مقایسه نتایج کورتاژ فرکشنال با آسیب شناسی رحم در تشخیص علل خونریزی های نامرتب رحم در زنان قبل و بعد از یائسگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 استادیار آمار زیستی بخش پزشکی اجتماعی علوم پزشکی سمنان

3 رزیدنت زنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

مقدمه: خونریزی نامرتب رحمی در زنان قبل از یائسگی و بعد از یائسگی بعلت احتمال وجود ضایعات خوش خیم و بدخیم در آندومتر و آندوسرویکس نیاز به ارزیابی جدی دارد . ارزیابی با روشهای تشخیصی متعددی از قبیل کورتاژ فرکشنال- هیستروسکپی تشخیصی- بیوپسی آندومتر و سونوگرافی واژینال قابل انجام است که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارد. این مطالعه با هدف ارزش تشخیصی کورتاژ فرکشنال در بررسی خونریزی نامرتب داخل رحمی انجام شده است.
 
روش کار: این مطالعه توصیفی در سالهای 84-1381 در بیماران مبتلا به خونریزی رحمی بستری در بخش جراحی زنان بیمارستان امیرالمومنین و بیمارستان شفا سمنان انجام شده است. 156 بیمار دچار خونریزی شدید رحمی پس از رد حاملگی، اختلالات هورمونی و اختلالات انعقادی تحت کورتاژ فرکشنال قرار گرفتند. سپس بر اساس نتیجه پاتولوژی و یا شدت علائم بالینی هیسترکتومی شدند. نتیجه پاتولوژی هیسترکتومی معیار طلایی مطالعه بود. نتایج پاتولوژی کورتاژ فرکشنال و هیسترکتومی تجزیه و تحلیل شدند. ارزش تشخیصی این روش با تعیین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی محاسبه شد. مشخصات فردی، علائم بالینی، نتایج آزمایشگاهی و بیوپسی و عمل جراحی در پرسشنامه ای جمع آوری گردید و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.
 
نتایج: در کل ضایعات فوکال و منتشر رحمی حساسیت این روش 5/29%، ویژگی 2/88%، ارزش اخباری مثبت 5/76% و ارزش اخباری منفی 2/49% بود.
 
در پاتولوژیهای آندومتر ( انواع هیپرپلازیها و …) حساسیت این روش 5/68%، ویژگی 3/98%، ارزش اخباری مثبت 2/92% و ارزش اخباری منفی 6/90% بود.
 
میوم و آدنومیوز در 100% موارد پولیپ آندومتر در 6/66% و انواع هیپرپلازی آندومتر در 5/2% موارد در روش کورتاژ فرکشنال تشخیص داده نشده بود.
 
نتیجه گیری: کورتاژ فرکشنال روش تشخیصی مناسبی جهت تائید ضایعات فوکال رحمی (میوم- آدنومیوز) و پولیپهای آندومتر نمی باشد و جهت بررسی انواع هیپرپلازیهای آندومتر عدم تشخیص کمتری دارد و روش تشخیصی مناسبی می باشد. با توجه به اختلاف هزینه زیاد کورتاژ فرکشنال با سایر روشهای تشخیصی و نتیجه ای که از پاتولوژی کورتاژ فرکشنال بدست آمده استفاده رایج آن به عنوان روش تشخیصی خونریزی غیرطبیعی رحم توصیه نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Fractional D&C with uterine Pathology in Determining the Causes of Abnormal Uterine Bleeding in women of Premenopausal and Postmenopausal Stage

نویسندگان [English]

  • S Mardan 1
  • R GHorbani 2
  • M Zangheneh 3
چکیده [English]

