بررسی ارتباط عفونت هلیکو باکترپیلوری و استفراغ حاملگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 استادیار آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

3 استاد یار بخش داخلی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

مقدمه: تهوع واستفراغ حاملگی یک شکایت شایع اوایل حاملگی می باشد. هیپرا مزیس گرویداروم شدیدترین فرم این اختلال است که در 2-1% حاملگی ها اتفاق می افتد و می تواند از 6 تا 16 هفته حاملگی ادامه یابد . به تازگی عفونت هیلکوباکترپیلوری در اتیولوژی استفراغ حاملگی مطرح شده و با توجه به این که درمان هلیکوباکترپیلوری با آنتی بیوتیکهای شناخته شده میسر است و می تواند گامی در جهت درمان بیماران با تهوع و استفراغ آزار دهنده حاملگی باشد این مطالعه جهت بررسی ارتباط استفراغ حاملگی و هلیکوباکترپیلوری انجام شد.
 
روش کار: 100 بیمار بستری (بیش از سه اپیزود استفراغ در مدت 24 ساعت) و 100 بیمار سر پایی (کمتر از سه اپیزود استفراغ در مدت 24 ساعت، یا بدون ویار حاملگی) در شهر سمنان انتخاب و از هر بیمار 3 سی سی خون گرفته شد و با استفاده از روش الایزا، سطح آنتی بادی IgG بر هلیکوباکتر پیلوری در سرم بیماران جستجو شد. سطوح بالاتر از IU/ml 20 مثبت تلقی شد و با استفاده از آزمونهای مجذور کای، من ویتنی و همچنین محاسبه نسبت شانس تحلیل داده ها انجام شد.
 
نتایج: نتایج نشان داد که 57% بیماران بستری و 39% بیماران سرپایی به هلیکوباکترپیلوری آلوده هستند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود.0/011) = P ،80/3-41/1 : CI ، 70/2 = OR )
 
نتیجه گیری: یافته های فوق نشان داد که بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و استفراغ بیش از3 اپیزود در مدت 24 ساعت در هفته های 6 تا 16 حاملگی ار تباط آماری معنی دار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Relationship between Helicobacter Pylori Infection and Vomiting During Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Sanam Moradan 1
  • Raheb Ghorbani 2
  • Mojtaba Malek 3
1 Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2 Associate Professor of Public Health & Epidemiology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3 Associate Professor of Internal Diseases, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Nausea and vomiting in early stages of pregnancy is a common complaint. Hyperemesis gravidarum is the most severe form of this condition that happens in 1% to 2% of all pregnancies. Recently Helicobacter pylori infection has been mentioned in the etiology of vomiting in pregnancy. Having considered that treatment of H pylori infection with antibiotics is possible; it can be a step toward the treatment of these patients. This study was carried out to find the correlation between nausea and vomiting in pregnancy and H pylori infection.
 
Materials and Method: This cross sectional study was performed on 100 hospitalized pregnant women (who had over three episodes of vomiting within 24 hours) and 100 outpatients (who had less than three episodes of vomiting within 24 hours or had not any vomiting). This study was carried out at Amir–al–momenin hospital from April 2004 to January 2005.
 
Three cc bloods were taken from each patient and anti H pylori antibody was checked by ELISA method. Serum levels above 20 IU/ml were considered to be positive. The analyses of the data were carried out by using Chi- square and Mann-Whitiny tests.
 
Results: Fifty seven percent of hospitalized patients and 39% of outpatients were contaminated with H pylori, which showed a statistically significant difference (OR=2/70, 95%, CI:1/41-3/80, p=0/011).
 
Conclusion: There is a correlation between H pyloi infection and three or more episodes of nausea and vomiting in 24 hours from the 6th to 16th weeks of pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicobacter pylori
  • Nausea
  • vomiting
  • pregnancy
  • IgG
  • ELISA
1. Cunningham FG, Gant N, Kenneth J, Leveno KJ. Williams obstetriscs. 21st ed.New York:
McGraw-Hill, 2001:1275 -1294.
2. Frigo P, Lang C, Reisenberger K, Kulble H.Hyperemesis gravidarum associated with
helicobacter pylori sero positivity.Obstet Gyncol 1998, Apr;91(4):615-70.
3. Buckwalter JC, Simpson SW.Psyhological factors in the etiology and treatment of severe
nausea and vomitting in pregnancy from the Department of Research and Evaluation , southern
californra. Am J Obstet Gynecol 2002;186(5):277-82.
4. Baraunwald E , Fauci AS , Kasper DL .Principles of internal medicine.,15th ed.New
Yourk:McGraw Hill,2001:236-240, 282,1652-1653 .
5. Kazerooni T, Taallom M, Ghaderi A, Helicobacte pylori seropositivity in patients with
hyperemesis gravidarum.Int J Gynecol Obstet 2002 Dec;79(3):217-20.
6. Kocak L, Akcan Y, Ustun C, Demirel C, Cengiz L,Yanik FF.Helico bacter pylori seropositivity
in patients with hyperemesis gravidarum.,Int J Gynecol Obstet 1999;66(3):251-4 .
7. Jacoby EB, Porter KB.Helicobacter pylori infection and persistent hyperemesis gravidarum. Am
J Perinatal 1999;16(2):85-8.
8. Hayakawa S, Nakajima N, Karasak SM, Yoshinago H, Arakawa Y, Satoh K, et al.Frequent
presence of helicobacter pylori genome in the saliva of patients with hyper emesis
gravidarum,.Am J Perinatal 2000;17(5):243–48.
9. Larraz J, Marin N, Pinerro L, Cilla G, Pere Z, Trallero E.Lack of relationship between infection
of helicobacter pylori and vomiting that usually occurs during pregnancy, although possible
relationship with severe forms of emesis.Rev Esp Enferm Dig 2002 Jul;94(7) 17-422.
10. Bejis T, Guimurdul Y. Kayaselcuk F.Endoscopy in hyperemesis gravidarum and helicobacter
pylori infection.Int J Gynecol Obstet 2002 Nov;79(2):105–9.
11. Erdem A, Arsalan A, Erdem M, Ylidrim G. Rapid marked response of severe hyperemesis
gravidarum to oraL erythromycin.Am J Perinatai 1998;15(9):533-4.
12. Erdem A, Arslan M, Erdem M, Yildrim G” Detection of helicobacter seroposivity in
hyperemesis gravidarum and correlation with symptoms.Am J Perinatal 2002;19:87-92..
13. Salimi K, Sharami H, Ghanaei FM, Sadri S, Fallah MS, Helicobacter pylori seropsitivits and the
Incidence of hyperemesis gravidarum. Med Sci 2003;9(1):12-15.
14. Moshgelgoosha A, Naenchi E.The evaluation of prevalence of helico bacter pylori infection in
one to seventy years old population of semnan,2000,Semnan university of medical science.
15. Sandven I, Abdelnoor M, Wethe M, Nesheim BI, Vikanes A, Gjonnes H, et al.Helicobacter
pylori infection and hyperemesis gravidarum..An institution based case-control study.Eur J
Epidemiol.2008;23(7):491-8.
16. Golberg D, Szilagyi A, Graves L.Hyperemesis gravidarum and helicobacter pylori infection :a
systematic review.Obstet Gynecol 2007;110(3):695-703.
17. Karaca C, Guler N,Yazar A, Camlica H, Demir K,Yildirim G.Is lower socio-economic status a
risk factor for helicobacter pylori infection in pregnant women with hyperemesis
gravidarum?.Turk J Gastroentrol 2004;15(2):86-9.