بررسی اثر سقط خود بخودی بر پیش آگهی حاملگی بعدی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه زنان ومامایی، مرکز تحقیقات حاملگیهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

مقدمـــه : سقط خودبخودی شایعترین عارضه بارداری می باشد. زنانیکه حاملگیشان منجر به سقط می شود همواره نگران عاقبت بارداری بعدیشان هستند. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات سقط خودبخودی بر روی عواقب ونتایج حاملگی بعدی طراحی گردید.
 
روش کار: این مطالعه طی سالهای 85-1382 بصورت موردـشاهدی بر روی 605 خانم با سابقه یک مورد سقط خودبخودی و 1210 خانم بعنوان گروه شاهد که سابقه یک زایمان ترم داشتند در بیمارستان معتضدی کرمانشاه انجام شد. کلیه افرادی که وارد مطالعه شدند سن بین 20-35 سال داشتند. متغیرهای مورد بررسی شامل دکولمان، جفت سرراهی، ‌زایمان زود رس، مرده زایی، پارگی خودبخودی کیسه آب، پره اکلامپسی، وزن کم حین تولد، ناهنجاریهای جنینی، پرزانتاسیون جنینی، تأخیر رشد داخل رحمی، نحوه زایمان و آپگار نوزاد بود. اطلاعات پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS دسته بندی و بوسیله آزمونهای آماری مجذور کای ، فیشر، لون و t مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
 
نتایج : در این مطالعه میانگین سن گروه با سابقه یک مورد سقط 6/24 سال و گروه شاهد 5/23 سال بود. در بین متغیرهای مورد بررسی زایمان زودرس (034/0 = p) و میزان انجام سزارین (034/0= p) بطور معناداری در گروه با سابقه سقط بیشتر از گروه شاهد بود. بین سایر متغیرهای مورد بررسی و سابقه سقط ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد.
 
نتیجه گیری: زنانی که حاملگی اول آنها منجر به سقط شده در حاملگی بعدی احتمال بروز عوارض بارداری بیشتر میباشد و بایستی با دقت بیشتر ی مراقبتهای دوران بارداری را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Spontaneous Abortion on Outcome of Subsequent pregnancy

نویسندگان [English]

  • Negin rezavand
  • Shohreh Malek khorasani
Assistant Professor of Obstetrics& Gynecology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction: Spontaneous abortion is the most common complication of pregnancy. Women with abortion are always worried about the outcome of their next pregnancy. This study was designed to evaluate the effects of spontaneous abortion on outcome of next pregnancy.
 
Material and Methods: This case – control study was performed at moatazedi Hospital in Kermanshah, west of Iran during 2003-2006.
 
Six hundred and five women with history of one spontaneous abortion were selected as the case group and 1210 women with history of one term delivery were selected as the control group. The age range of the women was 20-35 years. Various variables including placenta abruption, placenta previa, preterm labour, still birth, premature rupture of membranes, pre-eclampsia, low birth weight, fetal malformations, fetal presentation, intrauterine growth retardation (IUGR), type of delivery, and Apgar score were studied. Data were analyzed by SPSS software version 11.5. Statistical tests including chi-square, Fischer, Lon, and independent t were used.
 
Results: Mean age of the patients in the case group was 24.6 versus 23.5 years for the women in the control group. Of the variables, only preterm labour (P=0.034) and cesarean section (p=0.034) were significantly more common in the case group. There was no significant difference between the two groups for the other variables.
 
Conclusion: There is a higher risk for pregnancy complications in women with the history of previous spontaneous abortion. Such women have to be under close observation with meticulous perinatal care during the pregnancy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spontaneous abortion
  • pregnancy
  • Outcome of pregnancy
1. Griebel CP, Halvorsen J, Golemon TB, Day AA. Management of spontaneous abortion. Am
Fam Physicians 2005;72:1243-50
2. Nasajizadeh M, Rahbar N, Ghorban R, Lavaf S. Relationship between asymptomatic brucella
infection and spontaneous abortion. Iranian J Obstet Gynecol Infer 2008 Spring;11(1):31-7.
3. Rasekh M. Study on theories of fetal abortion. Med J Reprod Infert 2002 Autumn;4(3):220-36.
4. Henrit L, Kaminski M. Impact of induced abortions on subsequent pregnancy outcome. BJOG
2001;108(10):1036-42
5. Price S. Women and reproductive loss: Soc Work 2008;53(4):367-76.
6. Hathout H, Kasrawi R, Moussa M, Saleh A. Influence of pregnancy.Int J Obstet Gynecol 1982;
20(12):145–147.
7. Goldebbery R, Mayberry S, Copper R, Dubard M, Hauth J. Pregnancy outcome following a
second trimester loss. Obstet Gynecol 1993;81(3):444-446 .
8. Hyer J, Fong S, Kutteh W. Predictive value of the presence of an embryonic heartbeats for live
birth: comparison of women with and without recurrent pregnancy loss. Fertile Steril
2004;82(13):,69-73.
9. Moreau C, Monique K, Yves A, Jean B. Previous induced abortions and the risk of very preterm
delivery. Obstet Gynecol Surv 2005;60(10):627 -628 .
10. Taylor V. Placenta previa in relation to induced and spontaneous abortion. Obstetrics &
Gynecology 1993; 28(1) , 88-91
11. Brown j. Adera T. Masho S. Previous abortion and the risk of low birth weight and preterm
births. J Epidemiol community health 2008:62(1): 16- 22
12. Buchmayer s, Sparen . p , previous pregnancy loss : risks related to severity of preterm delivery,
Am J Obstetr Gynecol , 2004 , 191(4) , 1225-1231
13. Ghafanejad M, Hejazee M, Ebrahimee F. The effect of spontaneous abortion on outcome of
subsequent pregnancy.Med J Tehran Univ Med Sci 1998;57(3):34-40.
14. Kashanian M, Akbarian A, Baradaran H, Shabandoust S. Pregnancy outcome following a
previous spontaneous abortion , Gynecol Obstet Invest, 2006 , 20 ;61(3) , 167-170
15. Sheiner E, levy A, Katz. M, , Mazor ,:M , pregnancy outcome following recurrent spontaneous
abortions, Eur J Obstetr Gynecol Reprod Biol , 10 ; 2005 , 118(1), 61-65
16. Xiong A,Fraser W ,Demianczuk N.History of abortion ,preterm,termbirth and risk of
preeclampcia,Am J Obstetr Gynecol.2002;187(4):1013-18
17. Kurinczuk J, Clarke M. A case control study to investigate the role of recent spontaneous
abortion in the Etiology of neural tube defects. pediatr perinatal Epidemiol 1993; 7(2) , 167-176.
18. Bianco K, Caughey A. Shaffer B, Davis R, Norton M. History of miscarriage and increased of
fetal aneuploidy in subsequent pregnancy. J Obstetr Gynecol 2006; 17(5) 1098-1102.