بررسی فراوانی اختلال خواب و عوامل فردی مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1398

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران. مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.

4 استادیار گروه بهداشت جامعه، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: ﺧﻮاب از ﺿﺮورﯾﺎت ﺣﯿﺎت است و اختلال در آن پیامدهای نامطلوبی را به‌دنبال دارد. با توجه به اینکه تغییرات دوران بارداری می‌توانند منجر به بروز اختلال در خواب شوند، مطالعه حاضر با هدف بررسی اختلال خواب و برخی عوامل فردی با آن در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1398 بر روی 285 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- ‌درمانی شهر مشهد انجام شد. برای بررسی کیفیت خواب افراد، از پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن زنان باردار 37/5±73/27 سال و میانگین نمره کل کیفیت خواب 80/2±37/12 بود و میزان اختلال خواب در زنان باردار شرکت‌کننده در مطالعه 285 نفر (100%) بود. بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بین متغیرهای دموگرافیک و کیفیت خواب ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: اختلال خواب در زنان باردار شیوع بسیار بالایی دارد، لذا در جهت بهبود کیفیت خواب زنان باردار علاوه بر مراقبت‌های معمول دوران بارداری، بایستی برنامه‌ای جهت تشخیص و علت‌یابی و درمان این اختلال تدوین و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Sleep Disorders and Individual Related Factors in Pregnant Women Referred to Mashhad Health Centers in 2019

