دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-51 (فروردین و اردیبهشت ماه 1389) 
ارتباط سقط خود به خودی و سلامت عمومی

صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2010.5867

ناهید رهبر؛ راهب قربانی؛ صدیقه مؤذن؛ نعمت‌الله ستوده اصل


ارتباط بیان Her-2/neuبا وضعیت گیرنده های استروژن، پروژسترون و ژن p53 در زنان مبتلا به سرطان اولیه پستان

صفحه 46-51

10.22038/ijogi.2010.5873

عباس شمسعلی نیا؛ شهربانو کیهانیان؛ فاطمه غفاری؛ محمدمنصور ساروی؛ محمد نجفی آشتیانی