دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 1-61 (پاییز 1387) 
3. بررسی اختلالات اضطرابی وخلقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد (83-84)

صفحه 15-23

فاطمه بهدانی؛ نزهت موسوی فر؛ پریا حبرانی؛ عاطفه سلطانی فر؛ مریم محمدنژاد


4. ارتباط pHواژن و سطح سرمی هورمون تحریک کننده فولیکول در زنان یائسه

صفحه 25-30

نادر اسماعیل‌پور؛ فریبا میر‌بلوک؛ مریم اصغرنیا؛ سیمین نصر