بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شدت دیسمنوره اولیه و علائم سیستمیک همراه در دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پرتئومیکس، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استاد گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

6 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: برخی مطالعات نشان‌دهنده رابطه بین کمبود ویتامین D3 با بروز دیسمنوره اولیه و علائم سیستمیک همراه آن است، اما رابطه شدت درد با سطح سرمی ویتامین D مشخص نیست، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه شدت دیسمنوره اولیه و علائم سیستمیک همراه با سطح سرمی ویتامین D انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1397 بر روی 143 نفر از دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. داده‌های مربوط به سیکل قاعدگی و شدت دیسمنوره اولیه با استفاده از پرسشنامه اطلاعات فردی و وضعیت قاعدگی و خط‌کش درد جمع‌آوری شد. سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 با دستگاه LIASON به‌روش Chemiluiminescence و در کیت DiaSorin آنالیز شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 24) و آزمون‌های آماری من‌ویتنی و تی مستقل انجام شد.میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین میانگین درد دیسمنوره اولیه با سطوح سرمی ویتامین D ارتباط معنا‌داری مشاهده نشد (05/0<p). بین شدت سردرد، خستگی، تهوع و استفراغ با سطح سرمی ویتامین D ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (001/0p<)، اما این ارتباط با شدت اسهال مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: بین شدت درد دیسمنوره اولیه با سطوح سرمی ویتامین D ارتباط معنی‌داری وجود ندارد؛ اما با شدت سردرد، خستگی، تهوع و استفراغ ارتباط معناداری وجود دارد. انجام مطالعات بزرگ‌تر در جامعه‌ای غیر‌همگون جهت بررسی دقیق‌تر این رابطه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between serum vitamin D with severity of primary dysmenorrhea and associated systemic symptoms in dormitories students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Sadat Rahnemaie 1
 • Maryam Afrakhteh 2
 • Malihe Nasiri 3
 • Farid Zayeri 4
 • Mohammadreza Vafa 5
 • Giti Ozgoli 6
1 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Tajrish Shohad Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Biostatics, , School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate professor, Department of Biostatics, Proteomics Research Center, School of Paramedical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Professor, Department of Nutrition, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Some studies have shown the relationship between vitamin D3 deficiency, with primary dysmenorrhea and associated systemic symptoms. However, the relationship between pain severity and serum vitamin D level is not known. Therefore, this study was performed with aim to investigate the relationship between the severity of primary dysmenorrhea and associated systemic symptoms with serum levels of vitamin D.
Methods: This cross-sectional study was performed on 143 students with primary dysmenorrhea in dormitories of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2018. Data related to menstruation cycle and severity of primary dysmenorrhea were collected using demographic questionnaire, menstrual status and pain index. The serum level of 25-hydroxyvitamin D3 was determined by LIASON device, by Chemiluiminescence method and was analyzed in DiaSorin kit. Data were analyzed by SPSS software (version 24) and Mann-Whitney test and independent t-test. PResults: No significant relationship was found between the mean score of primary dysmenorrhea and serum vitamin D levels (P>0.05). There was a significant relationship between severity of headache, fatigue, nausea and vomiting with serum vitamin D levels (P <0.001), but this relationship was not found with severity of diarrhea (P>0.05).
Conclusion: There is no significant relationship between severity of primary dysmenorrhea and serum vitamin D levels, but significant relationship was found with severity of headache, fatigue, nausea and vomiting. Performing larger studies in a non-homogeneous society is suggested for closer evaluation of this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cholecalciferol
 • Dysmenorrhea
 • Menstrual Pain
 • Pain
 • Vitamin D
 1. Wei SY, Chao HT, Tu CH, Li WC, Low I, Chuang CY, et al. Changes in functional connectivity of pain modulatory systems in women with primary dysmenorrhea. Pain 2016; 157(1):92-102.
 2. Yang M, Chen X, Bo L, Lao L, Chen J, Yu S, et al. Moxibustion for pain relief in patients with primary dysmenorrhea: A randomized controlled trial. PloS One 2017; 12(2):e0170952.
