ارتباط pHواژن و سطح سرمی هورمون تحریک کننده فولیکول در زنان یائسه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 رزیدنت زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

مقدمه: در دنیای امروز تمایل روز‌افزون به استفاده از ابزارهای ساده‌تر که در عین مؤثر بودن ارزان نیز باشند برای مرا قبت های پزشکی وجود دارد. افزایش pH واژن درنبود واژینیت نشانگر سطوح پایین استروژن در گردش خون است و می‌توان از آن به عنوان روشی ارزان در تشخیص یائسگی استفاده نمود. هدف این مطالعه تعیین همبستگی بین pH واژن وسطح سرمی هورمون تحریک کننده فولیکول FSH)) در زنان یائسه‌ می باشد.
روش کار: این تحقیق یک مطالعه‌ی مقطعی است که بر 100 زن یائسه‌ی مراجعه‌کننده به درمانگاه ژنیکولوژی بیمارستان الزهرا رشت انجام گرفته‌است. معیارهای ورود به مطالعه شامل: عدم قاعدگی به مدت حداقل یک سال، عدم عفونت واژینال، عدم هورمون‌تراپی جایگزینی و عدم استفاده از داروها یا دوش واژینال و یا مقاربت در دو روز قبل از معاینه ‌بود. pH واژن (توسط کاغذ نیترازین)و FSH سرم و شاخص توده‌ی بدنی (BMI) زنان مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار SPSS.10 و آزمون‌های آماری Bivariate correlation , تی و کای اسکوئر پردازش گردید.
نتایج: میانگین و انحراف معیار سن زنان مورد پژوهش 92/ 54 و 3/8 سال، میانگین و انحراف معیار زمان یائسگی زنان 76/6±46/7سال و میانگین و انحراف معیار سن زمان یائسگی افراد 52/5±45/47 سال بود. بین FSH سرم و pH واژن، pH واژن با مدت زمان یائسگی و نیز بین pH واژن با سن ارتباط مستقیم و معنی‌دار به دست آمد (به ترتیب 245/0= r ,512/.-= rو 004/0=r). همچنین ارتباط مستقیم و معنی‌دار بین FSH سرم و pH واژن افرادی که BMI آنها کمتر از 25 و یا بین kg/m2 9/29-25 بود (به ترتیب 52/0= r و 333/0=r) و نیز در زنانی که بیشتر از یک سال از شروع یائسگی آنها می‌گذشت ، دیده شد (005/0p=).
نتیجه‌گیری : در زنان یائسه‌ی این مطالعه بین pH واژن و FSH سرم ارتباط ضعیفی وجود دارد 245/0r=. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between Vaginal pH and Serum Follicle Stimulating Hormone in Menopausal Women

نویسندگان [English]

  • Nader Esmailpour 1
  • Fariba Mirblouk 1
  • Maryam Asgharnia 1
  • Simin Nasr 2
1 Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Gilan University of Medical Sciences, Gilan, Iran
2 Resident of Obstetrics & Gynecology, Gilan University of Medical Sciences, Gilan, Iran
چکیده [English]

