بررسی تأثیر انتونوکس استنشاقی بر شدت درد و طول مدت زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مامایی، مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر انتونوکس استنشاقی برشدت درد و طول مدت زایمان بود.
روش کار : این تحقیق از نوع تجربی و به روش کار آزمایی بالینی بر روی 120 خانم باردار با حاملگی ترم در زایشگاه شهرستان شوشتر انجام شد.. نمونه ها در دو گروه 60 نفری (گروه انتونوکس و گروه کنترل) به طور تصادفی قرار گرفتند. گروه مورد مخلوطی از گاز NO2 و اکسیژن (50%، 50%) و گروه شاهد فقط اکسیژن دریافت کردند. شدت درد زایمان با استفاده از مقیاس دیداری درد و همچنین پرسشنامة درد مک گیل ملزاک سنجیده شد. هردو گروه از نظر شدت درد، مدت زایمان و روش آن و آپکار نوزادان بررسی شدند. داده ها با استفاده از 
نرم افزارSPSS وارد رایانه و با روشهای آماری مجذور کای و آزمون تی آنالیز گردیدند و 05/0p< معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج: میانگین شدت درد زایمان پس از تجویز انتونوکس استنشاقی در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (17/4 در مقابل 78/6 ، 001/0p<). هیچ اختلاف معنی داری از نظر آماری بین دو گروه آزمون و شاهد از نظر میانگین طول فاز فعال زایمان (20/0p =) و نمرات آپگار نوزادان مشاهده نشد (69/0p=). اگرچه میزان انجام سزارین در گروه انتونوکس استنشاقی در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت ، اما این اختلاف از نظر آماری 
معنی دار نبود (48/0p=). %3/78 از خانمها در گروه انتونوکس از این روش رضایت کامل داشتند.
نتیجه گیری: مخلوط گازNO2و اکسیژن استنشاقی (50%، 50%) در اکثر خانمها باعث کاهش مؤثر درد در طی مرحلة اول و دوم زایمان می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Entonox Inhalation on Pain Intensity And Duration of Delivery

نویسنده [English]

  • Mina Iravani
M.Sc., School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the efficacy of entonox inhalation on pain intensity and duration of delivery.
Material and Methods: This study was performed in Shoushtar city, south of Iran. In a random controlled clinical trail, 120 women with term pregnancy were randomly divided into 2 equal groups; Entonox group and control group. The study group received inhaled nitrous oxide premixed with oxygen (50%:50%) and control group only inhaled oxygen. Visual analog scale and McGill Pain Questionaire was used to measure the intensity of the labor pain. The groups were compared for labor pain, duration of the labor, method of delivery, and the Apgar scors of the newborn. Statistical analyses were performed by independent sample t test and chi squar test. p<0.05 was considered as statistically significant.
Results: The mean labor pain intensity was decreased significantly after administration of Entonox compared with the control group (4.17v6.78, P<0/001).The pain also decreased by increasing the concentration of inhaled nitrous oxide. There was not significantly difference between the two groups in the mean duration of active phase of the labour (p=0.2) and the neonatal Apgar scores (p=0.69).Fewer patients in the Entonox group required cesarean section compared with the control group, but the difference was not significant (p=0.48). 78.3% of the women had satisfaction from the analgesic effect of Entonox during the labor.
Conclusion: Nitrous oxide (50%) with oxygen (50%) inhalation provides adequate pain relife for many women during the first and second stages of labor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitros Oxide
  • Entonox
  • Obstetrical Analgesia
1. Glosten B. Anesthesia for obstetrics and anesthesia. 5th ed. New York:Churchill Livingston,
2000:2037-42.
2. Wall PD. and Melzak R.Texbook of pain.2nd ed. Edinburgh:Churchill Livingstone,1989.
3. Bonica JJ. The Management of pain.2nd ed. Philadelphia:Lea & Febiger,1990 .
4.Naghibee K, Alameh Z, Montazeree K.Which of these are better? No pain labor or cesarean
section? 1st ed. Esfehan university publication,2001: 201-30.
5. Abram SE, Haddox JD.Pain clinic manual.2nd ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins,
2000.:109-17
6. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstrom KD.Williams
obstetrics.22nd ed.New York:McGraw-Hill,2005..
7. Miller RD.Anesthesia.5th ed. Philadelphia:Churchill Livingstone,2000:1520-48 ,2024-68.
8. Crafter H. Pain-free labour. Nurs Times 1989;20:66-88.
9. Eger IIE. Nitrous oxide in obstetrics. New York:Elsevier,1985:185-200.
10. Ji X, Qi H, Liu A.Clinical study on labor pain relife using the combined spinal-epidural analgesia and
inhaling nitrous oxid.Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2002 Jul;37(7):398-401
11. Carstoniu JLS, Norman P, Daley DK,Sandler AN.Nitrous oxide in early labor. Safety and analgesic
efficacy assessed by a double-blind, Placebo-controlled study.Anesthesiology 1994 Jan;80(1):30-5.
12. Soyannwo OA. Self-administered Entonox in labor: report of the experience in Ibadan.Afr J Med Sci
1985 Mar-Jun;14(1-2):95-8.
13. Wang B, Zhang X, Wei L.Application of nitrous oxide in labor analgesia.Zhonghua Fu Chan Ke Za
Zhi. 1994 Jun;29(6):330-1,380-1.
14. aram S, Atari M. Comparison of labor pain with or without inhalation entonox. J Esfehan Unive Med
Sci. 1998 Winter;16(53).
15. Bergeret S, Loffredo P, Bosson JL. Prospective national survey on alternatives to obstetrical peridural
analgesia.Ann Fr Anesth Reanim.2000 Aug;19(7):530-9.
16. Abboud T, Shniders S, Wright R. En flurane analgesia in obstetrics.Anesth Analg 1981;60: 133-7.
17. Stefani S,Hughe S, Shnider S.Neonatal neurobehavioral effects of inhalation analgesia for vaginal
delivery.Anesthesiology 1982;56:351-5.
18. Creasy RK, Resnik R. Maternal-fetal medicine : principles and practice.3rd ed. Philadelphia :
Saunders, 1994
19. Augustine AE.Induction of labor at tetm in primigravid wirt low bishops score: a comparsion of
three methods European.J Obstet Gynecol Reprod Biol 1995 Sep;58:119-125.
20. Leong EW, Sivanesaratnam V, Oh LL, Chan YK. Epidural analgesia in primigravidae in spontaneous
labor at term: a prospective study.J Obstet Gynecol Res.2000;26(4):271-5
21. Lawler K. Entonox: too useful to be limited to childbirth?.Prof Care Mother Child 1995; 5(1):19-21.
22. Mark A.Rosen.Nitrous oxid for relife of labor pain: a systematic review.Am J Obstet Gynecol
2002;186: S110-26.