 3. Sut N, Kahyaoglu-Sut H. Effect of aromatherapy massage on pain in primary dysmenorrhea: a meta-analysis. Complement Ther Clin Pract 2017; 27:5-10.
 4. De Sanctis V, Soliman AT, Elsedfy H, Soliman NA, Soliman R, El Kholy M. Dysmenorrhea in adolescents and young adults: a review in different country. Acta Biomed 2017; 87(3):233-46.
 5. Habibi N, Huang MS, Gan WY, Zulida R, Safavi SM. Prevalence of primary dysmenorrhea and factors associated with its intensity among undergraduate students: a cross-sectional study. Pain Manag Nurs 2015; 16(6):855-61.
 6. Rehman H, Begum W, Tabasum H, Anjum F. Primary dysmenorrhea: a review with special reference to Unani concepts. Res Rev 2014; 1(1):29-37.
 7. Montoya JS, Cabezza AH, Rojas OM, Navarrete RC, Keever M. Menstrual disorders in adolescents. Bol Med Hosp Infant Mex 2012; 69(1):60-72.
 8. Mozafari S, Saei Ghare Naz M, Ozgoli G. Effect of Ginger on primary Dysmenorrhea: a systematic review of clinical trials and Quasi- Experimental studies in the world. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(Suppl):86-93. (Persian).
 9. Ortiz MI, Murguía-Cánovas G, Vargas-López LC, Silva R, González-de la Parra M. Naproxen, paracetamol and pamabrom versus paracetamol, pyrilamine and pamabrom in primary dysmenorrhea: a randomized, double-blind clinical trial. Medwave 2016; 16(9):e6587.
 10. Yaghobinejad A, Amir Ali Akbari S, Alavimajd H, Heshmat R. The effect of SP6 moxibustion and acupressure on the severity of systemic symptoms associated with dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(3):57-67. (Persian).
 11. Davari M, Reihani M, Khoshrang N. The aromatherapy effect of rosemary and lavander on primary dysmenorrhea: a clinical controlled trial. J Isfahan Med Sch 2014; 32(290):929-37.
 12. Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal plants in the treatment of primary dysmenorrhea in Iran: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(160):14-31. (Persian).
 13. Abdul-Razzak KK, Obeidat BA, Al-Farras MI, Dauod AS. Vitamin D and PTH status among adolescent and young females with severe dysmenorrhea. J Pediatr Adolesc Gynecol 2014; 27(2):78-82.
 14. Jalali-Chimeh F, Darooneh T, Ozgoly G, Nasiri M, Vafa MR. The relationship between serum level of Vitamin D and depression severity with sexual function in a sample of Iranian women in the year 2017. J Isfahan Med Sch 2017; 35(430):558-64.
 15. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, et al. Guidelines for preventing and treating vitamin D deficiency and insufficiency revisited. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(4):1153-8.
 16. Bahrami A, Avan A, Sadeghnia HR, Esmaeili H, Tayefi M, Ghasemi F, et al. High dose vitamin D supplementation can improve menstrual problems, dysmenorrhea, and premenstrual syndrome in adolescents. Gynecol Endocrinol 2018; 34(8):659-63.
 17. Moreno J, Krishnan AV, Swami S, Nonn L, Peehl DM, Feldman D. Regulation of prostaglandin metabolism by calcitriol attenuates growth stimulation in prostate cancer cells. Cancer Res 2005; 65(17):7917-25.
 18. Heshmat R, Mohammad K, Majdzadeh SR, Forouzanfar MH, Bahrami A, Ranjbar Omrani G. Vitamin D deficiency in Iran: a multi-center study among different urban areas. Iran J Public Health 2008; 37(1):72-8.
 19. Abbasi ST, Abbasi P, Suhag AH, Qureshi MA. Serum magnesium and 25-Hydroxy cholecalciferol in premenstrual syndrome during luteal phase. J Liaquat Univ Med Health Sci 2017; 16(4):209-12.
 20. Karacin O, Mutlu I, Kose M, Celik F, Kanat-Pektas M, Yilmazer M. Serum vitamin D concentrations in young Turkish women with primary dysmenorrhea: a randomized controlled study. Taiwanese J Obstet Gynecol 2018; 57(1):58-63.
