بررسی توافق تشخیصی در خصوص جایگاه سر جنین بین جایگاه‌سنج و معاینه بالینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به این‌که ارزیابی جایگاه سر جنین مشکل و توسط افراد مختلف هماهنگ نیست، مطالعه حاضر با هدف بررسی دقت وسیله جایگاه‌سنج (وسیله‌ای ساده به نام تعیین کننده ایستگاه سر جنین که گواهی اختراع دارد و مورد تأیید اداره تجهیزات پزشکی نیز قرار دارد) در تعیین جایگاه سر جنین در مقایسه با معاینه واژینال توسط رزیدنت ارشد زنان انجام شد تا از خطا‌های تشخیصی پرهیز شود.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی بین سال‌های 98-1397 بر روی 150 مادر پرایمی‌پار در فاز فعال زایمانی در زایشگاه بیمارستان‌های امام رضا (ع) و ام‌البنین (س) شهر مشهد انجام شد. ابتدا مادران توسط رزیدنت ارشد معاینه شده و جایگاه سر جنین در فرم A بدون اطلاع از مامای کمک پژ‍وهشگر ثبت شد. سپس مامای کمک پژوهشگر بدون اطلاع از نظر و نتیجه معاینه واژینال رزیدنت ارشد همزمان با وسیله جایگاه‌سنج، جایگاه را تعیین و در فرم B ثبت کرد. پس از جمع‌آوری اطلاعات، جایگاه سر جنین از طریق دو روش با هم مقایسه شدند و همبستگی و توافق دو روش با استفاده از دو آزمون کاپا و ویلکاکسون و اسپیرمن تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در جایگاه‌های مختلف سر جنین مقدار توافق بین دو اندازه‌گیری توسط رزیدنت ارشد و استفاده از جایگاه‌سنج با آزمون آماری کاپا* 86% و معنی‌دار بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: از وسیله جایگاه‌سنج می‌توان با ضریب اطمینان بالا جهت تعیین جایگاه سر جنین استفاده کرد و برای آموزش کسب مهارت تعیین جایگاه سر جنین سود برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic agreement about fetal head station between station meter device and vaginal examination

نویسندگان [English]

 • Farideh Akhlaghi 1
 • Mona Najaf Najafi 2
 • Fereshteh Bazmi 3
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Considering that evaluation of fetal head station is difficult and determination by different people had no harmony, therefore, this study was performed with aim to evaluate the accuracy of station meter device (a simple device which is named as determining exact fetal head station that had invention certificate and is approved by Medical Equipment Office) and compare with vaginal examination by obstetrics' resident in order to avoid diagnostic errors.
Methods: This cross-sectional study was performed in 2018-2019 on 150 primarous pregnant mothers in the active phase of labor at the maternity ward of Emam Reza and Omol Banin hospitals. At first, the mothers were examined by Obstetrics' resident and fetal head station was recorded in Form A without the knowledge of researcher assistance midwife. Then, the researcher assistance midwife determined the fetal head station with station meter device simultaneously without the knowledge of the result of vaginal examination, and recorded in form B. After data collection, fetal head station was compared in two groups, and correlation and agreement between these two methods were determined by Kapa and Wilcoxon and Spearman tests. Data were analyzed by SPSS software (version 23). PResults: In different fetal head stations, agreement between two measurement methods by Obstetrics' resident and station meter device with Kappa statistics test was 86% and significant (p <0.001).
Conclusion: The station meter device can be used with high reliability to determine the fetal head station and can be used for training the skills of fetal head station determination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Active phase of labor
 • Fetal head station
 • New invention Station meter device
 1. Smith AG. Holy Labor: How Childbirth Shapes a Woman’s Soul. Kirkdale Press; 2016.
 2. Cunningham FG, Kenneth JL, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al. Williams obstetrics. 25nd ed. New York: McGraw-Hill; 2018.
 3. Arias T, Tran A, Breaud J, Fournier JP, Bongain A, Delotte J. A prospective study into the benefits of simulation training in teaching obstetric vaginal examination. Int J Gynaecol Obstet 2016; 133(3):380-4.
 4. Carollo TC, Reuter JM, Galan HL, Jones RO. Defining fetal station. Am J Obstet Gynecol 2004; 191(5):1793-6.
 5. Nizard J, Haberman S, Paltieli Y, Gonen R, Ohel G, Le Bourthe Y, et al. Determination of fetal head station and position during labor: a new technique that combines ultrasound and a position-tracking system. Am J Obstet Gynecol 2009; 200(4):404.e1-5.
 6. Nizard JHaberman SPaltieli YGonen ROhel GLe Bourthe Yet al. Determination of fetal head station and position during labor: a new technique that combines ultrasound and a position-tracking system. Am J Obstet Gynecol 2009; 200(4):404.e1-5.
 7. Segel SY, Carreño CA, Weiner SJ, Bloom SL, Spong CY, Varner MW, et al. Relationship between Fetal Station and Successful Vaginal Delivery in Nulliparous Women. Am J Perinatol 2012; 29(9):723-30.
 8. Buchmann E,  Libhaber E. Interobserver agreement in intrapartum estimation of fetal head station. Int J Gynaecol Obstet 2008; 101(3):285-9.
 9. Perlman S, Kivilevitch Z, Moran O, Katorza E, Kees S, Achiron R, et al. Correlation between clinical fetal head station and sonographic angle of progression during the second stage of labor. J Matern Fetal Neonatal Med 2018; 31(21):2905-2910.
 10. Sharf Y, Farine D, Batzalel M, Megel Y, Shenhav M, Jaffa A, et al. Continuous monitoring of cervical dilatation and fetal head station during labor. Med Eng Phys 2007; 29(1):61-71.
 11. Chan VYT, Lau WL, So MKP, Leung WC. Measuring angle of progression by transperineal ultrasonography to predict successful instrumental and cesarean deliveries during prolonged second stage of labor. Int J Gynaecol Obstet 2019; 144(2):192-198.
 12. Dehvari A, Rashidi Fakar F, Afshar F, Farzaneh F. Comparison of maternal and neonatal complications in caesarian section due to arrest of descent in pull VS push methods. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(12): 11-15.