olszyna D, GoumaDJ.The effect of suprapubic
catheterization versus transurethral catheterization after abdominal surgery on urinary tract infection: a
randomized controlled trial. Dig Surg. 2003;20(4):290-5. Epub 2003 Jun 5.
6. Andersen JT, Heisterberg L, Hebjorn S, Petersen K, Stampe Sorensen S, FischerRasmussen
W, et al. Suprapubic versus transurethral bladder drainage after
colposuspension/vaginal repair. Acta Obstet Gynecol Scand. 1985;64(2):139-43.
7. Schiotz HA, Malme PA, Tanbo TG. Urinary tract infections and asymptomatic bacteriuria after vaginal
plastic surgery.A comparision of suprapubic and transurethral catheters. Acta Obstet Gynecol Scand.
1989;68(5):453-5.
8. Broberg C. Catheter drainge after gynecologic surgery: a comparison of methods. Am J Obstet
Gynecol. 1984 May 1;149(1):18-23.