دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 1-61 (پاییز 1387) 
ارتباط pHواژن و سطح سرمی هورمون تحریک کننده فولیکول در زنان یائسه

صفحه 25-30

10.22038/ijogi.2008.5919

نادر اسماعیل‌پور؛ فریبا میر‌بلوک؛ مریم اصغرنیا؛ سیمین نصر