دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 1-64 (تابستان 1387) 
3. مقایسه میزان باروری با سه روش درمانی درسندرم تخمدان پلی کیستیک

صفحه 23-31

فاطمه وحید رودسری؛ صدیقه آیتی؛ پریسا ظریف نجفی؛ محمد تقی شاکری


4. مصرف ویتامین ث و پارگی زودرس پرده های جنینی

صفحه 33-39

محبوبه حاجی فقها؛ طاهره کشاورز؛ محمد ابراهیم پارسانژاد؛ عبدالرضا رجائی فرد


5. مقایسة تأثیر دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی بر تغییرات هموگلوبین پس از سزارین

صفحه 41-48

مهرانگیز زمانی؛ ماندانا منصور قناعی؛ پوران حاجیان؛ شهلا نصراللهی


گزارش مورد

8. گزارش یک مورد نادر از سندرم آکوندروژنزیس نوع II

صفحه 61-64

حسن بسکابادی؛ غلامعلی معموری