بررسی اثر ناشی از مواجهه مادر با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز در دوره بارداری بر کاهش وزن هنگام تولد ۱۲۰۰ نوزاد در یک مقطع ۱۵ ماهه در شهر شیراز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فیزیک پزشکی، گروه رادیولوژی، مرکز پژوهشهای علوم پ رتوی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار فیزیک هسته ای، گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه : کم بودن وزن هنگام تولد نوزا د دومین عامل مرگ و میر نوزادان است . با توجه به مطالعـات ضـد و نقـیض در مـورد
تاثیر مواجهه مادر با پرتوهای یونساز بر وزن هنگام تولد نوزاد در این مطالعه سعی گردید تا با حذف عوامل مخـدوش کننـده
ارتباط بین انجام رادیوگرافی دندانی در زنان باردار و خطر کم بودن وزن هنگ ام تولد جنین مورد بررسی قرار گیرد.
 روش کار : تمام مادرانی که اولین زایمان ترم (واژینال یا سـزارین ) را در سـالهای ۱۳۸۷- ۱۳۸۵ داشـته و مشخصـات
 نوزاد آنها در طرح غربالگری نوزادان شهر شیراز ثبت گردیده بود وارد طرح شدند و با اسـتفاده از شـرح حـال مـادر و
تعیین سابقه را دیوگرافی دنـدانی و غیردنـدانی (سـر و گـردن ) ۱۲۰۰ نـوزاد بـه دو گـروه نـوزادان مـادران بـا سـابقه
 رادیوگرافی دندانی (گروه پرتوگیری ) و نوزادان مادران فاقد سابقه رادیوگرافی ( بدون پرتوگیری ) تقسیم شدند . دو گروه
 از نظر سن حاملگی، جنسیت نوزاد و نمایه توده بدن مادر (BMI ) با هم یکسان سازی شدند . تمام عوامل مداخله گـر
احتمالی نظیر سابقه مواجهه با پرتوهای غیر یون ساز مورد توجه قرار گرفت . نتایج به دست آمده با آزمون های آماری
t ، کای اسکوئر و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 یافته ها : در این مطالعه ۱۹ مادر (۱/۵۸ درصد ) در طی دوره ب ارداری خود مورد رادی وگرافی دندانی قرار گرفته بودند و گـروه
 پرتوگیری را شامل شدند . میانگین وزن نوزادان مـادران گـروه پرتـوگیری۲۹۸۸/۹۵±۴۲۴/۸۰ گـرمو میـانگین وزن نـوزادان
 مادران گروه بدون پرتوگیری ۳۱۱۳/۰۰±۵۱۱/۲۴ بود . تفاوت میانگین وزن نوزادان در دو گروه از نظر آماری معنـی دار نبـود .
 به همین ترتیب تفاوت میانگین وزن نوزادان مربوط به مادران گروه پرتوگیری در مقایسه با گروه بدون پرتـوگیری، معنـی دار
 نبود . همچنین میانگین وزن نوزادان مربوط به مادرانی که قبل از بـارداری مـورد رادیوگرافیهـای دنـدانی و غیـر دنـدانی قـرار
گرفته بودند، در مقایسه با گروه بدون پرتوگیری، از نظر آماری معنی دار نبود.
 نتیجه گیری : این مطالعه هیچگونه ارتباط مشخصی را بین انجام رادیوگرافی دنـدانی مـادران در دوره بـارداری و وزن
 نوزادان در هنگام تولد نشان نداد . با توجه به فراوانی بسیار کم انجام رادیوگرافی دندانی در طـی د وره بـارداری، انجـام
مطالعات بلند مدت برای رسیدن به نتایج دقیق تر، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maternal Exposure to Ionizing and Non-Ionizing Radiations during Pregnancy with Low Birth Weight in 1200 Newborns: A 15 Month Study

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Javad Mortazavi 1
  • Kamal Raygan-Shirazi 2
1 Professor of Medical Physics, Center for Radiological Research, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor of Medical Physics, Center for Radiological Research, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Low birth weight is the 2nd leading cause of mortality in infants. Since there are controversies in the effect of ionizing radiation of the mother on the birth weight of newborn so we tried to eliminate the effect of confounding factors observed in other studies, to assess the effect of dental radiographies in pregnant women on the risk of delivery of low birth weight infant.
 
Methods: All mothers with their first term labor (vaginal or caesarean) between 2006-2008 (1385-1387; according to Iranian Calendar) whose newborns had been registered in the neonates’ screening program in Shiraz were interviewed and surveyed. and based on mothers’ history and dental or non-dental (head and neck) radiography, 1200 newborns were divided into two groups in a cohort study. First group consisted of the newborns whose mothers had dental radiography and second group consisted of those whose mothers had no dental radiography. All interfering variables such as exposure to non-ionizing radiations were controlled. The obtained findings were analyzed, using proper statistical tests as student’s t-test and chi square and ANOVA.
 
Results: Among them, only 19 mothers (1.58%) had been exposed to dental radiography.The mean weight of the newborns whose mothers had been exposed to ionizing radiation in dental radiographies was 2988.95 + 424.8 grams and that of the newborns with non-radiographed mothers was 3113.00 + 511.240. The difference between the means was not statistically significant. Furthermore, the difference between the mean weight of the newborns with mothers who had non-dental radiographies and those not exposed to any radiation during the pregnancy period was not statistically significant.
 
