بررسی بالینی و سونوگرافیک آندومتریوز دیواره شکم و مطابقت با نتایج عمل جراحی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه رادیولوژى دانشگاه علوم پزشکى مشهد.

2 پزشک عمومی، مشهد

چکیده

مقدمه: آندومتریوز در جدار شکم یکی از عوارض سزارین است که با سونوگرافی قابل تشخیص است. هدف از این مطالعه بررسى یافته هاى بالینى و سونوگرافیک آندومتریوز در دیواره شکم و مقایسه یافته های فوق با نتایج عمل جراحی می باشد.
روش کار: در این مطالعه رتروسپکتیو تعداد 19 بیمار که با علائم دردو لمس توده جدار شکم در مسیر اسکار عمل سزارین مراجعه نمودند مورد سونوگرافى دیواره شکم قرار گرفتند. در 6 بیمار علاوه بر سونوگرافى معمولى سونوگرافى داپلر رنگی نیز به عمل آمد. یافته های سونوگرافی با یافته های حین عمل مقایسه گردیدند.
نتایج: در16 بیمار سابقه یک بارو در3 مورد سابقه دوبار سزارین وجود داشت. درد محل عمل جراحى از علائمى بود که در تمام بیماران وجود داشت که 13 مورد به طور تقریبا دائم و 6 مورد متناوب بود و در زمان عادت ماهیانه افزایش مى یافت. 15 بیمار یک توده قابل لمس در دیواره شکم داشتند. در سونوگرافى تمام بیماران یک توده مشاهده شد که در17مورد توپر و هیپواکو و در دو مورد سالیدوایزواکو در مقایسه با با نسوج مجاوربودند. در 6 مورد سونوگرافی داپلر نیز انجام شد، که در تمام موارد این توده ها دارای جریان خون شریانی وریدی با 
سرعت های متفاوت بودند. در3 مورد که سونوگرافى داپلر نزدیک به زمان عادت ماهیانه انجام شد تعداد عروق و سرعت جریان خون بالاترى وجود داشت. دراین موارد، کانونهاى حاوى مایع نیز در آن مشاهده شد. در 15 بیمار که نتایج عمل جراحی در دسترس بود یافته های سونوگرافی با یافته های حین عمل مطابقت داشتند.
نتیجه گیری: آندومتریوز جدار شکم اغلب با توده قابل لمس و درد دایم تظاهر می نماید. در سونوگرافی به صورت یک توده هیپواکو حاوی عروق با طرح داپلر متغیر مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical and Sonographic Evaluation of Abdominal Wall Endometriosisand Their Correlation with Surgical Findings

نویسندگان [English]

  • Behrooz Zandi 1
  • Donya farokh 1
  • Niloofar Zandi 2
1 Associate Professor of Radiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 MD., Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Abdominal wall endometriosis is a complication of cesarean section, which can be diagnosed by sonography. The purpose of this study was to evaluate the clinical and sonographic findings of abdominal wall endometriosis and comparative these by surgical finding.
Material and Methods: In a retrospective study, we evaluated 19 patients who complained of suprapubic pain and palpable mass at the site of previous cesarean section. All patients were evaluated by sonography and in six of them color Doppler sonography was performed. Sonographic findings were compared with surgical findings.
Results: There was history of one cesarean section in 16 patients and twice in 3 patients. All patients complained of pain around the scar. In 13 patients the pain was permanent, but in 6 of them was cyclic and intermittent, which increased around the menstrual period. In 15 patients there was a palpable mass around the line of cesarean section. In all patients a mass was detected by sonography, which was solid and hypoechoic in 17 patients and solid and isoechoic in two patients. In six patients color Doppler sonography showed variable arterial and venous flow. In three of patients color Doppler sonography was performed around the menstrual period, which showed more prominent arterial and venous flow accompanied by some small echo free changes. Surgical findings were available in 15 patients, which were comparable to the sonographic findings.
Conclusion: Abdominal wall endometriosis often presents as palpable masses and permanent supra pubic pain. In Doppler sonographic evaluation it appears as a hypoechoic mass with a variable flow pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endometriosis
  • Cesarean section
  • Abdominal Wall
  • Soft Tissue
1. Patterson GK, Winburn GB. Abdominal wall endometriomas: report of eight cases. Am Surg
1999 Jan;65(1):36-9
2. Koger KE, Shatney CH, Hodge K, McClenthan JH: Surgical scar endometrioma. Surg Gynecol
Obstet 1993 Sep;177(3):243-6.
3. Seydel AS,Sickel JZ, Warner ED, Sax HC.Extrapelvic endometriosis: diagnosis and treatment
Am J Surg 1996 Feb;171(2):239.
4. Dwivedi AJ, Agrawal SN, Silva YJ. Abdominal wall endometriomas. Dig Dis Sci 2002
Feb;47(2):456-61.
5. Blanco RG, Parithivel VS,Shah AK, Gumbs MA, Schein M, Gerst PH. Abdominal wall
endometriomas: Am J Surg 2003 Jun;185(6):596-8.
6. Simsi A, Thorner K, Waisman J, Gangiarella J. Endometriosis in abdominal scars: a report of
three cases diagnosed by fine-needle aspiration biopsy. Am Surg. 2001 Oct;67(10):984-6.
 
7. Ideyi SC, Schein M, Niazi M,Gerst PH, Spontaneous endometriosis of the abdominal wall. Dig
Surg 2003; 20(3):246-8.
8. Singh KK, Lessells AM, Adam DJ, Jordan C, Miles WF, Macintyre IM, et al. Presentation of
endometriosis to general surgeons: a 10-year experience. Br J Surg 1995 Oct;82(10):1349-51.
9. Woodward PJ, Sohaey R, Mezzatti TP Jr. Endometriosis: radiologic-pathologic correlation.
Radiographics 2001 Jan; 21(1):193-216.
10. Wolf C Obrist P, Ensinger C. Sonographic features of abdominal wall endometriosis. AJR Am J
Roentgenol.1997 Sep;169(3):916-7.
11. Francica G, Giardiello C, Angelone G, Cristiano S, Finelli R, Tramontano G. Abdominal wall
endometriosis near cesarean delivery scars: sonographic and color doppler findings in a series of
12 patients. J ultrasound Med 2003 Oct;22(10):1041-7.
12. - Lahiri AK, Sharma K, Busiri N. Endometriosis of the uterine cesarean section scar: A case
report. Indian J Radiol Imaging 2008;18:66-68.
13. Park SB, Kim JK, Cho KS. Sonography of endometriosis in infrequent sites. J Clin Ultrasound.
2008 Feb;36(2):91-7.
14. Teng CC, Yang HM, Chen KF, Yang CJ, Chen LS, Kuo CL. Abdominal wall endometriosis: an
overlooked but possibly preventable complication. Taiwan J Obstet Gynecol. 2008
Mar;47(1):42-8.