مقایسه شیوع عفونت مایکوپلاسما هومینیس در زنان باردار با و بدون پارگی زودرس پیش از موعد پرده‌های جنینی و ارتباط این عفونت با پارگی زودرس پیش از موعد پرده‌های جنینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

3 استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

4 استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

5 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: پارگی زودرس پیش از موعد پرده‌های جنینی، به عنوان پارگی قبل از شروع انقباض منظم رحم پیش از هفته‌ 37 بارداری تعریف شده است و نشان‌دهنده یک مشکل جدی پری‌ناتال می­باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع کلونیزاسیون دهانه رحم توسط مایکوپلاسما هومینیس در بیماران مبتلا به پارگی زودرس نارس پرده‌های جنینی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه موردی شاهدی در سال 97-1396 بر روی 160 زن باردار، در هفته 37-25 بارداری و مبتلا به پارگی زودرس پیش از موعد غشاهای جنینی در مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل انجام گرفت. گروه شاهد نیز شامل 160 زن باردار با حاملگی طبیعی بدون پارگی زودرس غشاهای جنینی بودند. ابتدا سواپ سرویکال برای مایکوپلاسما هومینیس به‌دست آمد و توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمر ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  (نسخه 20) و آزمون‌های تی تست، کای دو و من‌ویتنی انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: مایکوپلاسما هومینیس در 28 بیمار (5/17%) از گروه مورد تشخیص داده شد. در گروه شاهد مایکوپلاسما هومینیس در 10 زن باردار (6/6%) تشخیص داده شد. بر اساس نتایج آزمون نسبت شانس، نسبت شانس عفونت مایکوپلاسما هومینیس در بیماران مبتلا به پارگی زودرس پیش از موعد پرده‌های جنینی، 18/3 برابر بیشتر از زنان باردار بدون پارگی زودرس پیش از موعد غشاهای جنینی بود (8/6-4/1:CI 95%، 18/3=OR) و احتمال ایجاد سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان مادران مبتلا به پارگی زودرس پیش از موعد غشاهای جنینی، 71/3 برابر بیشتر از زنان باردار فاقد پارگی زودرس پیش از موعد غشاهای جنینی بود (12/7-93/1:CI 95%، 71/3=OR).
نتیجه‌گیری: بین آلودگی دهانه رحم با مایکوپلاسما هومینیس و پارگی زودرس غشاهای جنینی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the prevalence of Mycoplasm hominis infection in pregnant women with and without preterm premature rupture of membranes and the relationship of this infection with preterm premature rupture of membranes

نویسندگان [English]

 • Nooshin Mobaraki 1
 • Ahmad Ghazi 2
 • Saeid Sadeghie Ahari 3
 • Jafar Mohammad Shahi 4
 • Parisa Pirozan 5
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine and Paramedicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine and Paramedicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
3 Ahari, Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine and Paramedicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine and Paramedicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
5 Assistant, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine and Paramedicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction: Preterm premature rupture of membranes (PPROM) is defined as the rupture of the membrane before the onset of a regular uterine contraction and prior to the 37th week of gestation, which indicates a serious perinatal problem. The purpose of this study was to evaluate the prevalence of cervical colonization by Mycoplasma hominis in patients with PPROM.
methods: In this case-control study, 160 pregnant women with PPROM who were within 25-37 weeks of gestation were studied at Alavi Center, Ardabil, Iran. The control group included 160 pregnant women with normal pregnancy without PROM. Cervical swabs were obtained and evaluated by polymerase chain reaction for Mycoplasma hominis. Data were analyzed using SPSS software (version 20), t-test, Chi-square and Mann-Whitney tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mycoplasma hominis was detected in 17.5 % (28/160) of the patients with PPROM. In the control group, this bacteria was detected in 6.6% (10/160) of the pregnant women. The results of the odds ratio test showed that the odds ratio of Mycoplasma hominis infection in the patients with PPROM was 3.18 times more than that in the pregnant women without PPROM (95% CI: 1.4-6.8). In addition, the probabilityof developing respiratory distress syndrome in the infants of the mothers with PPROM was 3.71 times more than that in the neonates of the PPROM-free pregnant women ((95% CI: 1.9-7.12).
Conclusion: Our results provided evidence regarding the presence of a significant association between cervical colonization with genital mycoplasmas and PPROM.

کلیدواژه‌ها [English]

