دوره و شماره: دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 1-51 (آذرماه و دی ماه 1389) 

اصیل پژوهشی

درمان واژینوز باکتریال در بارداری و تاثیر آن بر نتایج بارداری

صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2010.5821

زهره توانا؛ ژاله ذوالقدری؛ محمد جواد حدائق؛ طاهره پوردست


ارتباط نشانگر Ki67 با شدت راکتیویتی و محل سرطان داخل اپیتلیوم دهانه رحم

صفحه 13-19

10.22038/ijogi.2010.5823

نوریه شریفی؛ زهره یوسفی؛ شهره سعید؛ مریم بحرینی؛ مهری داورپناه


مقایسه اختلالات جنسی زنان در زمان بارداری با قبل از آن

صفحه 30-36

10.22038/ijogi.2010.5826

عباسعلی ابراهیمیان؛ مریم حیدری؛ محمد باقر صابری زفرقندی


ارتباط رضایت زناشویی در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان

صفحه 37-44

10.22038/ijogi.2010.5827

فاطمه کیانی؛ طلعت خدیوزاده؛ محمد رضا سرگلزایی؛ حمیدرضا بهنام