Introduction: In the absence of vaginitis, elevated vaginal pH may indicate low circulating estrogen levels. So determining vaginal pH values can be a simple and low cost diagnostic tool for menopause.Aim ofthis study was to examine the correlation between serum follicle stimulating hormone and vaginal pH in menopausal women.
Materials and Methods: This is an analytical cross-sectional study carried out on 100 menopausal women referring to gynecologic unit at Alzahra hospital (Rasht, north of Iran).Women who had no menstrual period during the last 1 year, without vaginitis, estrogen replacement therapy, use of vaginal drugs or douches and did not have coitus during the 2 days before the examination were included in the study. Vaginal pH values were assessed by Nitrazine papers. Serum follicle stimulating hormone was measured, and body mass index was calculated. The collected data were analyzed by SPSS software version 10. Statistical tests such as t, chi-square, and bi-variate correlation were used.
Results: The mean age of women was (54.92±8.3) years. There were a direct and significant correlation between serum follicle stimulating hormone and vaginal pH (r= 0.245), vaginal pH and age (r=0.004), and vaginal pH and duration of menopause (r=-0.0125). Also there was straight and significant correlation between serum follicle stimulating hormone and vaginal pH among women whose body mass indices were less than 25 or 25-29.9 kg/m2, and women with postmenopausal periods more than 1 year (P>0.05(
Conclusion: Our study showed poor correlation between vaginal pH and serum follicle stimulating hormone in menopausal women(r=0.245).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vaginal pH- Serum FSH- Menopause
. Eskin, Bernard A. The menopause : comprehensive management. 4th ed. New York:Parthenon Pub.
Group;2000:127-59.
2. Badawy, Shawky Z. A. Clinical management of the perimenopause. London : Arnold:Oxford
University Press;1999.
3. Erkkola, Risto.The menopause. Edinburgh:Elsevier;2006.
4. Speroff, Leon, Fritz, Marc A. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2005.
5. Rein MF, Muller M.Trichomonas Vaginalis and trichomoniasis.In: Holmes KK. Sexually
transmitted diseases. 2nd ed.New Yourk:McGraw–Hill;1990:PP.481-92.
6. Roy S, Caillouette JC, Roy T, Faden JS. Vaginal pH is similar to follicle-stimulating hormone for
menopause diagnosis. Am J Obstet Gynecol. 2004 May;190(5):1272-7.
7. Raz R, Stamm WE A controlled trial of intravaginal estriol in postmenopausal women with
recurrent urinary tract infections. N Engl J Med. 1993 Sep 9;329(11):753-6.
8. Boskey ER, Telsch KM, Whaley KJ, Moench TR, Cone RA. Acid production by vaginal flora in
vitro is consistent with the rate and extent of vaginal acidification.
9. Infect Immun. 1999 Oct;67(10):5170-5.
10. Hurd WW, Amesse LS, Radolph JF. Menopause. In: Berek JS. Novak's gynecology. 13th ed.
Philadelpha: Lippincott Williams & Wilkins;2002.PP.1109-39.
11. Stamey TA, Sexton CC. The role of vaginal colonization with enterobacteriaceae in recurrent
urinary infections.J Urol. 1975 Feb;113(2):214-7.
12. Center for Devices and Radiological Health. 510 (K) Premarket notification database [online].
Rockville, Md:U.S. Food and Drug Administration,1996;no. K960648. Updated Aprill 5, 2004.
Available at: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cPMN/pmn.cfm?ID=91925.
13. Garcia-Closas M,HerreroR, Bratti C. Epidemiologic determinations of vaginal pH. Am J Obstet
Gynecol. 1999 May;180(5):1060-6.
14. Casper F, Petri E, Benninghoff B.[Continuous, low dosage estradiol administration with a vaginal
ring: a placebo-controlled study]. Zentralbl Gynakol 1998;120(9):449-53
15. Casper F, Petri E.Local treatment of urogenital atrophy with an estradiol-releasing vaginal ring: a
comparative and a placebo-controlled multicenter study. Vaginal Ring Study Group.Int
Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 1999;10(3):171-6.
16. Backer LC, Rubin CS, Marcus M, Kieszak SM, Schober SE. Serum follicle-stimulating hormone
and luteinizing hormone levels in women aged 35-60 in the U.S. population: the Third National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III, 1988-1994).Menopause. 1999
Spring;6(1):29-35. 
 
17. Ayton RA, Darling GM, Murkies AL, Farrell EA, Weisberg E, Selinus I, et al. A comparative
study of safety and efficacy of continuous low dose oestradiol released from a vaginal ring
compared with conjugated equine oestrogen vaginal cream in the treatment of postmenopausal
urogenital atrophy.Br J Obstet Gynaecol. 1996 Apr;103(4):351-8.