دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 1-64 (تابستان 1387) 
مقایسه میزان باروری با سه روش درمانی درسندرم تخمدان پلی کیستیک

صفحه 23-31

10.22038/ijogi.2008.5927

فاطمه وحید رودسری؛ صدیقه آیتی؛ پریسا ظریف نجفی؛ محمد تقی شاکری


مصرف ویتامین ث و پارگی زودرس پرده های جنینی

صفحه 33-39

10.22038/ijogi.2008.5928

محبوبه حاجی فقها؛ طاهره کشاورز؛ محمد ابراهیم پارسانژاد؛ عبدالرضا رجائی فرد