ارتباط سطوح سنجه‌های گلبول قرمز با خطر ابتلاء به دیابت بارداری (مطالعه مورد- شاهدی)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت بارداری، شایع‌ترین اختلال متابولیک در بارداری است. با توجه به عوارض مادری- جنینی دیابت بارداری، شناخت عوامل مرتبط با آن بسیار اهمیت دارد. شواهدی مبنی بر ارتباط برخی از سنجه‌های گلبول قرمز مانند هموگلوبین و دیابت بارداری وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سطوح سنجه‌های گلبول قرمز با خطر وقوع دیابت بارداری انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه موردی - شاهدی از آبان تا اسفند 1396 با مشارکت 190 نفر از زنان باردار مبتلا و غیرمبتلا به دیابت بارداری مراجعه‌کننده به درمانگاه مراقبت‌های بارداری بیمارستان شهدای تجریش انجام گرفت. آزمایشات غربالگری دیابت بارداری با تست تحمل گلوکز (OGTT) به کمک 75 گرم گلوکز و سنجش شمارش کامل سلول‌های خونی در هفته‌های 28-24 بارداری صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و Medcalc (نسخه 1 .8. 18) و آزمون‌های تی با نمونه‌های مستقل، من‌ویتنی، همبستگی و رگرسیون لجستیک انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: به‌غیر از سنجه میانگین وزن سلولی (06/0=p)، سایر سنجه‌های گلبول قرمز (شامل: میزان گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، متوسط حجم گلبولی و متوسط هموگلوبین گلبول قرمز) با افزایش خطر بروز دیابت بارداری ارتباط داشتند (05/0>p). بر اساس بررسی منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) برای متغیرهای معنادار و تعیین حساسیت و ویژگی نقاط برش، مساحت زیر نمودار برای هماتوکریت از سایر متغیرها بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: از بین سنجه‌های گلبول قرمز، افزایش سطح هماتوکریت در سه ماهه دوم بارداری، قوی‌ترین ارتباط را با افزایش خطر وقوع دیابت بارداری دارد که این مهم توجه ویژه به سطوح هماتوکریت را در حین تجویز مکمل آهن در بارداری می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between level of red blood cell indices and risk of gestational diabetes mellitus: a case-control study

نویسندگان [English]

 • Mahta Abbasi Fashami 1
 • Sepideh Hajian 2
 • Maryam Afrakhteh 3
 • Mehdi Khabaz Khoob 4
1 M.Sc. student in Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Epidemiology, Noor Research Center for Ophthalmic Epidemiology, Noor Ophthalmology Hospital, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational diabetes mellitus (GDM) is the most common metabolic disorder in pregnancy. According to maternal-fetal complications of GDM, recognizing the related factors is crucial. There is evidence of association between some red blood cell indices such as hemoglobin and gestational diabetes. This study was performed with aimed to determine the relationship between level of red blood cells indices and risk of GDM occurrence.
Methods: This case-control study was performed on 190 pregnant women with and without GDM referred to the prenatal care clinic of Tajrish Shohada hospital from October 2017 to March 2018. GDM screening tests was done by oral glucose tolerance test)OGTT) with 75-gr glucose and complete blood cell count measurement in gestational age of 24-28. Data was analyzed using SPSS software (version 16) and independent t-test, Mann-Whitney, Correlation, and logistic regression. PResults: Except than mean cellular weight (p= 0.06), other red blood cell indices (including red blood cell, hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume and mean corposcular hemoglobin) were associated with increased risk of gestational diabetes mellitus occurrence (p<0.05). According to Receiver Operating Characteristic (ROC) curve for significant variables and determination of sensitivity and specificity of cut points, the area under the curve was greater for hematocrit than other variables. 
Conclusion: Elevated hematocrit level among all red blood cell indices in second trimester had the strongest association with increased risk of GDM occurrence. This important issue requires special attention to hematocrit levels when administrating iron supplements in pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Case-control study
 • Gestational diabetes mellitus
 • Red blood corpuscles
 1. Johns EC, Denison FC, Norman JE, Reynolds RM. Gestational diabetes mellitus: mechanisms, treatment, and complications. Trends Endocrinol Metab 2018; 29(11):743-54.
 2. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Diabetes mellitus, Williams obstetrics. 25th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 3. International Diabetes Federation. Diabetes atlas. Available at: URL: https://diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html; 2017.
 4. Saadati N, Anafcheh M, Ahmadzadeh B, Albookordi M, Najafian M. Effect of blood group, height, and weight gain during pregnancy on gestational diabetes mellitus. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):34-42. (Persian).
 5. Melchior H, Kurch-Bek D, Mund M. The prevalence of gestational diabetes: a population-based analysis of a nationwide screening program. Deutsches Ärzteblatt Int 2017; 114(24):412-8.
 6. Rahimi M, Karami Moghadam F. The prevalence of gestational diabetes mellitus and its related risk factors using one-step method in Kermanshah, 2016. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):1-4. (Persian).
 7. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. ACOG practice Bulletin No. 190: gestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol 2018; 131(2):e49-64.
 8. Yıldız S, Üçler R, Alay M, Ekici EB. Which hemogram parameter is more cautionary in euthyroid patients with gestational diabetes mellitus. Eastern J Med 2016; 21(4):162-7.
 9. Kebapcilar L, Kebapcilar A, Ilhan T, Ipekci S, Baldane S, Pekin A, et al. Is the mean platelet volume a predictive mar Ker of low Apgar score and insulin resistance in gestational diabetes mellitus? A retrospective case-control study. J Clin Diagn Res 2016; 10(10):OC06-10.
