دوره و شماره: دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 1-51 (آذرماه و دی ماه 1389) 

اصیل پژوهشی

1. درمان واژینوز باکتریال در بارداری و تاثیر آن بر نتایج بارداری

صفحه 1-7

زهره توانا؛ ژاله ذوالقدری؛ محمد جواد حدائق؛ طاهره پوردست


3. ارتباط نشانگر Ki67 با شدت راکتیویتی و محل سرطان داخل اپیتلیوم دهانه رحم

صفحه 13-19

نوریه شریفی؛ زهره یوسفی؛ شهره سعید؛ مریم بحرینی؛ مهری داورپناه


6. مقایسه اختلالات جنسی زنان در زمان بارداری با قبل از آن

صفحه 30-36

عباسعلی ابراهیمیان؛ مریم حیدری؛ محمد باقر صابری زفرقندی


7. ارتباط رضایت زناشویی در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان

صفحه 37-44

فاطمه کیانی؛ طلعت خدیوزاده؛ محمد رضا سرگلزایی؛ حمیدرضا بهنام


8. بررسی دقت سه روش تخمین تاریخ زایمان

صفحه 45-51

فروغ السادات مرتضوی؛ آرش اکابری