 21. Reyhani T, Jafarnejad F, Behnam H, Ajam M, Baghaei M. The effect of brisk walking on primary dysmenorrhea in girl students. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(46):14-9. (Persian).
 22. Azimi P, Abrishami R. Comparison of the effects of crocus sativus and mefenamic acid on primary dysmenorrhea. J Pharm Care 2016; 4(4-3):75-8.
 23. Sabzaligol M, Safari N, Baghcjeghi N, Latifi M, Bekhradi R, Taghizadeh M, et al. The effect of Aloevera gel on prineal pain & wound healing after episiotomy. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2014; 4(2):766-75.
 24. Nazari S, Nazari S, Shayan A, Shobeiri F, Jenabi E. Comparison of the effect menstrugloe capsule and vitamin e on the intensity of primary dysmenorrhea based on multi-dimensional speech scale. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(9):42-9. (Persian).
 25. Zahedifard T, Firozi M. Management of primary dysmenorrhea among women attended to health care centers in Mashhad. Complement Med J 2016; 5(4):1356-63.
 26. Shahri P, Soleimani M, Sepandi M. Investigating the relationship between mode of delivery and dysmenorrheal in 15-49 year old women in Ahvaz. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2013; 21(2):118-26.
 27. Obeidat BA, Alchalabi HA, Abdul-Razzak KK, Al-Farras MI. Premenstrual symptoms in dysmenorrheic college students: prevalence and relation to vitamin D and parathyroid hormone levels. Int J Environ Res Public Health 2012; 9(11):4210-22.
 28. Vigano P, Lattuada D, Mangioni S, Ermellino L, Vignali M, Caporizzo E, et al. Cycling and early pregnant endometrium as a site of regulated expression of the vitamin D system. J Mol Endocrinol 2006; 36(3):415-24.
 29. Adams J, Hewison M. Extrarenal expression of the 25-hydroxyvitamin D-1-hydroxylase. Arch Biochem Biophys 2012; 523(1):95-102.
 30. Kucukceran H, Ozdemir O, Kiral S, Berker DS, Kahveci R, Ozkara A, et al. The impact of circulating 25-hydroxyvitamin and oral cholecalciferol treatment on menstrual pain in dysmenorrheic patients. Gynecol Endocrinol 2019; 35(1):53-7.
 31. Lasco A, Catalano A, Benvenga S. Improvement of primary dysmenorrhea caused by a single oral dose of vitamin D: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Arch Internal Med 2012; 172(4):366-7.
 32. Moini A, Ebrahimi T, Shirzad N, Hosseini R, Radfar M, Bandarian F, et al. The effect of vitamin D on primary dysmenorrhea with vitamin D deficiency: a randomized double-blind controlled clinical trial. Gynecol Endocrinol 2016; 32(6):502-5.
 33. Zangene M, Veisi F, Nankali A, Rezaei M, Ataee M. Evaluation of the effects of oral vitamin-D for pelvic pain reduction in primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(88):14-20. (Persian).
 34. Thys-Jacobs S, McMahon D, Bilezikian JP. Cyclical changes in calcium metabolism across the menstrual cycle in women with premenstrual dysphoric disorder. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(8):2952-9.
 35. Rajaei S, Sene AA, Norouzi S, Berangi Y, Arabian S, Lak P, et al. The relationship between serum vitamin D level and premenstrual syndrome in Iranian women. Int J Reprod Biomed 2016; 14(10):665-8.
 36. Holick MF. Vitamin D: a D-Lightful health perspective. Nutr Rev 2008; 66(10 Suppl 2):S182-94.
 37. Holick MF, Chen TC. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences. Am J Clin Nutr 2008; 87(4):1080S-6.
 38. Saggese G, Vierucci F, Boot AM, Czech-Kowalska J, Weber G, Camargo CA, et al. Vitamin D in childhood and adolescence: an expert position statement. Eur J Pediatr 2015; 174(5):565-76.
 39. Winzenberg T, Jones G. Vitamin D and bone health in childhood and adolescence. Calcif Tissue Int 2013; 92(2):140-50.