شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دانشگا ه پیام نور اصفهان

2 گروه زیست شناسی دانشگا ه فردوسی مشهد

3 گروه فیزیولوژی دانشگا ه علوم پز شکی گنا با د

چکیده

مقدمه: بی اختیاری ادراری استرسی به عنوان یکی ازمشکلات شایع درجمعیتهای اروپایی وآمریکایی (بویژه زنان) سالها است که مطرح می باشد. در تحقیقات مختلف، نقش سن، تعداد زایمان ها، عفونتهای ادراری وشرایط حرفه ای رادربروز بیماری موثر دانسته اند. در فیزیوپاتولوژی آن، ضعف یا بد کاری سیستم عصبی عضلانی ناحیه لگن وعضلات مسئول کنترل ادرار مطرح می باشد.درصد بالا ی ابتلاء دراروپا وامریکا30%-50 % و عدم وجود یک رویکرد قطعی برای درمان یا پیشگیری، بیانگر اهمیت توجه به بیماری مذکور می باشد.
مواد و روشها: این تحقیق توصیفی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد و گناباد در سال 83-1382 انجام شده است. روش نمونه گیری از نوع سیستمیک منظم بوده و ابزارپژ وهش پرسشنا مه استاندارد است که از طریق مصاحبه تکمیل شد . 830 زن یائسه بالای 50 سال بطور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. مشخصات فردی، نتایج بی اختیاری ادراری در پرسشنامه با مراجعه و مصاحبه جمع آوری گردید و اطلاعات جمع آوری گردید و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی در نرم افزار آماری spss و اکسل پردازش شد. .P<0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
 
نتایج: میانگین سنی 5/58 سال بوده ودرصد فراوانی مشاغل این زنان عبارت از9/44% خانه دار؛ 1/33 % کشاورز ؛ 2/4 % قالیباف ؛1/10 % معلم و دامدار7/1 % بودند. از طرف دیگر 1/25 % زنان علائم ا نواع بی اختیاری را شا مل بی اختیاری استرسی، عملی، نشتی .....نشان میدادند.و9/74 %فا قداین علائم بودند. نتایج پژوهش همچنین نشان مید هد که 7/11‌%اززنان علائم بی اختیاری استرسی را نشان میدادندو3/88 % این علائم را نشان نمیدادند..
 
نتیجه گیری: نتایج نشان داد زنان خانه دار نسبت به سایر زنان کمتر دچار این بیماری بودند زنان دامدار بیشترین درصد ابتلا به این بیماری را داشتند.که میتوان نقش نوع کار را دخیل دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Severity and Prevalence of Stress Incontinent in Menopausal Working Women in Khorasan

نویسندگان [English]

  • M Tashakori 1
  • A Moghimi 2
  • A.A Pilevaryan 1
  • M Moghimian 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction: Stress incontinence is one of the common difficulties in the population
of European Union and United States. In various investigations, age, labor, number of
urinary infections, and work conditions play important roles in the incidence of this
disorder. Important defect or bad function of neuromuscular system of plevice and
controller muscles are considered to be responsible. Diseased importance shown by
high prevalence (%30-%50) in EU and US made us to investigate the severity and
prevalence of the disease in Khorasan province.
Materials and Methods: In this research, we have searched the prevalence and
severity of stress incontinence in a population of women in south of Khorasan
province in Iran (Kashmar and Gonabad). These women are housewives and/or
seasonal workers in farms. Data was collected in standard forms that have been used
in European clinics.
Results: prevalence of job related disease: housewives 8/6%, women working on
farms 14/2%, teachers 13/1% and women involved in husbandry 35/7%; Prevalence
of UTI for these women is 20/6%, 28/7%, 31/4%, 26/2%, 50/05% respectively.
Discussion: The housewives have less prevalence of Urinary infection and SI.
Women involved in hasbandry have the highest prevalence of UTI and SI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress Incontinent
  • Menopause
  • Prevalence
1. کیسنر، رایان کنث جی؛ راس، اس برکوویتز؛ رابرت، ال باربیری. «اصول بیماریها و بهداشت زنان کیستنر». ترجمه
بهرام قاضی جهانی، روشنک قطبی، چاپ اول، تهران: انتشارات اندیشه روش، جلد دوم؛ 1379
2. Avellanet M Fiter M, Cirera E. Coll M. Prevalence of urinary incontinence in Andorra:
impact on women’s health.
3. BMC Womens Healt. 2003 Jul 16;3(1):5.
4. Kuh D, Cardozo L, Hardy R. Urinary incontinence in middle aged women: childhood
enuresis and other lifetime risk factors in a British prospective cohort. J Epidmiol
Community Headth. 1999 Aug;53(8): 453-8.
5. Avellanet M, Fiter M, Cirera EM, Coll M. Prevalence of urinary incontinence in Andorra:
Impact on women's headlth. BMC Women's Headlth. 2003 Jul 16;3(1):5. 
 
6. Patrick J, Gulli G, Helt M. Unrinary incontinence in women: evaluation and management.
Am Family. 2000 Dec 1:15.
7. Mikou F, Abbassi O, Bejelloun A, Atar N, Mansouri A. Prevalence of urinary in
continence in Moroccan "Women" . Report of 1000 cases. Ann Virol. 2001 Sep;33(5):28-
9.
8. Nitti VW. The prevalence of urinary incontinenc. New York:University School of
Medicin;2001:3suppl:S2-S6.
9. Thom D. Variation in estimates of urinary incontinence prevalence in the community:
effects of diferences in definition, population characteristics, and study type. J Am
Geriatr Soc. 1998 Apr;46(4):473-80.