Conclusion: This study found no clear relationship between dental radiography during pregnancy and birth weight. Due to the low frequency of dental radiography during pregnancy, it is necessary to do more long-term studies to investigate this phenomenon more accurately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ionizing radiation
  • Low birth weight infant
  • Non- ionizing radiation
  • pregnancy
  • Term pregnancy
1. Hujoel PP, Bollen AM, Noonan CJ, del Aguila MA. Antepartum dental radiography and infant low birth  weight. JAMA 2004 28;291(16):1987­93.
2. Schlumberger M, De Vathaire  F, Ceccarelli C, Delisle MJ, Francese C, Couette JE, et al. Exposure  to 
radioactive iodine­131 for scintigraphy or therapy dose not preclude pregnancy in thyroid cancer patients. J 
Nucl Med 1996 Apr;37(4): 606­12.
3. Casara D, Rubello D, Saladini G ,Piotto A, Pelizzo MR, Girelli ME, et al. Pregnancy after high therapeutic  doses of iodine­131 in differentiated thyroid cancer: potential risks and recommendations. Eur J Nucl Med 
1993 Mar20(3):192­4.
4. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III LM, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 21st ed. New York:McGraw–Hill;2001:690­3.
5. John  G, Galan  HL, Habbis  GD. An  forth's  obstetrics  and  gynecolay. 9th  ed. Lippinott Williams  and 
Wilkins;2003:203­7.
 
6. Goldberg MS, Mayo NE, Levy AR, Scott SC, Poitras B. Adverse reproductive outcomes among women  exposed to low levels of ionizing radiation from diagnostic radiography for adolescent idiopathic scoliosis. Epidemiology 1998 May;9(3):271­8.
7. Critchley Ho, Bath LE, Wallace WH. Radiation damage to the uterus – review of effect of treatment of childhood cancer. Hum Fertil (Camb) 2002 May;5(2):61­6.
8. Edgar AB, Wallace  WH. Pregnancy in  women  who had  cancer in  childhood. Eur  J  Cancer 2007 
Sep;43(13):1890­4.
9. Reulen RC, Zeegers MP, Wallace WH, Frobisher C, Taylor AJ, Lancashire ER, et al. Pregnancy outcomes among adult survivors  of childhood  cancer in  the  British  Childhood  Cancer Survivor Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009 Aug;18(8):2239­47.
10. Ono K, Akahane K, Aota T, Hada M, Takano Y, Kai M, et al. Neonatal dose from X ray examinations by 
birth weight in a neonatal intensive care unit. Radiat Prot Dosimetry 2003;103(2):155­62.
11. Hamilton PM, Roney PL, Keppel KG, Placek PJ. Radiotion procedures performed on U.S. woman during 
pregnancy: findings from two 1980 surveys. Public Health Rep 1984 Mar;99(2):146­51.
12. De Santis M, Di Gianantonio E, Straface G, Cavaliere AF, Caruso A, Schiavon F, et al. Ionizing radiation 
in pregnancy and teratogenesis: a review of literature. Repord Toxical 2005 Sep­Oct;20(3): 323­9.
13. Palvga GF, Zakoshchikov KF, Etapova TV, Lagoda TS, Strekov RB. [Effect of whole­body irradiation of
female  on  pregnancy and  postnatal development of offspring]. [Article  in  Russian]. Arkh  Anat Gistol
Embriol 1984 Dec;87(12):17­6.
14. Barclay L. Maternal dental radiography associated with term low birth weight. Medscape Medical News. Aviabel at: http://www.medscapt.com/viewarticle/474678, Accessed on Feb 6, 2010.
15. Lie RT ,Irgens LM, Skjaerven R, Reitan JB, Strand P, Strand T. Birth defects in Norway by leves of external and 
food­based exposure to radiation from Chernobyl. Am J Epidemiol 1992 Aug 15;136(4):377­88.
16. Irgens LM, Lie RT, Ulstein M, Skeie Jensent T,Skjaerven R,Sivertsen F Reitan JB, Strand F, Strand T, Egil
Skjeldestad F. Pregnancy outcome in Norway ofter Chernobyl. Biomed Pharmacother 1991;45(6):233­41.
17. Matteson SR, Joseph LP, Bottomley W, Finger HW, Frommer HH, Koch RW, et al. The report of the panel
to develop radiographic selection criteria  for dental patients. Gen Dent 1991 Jul­Aug;39(4):264­70.
18. White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. 5th ed. St Louis:Mosby;2004:25­47.
19. Mortazavi MJ, Shareghi A, Ghiassi­Nejad M, Kavousi A, Jafari­Zadeh M, Nazeri F, et al. [The need for national diagnostic reference levels: entrance surface dose measurement in intraoral radiography]. [Article 
in Persian]. Iran J Radiat Res 2004;2(3):127­33.
20. Mortazavi MJ, Ghiassi­Nejad  M, Bakhshi M, Jafari­Zadeh  M, Kavousi A, Ahmadi J, et al. [Entrance  surface dose measurement on the thyroid gland in orthopantomography: the need for optimization]. [Article 
in Persian]. Iran J Radiat Res 2004;2(1):21­6.
21. Benson B, Shulman J. Effect of antepartum natural background radiation on infant low birth weight: a pilot
study. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 2005; 99 (3):E22. 
22. Lowe  SA. Diagnostic radiography in  pregnancy: risks and  reality. Aust N Z J  Obstet Gynaecol 2004 
Jun;44(3):191­6.