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zahra Karimi 1
 • Seyedeh Fatemeh Nosrati Hadiabad 2
 • Mahbubeh Abdollahi 3
 • Leila Karimi 4
1 Assistant Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran. Health Sciences Research Center, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran.
4 Assistant Professor, Department of community health, Behavioral Sciences Research Center, Life Style Institute, School of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sleep is one of the necessities of life and sleep disorder has undesirable consequences. This study was performed with aim to investigate sleep disorders and some individual related factors in pregnant women referred to health centers in Mashhad.
Methods: This cross-sectional study was performed on 285 pregnant women referred to Mashhad health centers in 2019. Petersburg Sleep Quality Questionnaire was used to assess the sleep quality of individuals. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and Pearson correlation coefficient and one-way ANOVA tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean age of pregnant women was 27.73±5.37 years and the mean total score of sleep quality was 12.37±2.80 and the rate of sleep disturbance in the pregnant women was 285 (100%). The results of Pearson correlation coefficient showed no significant relationship between demographic variables and sleep quality (P >0.05).
Conclusion: Sleep disorder has high prevalence in pregnant women. Therefore, to improve the sleep quality of pregnant women, in addition to routine prenatal care, a program should be design for diagnosis, etiology and treatment of this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sleep
 • Sleep Disorders
 • Pregnancy
 1. Roberts RM, Muller T, Sweeney A, Bratkovic D, Gannoni A. Promoting psychological well-being in women with phenylketonuria: Pregnancy-related stresses, coping strategies and supports. Mol Genet Metab Rep 2014; 1:148-157.
 2. Skouteris H. Pregnancy: Physical and body image changes. Encyclopedia of body image and human appearance. London, England: Elsevier; 2012. p. 664-8.
 3. Sharma S1, Franco R. Sleep and its disorders in pregnancy. WMJ 2004; 103(5):48-52.
 4. Karami J, Momeni Kh, Alimoradi F. Prediction of sleep quality based on stress, depression and anxiety with role of mediator cognitive emotion regulation strategies in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(9):1-10.
 5. Reid KJ, Facco FL, Grobman WA, Parker CB, Herbas M, Hunter S, et al. Sleep during pregnancy: the nuMoM2b pregnancy and sleep duration and continuity study. Sleep 2017; 40(5).
 6. Seyed Ahmadinejad F, Golmakani N, Asgharipour N, Shakeri MT. Investigation of Sleep quality during the third trimester of pregnancy and some related factors in primigravida women referred to health care centers in Mashhad- 2014. Avicenna J Nurs Midwifery care 2014; 22(4):53-60.
 7. Zaky NH. The Relationship between Quality of Sleep during Pregnancy and Birth Outcome among Primiparae. OSR Journal of Nursing and Health Science 2015; 4(5):90-101.
 8. Saadati F, Sehatie Shafaei F, Mirghafourvand M. Sleep Quality and Its personal and socialPredictorsamong pregnant women with gestational diabetes. Journal of Medical Council of Iran 2017; 35(1):35-45.
 9. Alipour Z, Lamyian M, Hajizadeh, E. Sleep Quality in Late Pregnancy and Postpartum Depression. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 14(8):39-47. 
 10. Behboodi Moghadam Z, Keshavarz Afshar M, Pourrahimi A, Taghizadeh Z, Mokhtari Zanjani P, Montazeri A. Evaluation of Postpartum Sleep Quality and the Influential Factors in the Women in Zanjan City, Iran (2014). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(1):6-14.
 11. Facco FL, Kramer J, Ho KH, Zee PC, Grobman WA. Sleep disturbances in pregnancy. Obstet Gynecol 2010; 115(1):77-83.
 12. Gordon A, Raynes-Greenow C, Bond D, Morris J, Rawlinson W, Jeffery H. Sleep position, fetal growth restriction, and late-pregnancy stillbirth: the Sydney stillbirth study. Obstet Gynecol 2015; 125(2):347-55.
 13. Jahdi F, Rezaei E, Behboodi Moghadam Z, Hagani H. Prevalence of sleep disorders in the pregnant women. Payesh 2013; 12(6):629-635.
 14. Reichner CA. Insomnia and sleep deficiency in pregnancy. Obstet Med 2015; 8(4):168-171.
 15. Kordi M, Vahed A, Rezaeitalab F, lotfalizade M, Mazlom, SR. Sleep quality and preeclampsia: a case-control study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(167):16-24. 
 16. Wangel AM, Molin J, Östman M, Jernström H. Emergency cesarean sections can be predicted by markers of stress, worry and sleep disturbances in first-time mothers. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90(3):238-244.
 17. Alipour Z, Lamyian M, Hajizadeh E. Fear of Childbirth, Trait Anxiety and Quality Sleep in Pregnancy and Birth Outcomes in Nulliparous Woman. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(28):21-30.
 18. Parsaie Rad E, Amir Ali Akbari S, Sadeghniiat Kh, Alavi Majd H. Relationship Between Sleep Disorder and Pregnancy Depression in Primigravidae Referring to Health- Treatment Centers of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2010. JSSU 2011; 19(4):454-462.
 19. Taibi DM, Vitiello MV, Barsness S, Elmer GW, Anderson GD, Landis CA. A randomized clinical trial of valerian fails to improve self-reported, polysomnographic, and actigraphic sleep in older women with insomnia. Sleep Med 2009; 10(3):319-28.
 20. Jalali R, Rezaei M, Khaledi Paveh B, Aznab M, AmiriFard N, Mohammadi E. Sleep Disorder and its Correlates in Patients Undergoing Chemotherapy. Iran Journal of Nursing 2016; 29(99 and 100):76-85.
 21. Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res 1989; 28(2):193-213.
 22. Farhadinasab AA, Azimi H. Study of patterns and subjective quality of sleep and their correlation with personality traits among Medical students of Hamadan University of Medical Sciences. Sci J Hamdan Univ Med Sci 2008; 15(1):11-15.
 23. Farrahi J, Nakhaee N, Sheibani V, Garrusi B, Amirkafi A. Psychometric properties of the Persian version of the Pittsburgh Sleep Quality Index addendum for PTSD (PSQI-A). Sleep Breath 2009; 13(3):259-62.
 24. Taskiran N. Pregnancy and sleep quality. J Turk Soc Obstet Gynecol 2011; 8(3):181-7.
 25. Espiritu JR. Aging-related sleep changes. Clin Geriatr Med 2008; 24(1):1-14.
 26. Amir Aliakbari S, Bolouri B, Sadegh NH, Alavi MH. Impacts of sleeping disturbances in the last month of pregnancy on the length of labor and way of delivery in women referring to the health centers of Saghez, 2006. J Ilam Univ Med Sci 2007; 15(3):8-16.