دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، مهر 1389، صفحه 1-53 (مهر ماه و آبان ماه 1389) 
3. بررسی ارتباط بین ویروس لوسمی و لنفوم سلول T بالغین (HTLV1) و سرطـان گـردن رحـم

صفحه 15-20

فاطمه همایی؛ طاهره زاهدی فرد؛ میترا مدرس گیلانی؛ فاطمه توسلی؛ فاطمه ورشویی تبریزی


4. ت أ ثیر محلول خوراکی گلوکز بر شاخص های آزمون بدون استرس جنین

صفحه 21-25

نسرین سرافراز؛ سیمین منتظری؛ نجیمه سعادتی؛ سید محمود لطیفی


5. بررسی ارزش تشخیصی رنگ آمیزی سرویکس با اسید استیک در تشخیص نئوپلاسم دهانه رحم

صفحه 27-33

ملیحه حسن زاده مفرد؛ حبیب اله اسماعیلی؛ سمانه طبائی


7. بررسی ارتباط زمان وقوع لاکتوژنز II و شاخص های تن سنجی مادران بعد از زایمان

صفحه 39-44

فرزانه جعفرنژاد؛ فرحت گلیجانی؛ سوسن پارسای؛ حبیب اله اسماعیلی


8. تجربه زیستی زنان نابارور از ناباروری با علت زنانه

صفحه 45-53

فریبا فهامی؛ سمانه حسینی قوچانی؛ سهیلا احسان پور؛ علی ضرغام