 10. American Diabetes Association. Management of diabetes in pregnancy: standards of medical care in diabetes Q2018. Diabetes Care 2018; 41(Suppl 1):S137-43.
 11. Zhu Y, Zhang C. Prevalence of gestational diabetes and risk of progression to type 2 diabetes: a global perspective. Curr Diab Rep 2016; 16(1):7.
 12. Gorar S, Abanonu G, Uysal A, Erol O, Unal A, Uyar S, et al. Comparison of thyroid function tests and blood count in pregnant women with versus without gestational diabetes mellitus. J Obstet Gynaecol Res 2017; 43(5):848-54.
 13. Belton A, Mohen V, Mahalakshmi S, Ranjit U, Anjana RM, Ram D, et al. Management of gestational diabetes in the community, training manual for community. Kenya: Training Manual for Community Health Workers; 2015. P. 6-8.
 14. Ruchat S, Houde A, Voisin G, St-Pierre J, Perron P, Baillargeon J, et al. Gestational diabetes mellitus epigenetically affects genes predominantly involved in metabolic diseases. Epigenetics 2013; 8(9):935-43.
 15. Kaaja R, Rönnemaa T. Gestational diabetes: pathogenesis and consequences to mother and offspring. Rev Diabet Stud 2008; 5(4):194-202.
 16. Durnwald C. Diabetes mellitus in pregnancy: screening and diagnosis. UpToDate. Available at: URL: http://www.uptodate.com/contents/diabetes-mellitus-in-pregnancy-screening-and-diagnosis; 2018. 
 17. Li H, Yin Q, Li N, Ouyang Z, Zhong M. Plasma markers of oxidative stress in patients with gestational diabetes mellitus in the second and third trimester. Obstet Gynecol Int 2016; 2016:3865454.
 18. Pantham P, Aye IL, Powell TL. Inflammation in maternal obesity and gestational diabetes mellitus. Placenta 2015; 36(7):709-15.
 19. What is the complete blood count? UpToDate. Available at: URL: http://www.uptodate.com/contents/complete-blood-count-CBC-the-basics; 2018.
 20. McPherson RA, Pincus MR. Henry's Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 23th ed. New York: Elsevier Health Sciences; 2017. P. 60-70.
 21. Bain B, Bates I, Laffan M. Dacie and Lewis practical haematology. 12th ed. New York: Elsevier Health Sciences; 2016.
 22. Curry C. Red Cell Distribution Width (RDW) test. Medscape. Available at: URL: https://emedicine.medscape.com/article/2098635-overview; 2018.
 23. Wang C, Lin L, Su R, Zhu W, Wei Y, Yan J, et al. Hemoglobin levels during the first trimester of pregnancy are associated with the risk of gestational diabetes mellitus, pre-eclampsia and preterm birth in Chinese women: a retrospective study. BMC Pregnancy Childbirth 2018; 18(1):263.
 24. Nagababu E, Mohanty JG, Bhamidipaty S, Ostera GR, Rifkind JM. Role of the membrane in the formation of heme degradation products in red blood cells. Life Sci 2010; 86(3-4):133-8.
 25. Yang H, Zhu C, Ma Q, Long Y, Cheng Y. Variation of blood cells in prediction of gestational diabetes mellitus. J Perinat Med 2015; 43(1):89-93.
 26. Sahbaz A, Cicekler H, Aynioglu O, Isik H, Ozmen U. Comparison of the predictive value of plateletcrit with various other blood parameters in gestational diabetes development. J Obstet Gynaecol 2016; 36(5):589-93.
 27. Akobeng AK. Understanding diagnostic tests 3: receiver operating characteristic curves. Acta Paediatr 2007; 96(5):644-7.
 28. Pretorius E, Olumuyiwa-Akeredolu OO, Mbotwe S, Bester J. Erythrocytes and their role as health indicator: Using structure in a patient-orientated precision medicine approach. Blood Rev 2016; 30(4):263-74.
 29. Pretorius E, Bester J, Vermeulen N, Alummoottil S, Soma P, Buys A, et al. Poorly controlled type 2 diabetes is accompanied by significant morphological and ultrastructural changes in both erythrocytes and in thrombin-generated fibrin: implications for diagnostics. Cardiovasc Diabetol 2015; 14(1):30.
 30. Wu K, Cheng Y, Li T, Ma Z, Liu J, Zhang Q, et al. The utility of HbA1c combined with haematocrit for early screening of gestational diabetes mellitus. Diabetol Metab Syndr 2018; 10(1):14-20.
 31. Salvagno G, Sanchis-Gomar F, Picanza A, Lippi G. Red blood cell distribution width: a simple parameter with multiple clinical applications. Crit Rev Clin Lab Sci 2015; 52(2):86-105.
 32. Kiriu T, Yamamoto M, Nagano T, Koyama K, Katsurada M, Tamura D, et al. Prognostic value of red blood cell distribution width in non-small cell lung cancer treated with anti-programmed cell death-1 antibody. In Vivo 2019; 33(1):213-20.
 33. Hatamian H, Saberi A, Pourghasem M. The relationship between stroke mortality and red blood cell parameters. Iran J Neurol 2014; 13(4):237-40.
 34. Jaman MS, Rahman MS, Swarna RR, Mahato J, Miah MM, Ayshasiddeka M. Diabetes and red blood cell parameters. Ann Clin Endocrinol Metabol 2018; 2:1-9.
 35. Jiang H, Yan WH, Li CJ, Wang AP, Dou JT, Mu YM. Elevated white blood cell count is associated with higher risk of glucose metabolism disorders in middle-aged and elderly Chinese people. Int J Environ Res Public Health 2014; 11(5):5497-509.