 • PPROM
 • Mycoplasma hominis
 • PCR
 1. 1.        Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams’s obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014. P. 839-40.
 2. Mercer BM. Preterm premature rupture of the membranes. Obstet Gynecol 2003; 101(1):178-93.
 3. 3.        Mercer BM. Premature rupture of the membrane. In: Petraglia F, Strauss GF, editors. Complicated pregnancy. 4th ed. London: Informal Health Care; 2007. P. 713-27.
 4. Blott M, Greenough A. Neonatal outcome after prolonged rupture of the membranes starting in the second trimester. Arch Dis Child 1988; 63(10):1146-50.
 5. Yoon BH, Kim YA, Romero R, Kim JC, Park KH, Kim MH, et al. Association of oligohydramnios in women with preterm premature rupture of membranes with an inflammatory response in fetal, amniotic, and maternal compartments. Am J Obstet Gynecol 1999; 181(4):784-8.
 6. Pasquier JC, Picaud JC, Rabilloud M, Claris O, Ecochard R, Moret S, et al. Neonatal outcomes after elective delivery management of preterm premature rapture of the membranes before 34 weeks' gestation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 143(1):18-23.
 7. 7.        Lajos GJ, Passini Junior R, Nomura ML, Amaral E, Pereira BG, Milanez H, et al. Cervical bacterial colonization in women with preterm labor or premature rupture of membranes. Rev Bras Gynecol Obstet 2008; 30(8):393-9.
 8. Weissmann-Brenner A, O'Reilly-Green C, Ferber A, Divon MY. Values of amniotic fluid index in cases of preterm premature rupture of membranes. J Perinat Med 2009; 37(3):232-5.
 9. Bahrami NO, Araban M, Bahrami SO. The Impact of antenatal education on postpartum depression, Dezful, Iran. Bim J Hormozgan Univ Med Sci 2010; 13(4):277-83. (Persian).
 10. Ralph SG, Rutherford AJ, Wilson JD. Influence of bacterial vaginosis on conception and miscarriage in the first trimester: cohort study. BMJ 1999; 319(7204):220-3.
 11. Musilova I, Pliskova L, Kutova R, Hornychova H, Jacobsson B, Kacerovsky M. Ureaplasma species and Mycoplasma hominis in cervical fluid of pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes. J Matern Fetal Neonatal Med 2016; 29(1):1-7.
 12. Shapiro S, McCormick MC, Starfield BH, Krischer JP, Bross D. Relevance of correlates of infant deaths for significant morbidity at 1 year of age. Am J Obstet Gynecol 1980; 136(3):363-73.
 13. Schlicht MJ, Lovrich SD, Sartin JS, Karpinsky P, Callister SM, Agger WA. High prevalence of genital mycoplasmas among sexually active young adults with urethritis or cervicitis symputoms in La Crosse, Wisconsin. J Clin Mictobiol 2004; 42(10):4636-40.
 14. Yoshida T, Maeda SI, Deguchi T, Ishiko H. Phylogeny-based rapid identification of mycoplasmas and urea plasmas from urethritis patients. J Clin Microbiol 2002; 40(1):105-10.
 15. Luki N, Lebe PM, Boucher M, Doray B, Turgeon J, Brousseau R. Comparison of PCR assay with culture for detection of genital mycoplasmas in perinatal infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1998; 17(4):255-63.
 16. Fenkci V, Yilmazer M, Aktepe OC. Have Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis infections any significant effect on women fertility? Infez Med 2002; 10(4):220-3.
 17. Piraye Shahin N, Samimi R. Diagnosis of Mycoplasma Hominis with PCR in endocervical samples of infertile women. Daneshvar Med 2007; 66:63-8. (Persian).
 18. Shahshahan Z, Hosseini N. Investigating prevalence of mycoplasma and ureaplasma infection in pregnant women with preterm labor. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(10):8-13. (Persian).
 19. Kacerovský M, Pavlovský M, Tosner J. Preterm premature rupture of the membranes and genital mycoplasmas. Acta Med 2009; 52(3):117-20. (Persian).
 20. Kapatais-Zoumbos KA, Chandler DK, Barile MF. Survey of immunoglobulin a protease activity among selected species of Ureaplasma and Mycoplasma: specificity for host immunoglobulin A. Infect Immunity 1985; 47(3):704-9.
 21. Kasper DC, Mechtler TP, Reischer GH, Witt A, Langgartner M, Pollak A, et al. The bacterial load of Ureaplasma parvum in amniotic fluid is correlated with an increased intrauterine inflammatory response. Diagn Microbiol Infect Dis 2010; 67(2):117-21.
 22. Kwak DW, Hwang HS, Kwon JY, Park YW, Kim YH. Co-infection with vaginal Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis increases adverse pregnancy outcomes in patients with preterm labor or preterm premature rupture of membranes. J Matern Fetal Neonatal Med 2014; 27(4):333-7.
 23. Lonky NM, Hayashi RH. A proposed mechanism for premature rupture of membranes. Obstet Gynecol Surv 1988; 43(1):22-8.
 24. Naeye RL. Factors that predispose to premature rupture of the fetal membranes. Obstet Gynecol 1982; 60(1):93-8.
 25. Gibbs RS, Blanco JD. Premature rupture of the membranes. Obstet Gynecol 1982; 60(6):671-9.
 26. Bendon RW, Faye-Petersen O, Pavlova Z, Qureshi F, Mercer B, Miodovnik M, et al. Fetal membrane histology in preterm premature rupture of membranes: comparison to controls, and between antibiotic and placebo treatment. The National Institute of Child Health and Human Development Maternal Fetal Medicine Units Network, Bethesda, MD, USA. Pediatr Dev Pathol 1999; 2(6):552-8.
 27. Amirmozafari N, Jeddi F, Masjedian F, Haghighi L. Prevalence of mycoplasma hominis and ureaplasma urealyticum in genital tract infections. Razi J Med Sci 2009; 15:19-25. (Persian).  
 28. Goldenberg RL, Andrews WW, Goepfert AR, Faye-Petersen O, Cliver SP, Carlo WA, et al. The Alabama preterm birth study: umbilical cord blood ureaplasma urealyticum and mycoplasma hominis cultures in very preterm newborn infants. Am J Obstet Gynecol 2008; 198(1):43.e1-5.
 29. Bałajewicz-Nowak M, Kazimierz P, Małgorzata M. Antioxidative system in pregnant women infected by Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum. Ginekol Pol 2011; 82(10):732-7.
 30. Choi SJ, Park SD, Jang IH, Uh Y, Lee A. The prevalence of vaginal microorganisms in pregnant women with preterm labor and preterm birth. Ann Lab Med 2012; 32(3):194-200.