دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، دی 1387، صفحه 1-60 (بهار 1387) 
نتایج حاملگی پس از اهدا جنین در سیکل طبیعی

صفحه 25-30

10.22038/ijogi.2008.5937

مرضیه فریمانی؛ صغری ربیعی؛ ایرج امیری؛ هوشنگ باب الحوایجی؛ نوشین محمد پور


ارتباط بین عفونت بروسلائی بدون علامت و سقط خود به خودی

صفحه 31-37

10.22038/ijogi.2008.5938

محمد نساجی زواره؛ ناهید رهبر؛ راهب قربانی؛ صباحت لواف