دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 1-53 (مرداد و شهریور ماه 1389) 

اصیل پژوهشی

مقایسه اثر تجویز سولفات منیزیم و نیفدیپین در پیشگیری از زایمان زودرس

صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2010.5837

ماندانا رشیدی میبدی؛ راهب قربانی؛ صنم مرادان؛ پری ناز توان


اثرات همزمان استرس نوری و صوتی پیش از تولد بر میزان وزن تولد نوزادان رت

صفحه 31-36

10.22038/ijogi.2010.5854

زینب اکبرنژاد؛ حسین حقیر؛ علی مقیمی؛ آمنه سازگارنیا؛ فاطمه متجدد؛ علیرضا فاضل


بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان

صفحه 47-53

10.22038/ijogi.2010.5856

زهرا عابدیان؛ مریم نیکپور؛ نغمه مخبر؛ سعید ابراهیم زاده؛ صغری خانی