دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، مهر 1389، صفحه 1-53 (مهر ماه و آبان ماه 1389) 
بررسی ارتباط بین ویروس لوسمی و لنفوم سلول T بالغین (HTLV1) و سرطـان گـردن رحـم

صفحه 15-20

10.22038/ijogi.2010.5831

فاطمه همایی؛ طاهره زاهدی فرد؛ میترا مدرس گیلانی؛ فاطمه توسلی؛ فاطمه ورشویی تبریزی


ت أ ثیر محلول خوراکی گلوکز بر شاخص های آزمون بدون استرس جنین

صفحه 21-25

10.22038/ijogi.2010.5832

نسرین سرافراز؛ سیمین منتظری؛ نجیمه سعادتی؛ سید محمود لطیفی


تجربه زیستی زنان نابارور از ناباروری با علت زنانه

صفحه 45-53

10.22038/ijogi.2010.5836

فریبا فهامی؛ سمانه حسینی قوچانی؛ سهیلا احسان پور؛ علی ضرغام