دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-51 (فروردین و اردیبهشت ماه 1389) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانهی رحم در میان متخصصین زنان و مامایی

صفحه 1-6

قدسیه علوی؛ جواد حسینی نژاد؛ آسیه سادات فتاحی معصوم؛ محمدتقی شاکری


2. ارتباط سقط خود به خودی و سلامت عمومی

صفحه 8-13

ناهید رهبر؛ راهب قربانی؛ صدیقه مؤذن؛ نعمت‌الله ستوده اصل


8. ارتباط بیان Her-2/neuبا وضعیت گیرنده های استروژن، پروژسترون و ژن p53 در زنان مبتلا به سرطان اولیه پستان

صفحه 46-51

عباس شمسعلی نیا؛ شهربانو کیهانیان؛ فاطمه غفاری؛ محمدمنصور ساروی؛ محمد نجفی آشتیانی