Introduction: Abnormal uterine bleeding in pre and post menopausal period may be
caused by of benign or malignant causes in endometrium or endocervix that need
careful investigations by multiple diagnostic methods such as dilatation and curettage,
diagnostic hysterectomy, endometrial biopsy and tran’s vaginal biopsy.
The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of fractional D&C in
assessment of abnormal uterine bleeding.
Methods and Materials: In this descriptive study 156 women between 35 to 70
years old were admitted because of abnormal uterine bleeding after ruling out
pregnancy, hormonal disorder and coagulation disorders. The study was done in 2002
and patients underwent fractional D&C and then hysterectomy because of histological
findings or persistence of symptoms. The results were compared with histological
findings of the hysterectomy specimen (gold standard) and were evaluated for
sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of these methods.
Results: In all focal and diffuse uterine disease fractional D&C was 29.5% sensitive
and 88.2% specific and its positive predictive value was 76.5% and its negative
predictive value was 49.2%.
In endometrial pathologies ( such as hyperplasia and …) its sensitivity was 68.4% and
its specificity was 98.3% and positive and negative predictive value were 92.9% and
90.6% respectively. 100% of lyomyoma and adenomyosis cases, 66.6% of
endometrial polyp cases and 2.5% of different endometrial hyperplasia cases were
miss-diagnosed in fractional D&C.
Conclusion: Fractional D&C is not a reliable method for diagnosis of focal uterine
diseases such as myoma or adenomyosis and also endometrial polyps but it is useful
in the diagnosis of endometrial hyperplasia. Based on to the costs of fractional D& C
compared with other diagnostic methods and its pathologic results, routine use of this
method in evaluation of AUB is not recommended. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal uterine bleeding
  • Fractional curettage
  • Hysterectomy
1. Berek JS. Novak’s gynecology. 13th ed, Lippincott:Williams &Wilkins;2002:315-
81,664-78.
2. Telinde Rw,Rock JA.Telindes operative gynecolegy. 19th ed. 2003:415-45,453-75.
3. 3. leon S , Robert H, Nathan G. Clinical gynecology endocrinology & infertility. 6th
Ed, 1999: 15:427-40.
4. Ben-Yehuda OM, Kim YB, Leuchter RS. Does hystroscopy improve upon the sensitivity
of dilatation and curettage in the diagnosis of endometrial hyperplasia or carcinoma?
Gynecol Oncol. 1998 Jan;68(1):4-7.
5. Bettocchi S, Ceci O, Vicino M, Marello F, Impedovo L, Selvaggi L. Diagnostic
inadequancy of dilatation and curettage. Fertil Steril. 2001 Apr;75(4):803-5.
6. Epstein E, Ramirez A, Skoog L. Dilatation and curettage fails to detect most focal lesions
in the uterine cavity in women with postmenopausal bleeding. Acta Obstet Gynecol
Scand. 2001 Dec;80(12):1131-6.
7. Feledman S, Berkowitz RS, Tosteson AN. Cost-effectiveness of strategies to evaluate
postmenopausal bleeding. Obstet Gynecol 1993 Jun;81(16):968-75.
8. Kochli OR, Schar GN, Begka M, Pok Lundquist J, Nussbaumer R, Keller PJ, et al.
Analysis of indications and results of fractional curettage in a large gynecological cohort.
Schweiz Med Wochenscher 1996 Jan 20;126(3):69-76.
9. Slaveikov S, Tomov S. Dilatation and curettage in women with abnormal uterine
bleeding--an analysis of the histopathological findings. Akush Ginkol (Sofiia). 1998;
37(1): 32-4.
10. 10. Wang W, Guo Y. Value of hystroscopy and dilatation and curettage in diagnosis of
endometrial carcinoma. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2002 Sep; 37(9):550-2.
Chinese.
11. Deckardt R, Lueken RP, Gallinat A, Moller CP, Busche D, Nugent W, et al. Comparison
of transvaginal ultrasound, hysteroscopy and dilatation and curettage in the diagnosis of
abnormal vaginal bleeding and intrauterine pathology in perimenopausal and
postmenopausal women. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2002 Aug; 9(3):277-82.