تجربه زیستی زنان نابارور از ناباروری با علت زنانه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مامایی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیا ر گروه پرستاری اطفال، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه : از میان زوجین در سنین باروری تقریبا ۱۵ درصد به ناب اروری مبتلا هستند . بارورشدن و پرورش کودک،
 بخش بسیار مهمی در زندگی انسانهاست که از جنبه های اجتماعی و روانی نیز حائز اهمیت می باشد، به نحوی که
 یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، باروری و تولید مثل است . بنابراین تشخیص ناباروری استرس شدیدی را به
فرد تحمیل می نماید . این مطالعه با هدف بررسی تجار ب زنان نابارور از ناباروری با علت زنانه صورت گرفته است.
 روش کار : این مطالعه، پژوهشی از نوع پدیدارشناسی توصیفی است که یافته های آن از مصاحبه با ۱۴ زن نابارور به
 دست آمده است . به منظور تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ، از روش کلایزی استفاده شده است.
 یافته ها : نتایج این تحقیق شامل ۴ مفهوم کلی است که از سخنان زنان نابارور استخراج شده است که شامل :
تنش های فردی، چالش در ارتباطات، معضلات درمانی و باورها و اعتقادات آنها می باشد.
 نتیجه گیری : به نظر می رسد که ناباروری ابعاد مختلف زند گی زنان نابارور را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین
شناخت افکار و نیازهای افراد نابارور و تدوین و اجرای برنامه های مختلف مشاوره ای و حمایتی می تواند گام مهمی
 در جهت ارائه خدمات بهینه به آنان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s Lived Experiences of Female Infertility

نویسندگان [English]

  • Fariba Fahami 1
  • Samaneh Hoseini Quchani 2
  • Soheila Ehsanpour 1
  • Ali Zargham 3
1 Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Ph.D. Student of Reproductive Biology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Pediatrics Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Approximately 15% of all couples in the reproductive ages are infertile. The ability to reproduce and give birth to a child is an inherent part of life for most human beings and it is important from social and psychological aspects. So, one of the goals of marriage is fertility and reproduction. Thus the diagnosis of infertility causes severe anxiety in the individual. The purpose of this study was to explore women’s experience of female infertility.
 
Method: Descriptive phenomenological method was used to determine these experiences. The data was collected by deep interviewing of 14 interfile women. Data analysis was done according to Colaizzi’s steps.
 
Results: We obtained four general concepts: 1- Personal anxiety. 2- Challenge with interpersonal communications. 3- Effects of beliefs and religion. 4- Problems associated with treatment process.
 
Conclusion: It seems that all aspects of infertile women’s lives are affected by infertility. Thus, designing and accomplishment of consultive and supportive programs play very important roles for giving better cares to infertile women.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • Lived experiences
  • Women
1. Berek JS. Berek & Novak’s gynecology. 14th ed, Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2007:1197.
2. Siyahkal M, Nojumi M, Kamali M. [Prevalence of infertility and subfertility]. [Article in Persian]. J Med 
Facul Sari Univ Med Sci 2006;5(1):371­6.
 
3. Sadeghiyan E, Heidariyanpour A, Farhang A. [Comparison  between psychological problems in infertile  men and women refer to Fatemiye infertility clinic in Hamedan]. [Article in Persian]. J Arak Univ Med Sci
2006;9(2):31­9.
4. Abbasi­Shavazi MJ, Asgari­Khanghah A, Razeghi nasrabad H. Women and infertility experience: A case  study in Tehran. [Article in Persian]. J Women Studies 2005;3(3):91­114.
5. Oats J, Abraham S. Fundamentals of obstetrics & gynecology. 9th ed. London:Mosby;2010: 246 
6. Lee TY, Sun  GH, Chao SC. The effect of an infertility diagnosis on treament­related stresses. J Androl
2001;46(1):67­71.
7. Umezulike  AC, Efetie  ER. The  psychological trauma  of infertility in  Nigeria. Int J  Gynecol Obstet
2004;84(2):178­80.
8. Fido A. Emotional distress in infetile women in Kuwait. Int J Fertile Womens 2006;49(1):24­8.
9. Asadi Noghabi A, Omidi Sh, Hagi Aghajani S. [Psychological nursing]. [Article in Persian]. Boshra  2005:125.
10. Wirtberg I, Möller A, Hogström L, Tronstad SE, Lalos A. Life 20 years after unsuccessful infertility 
treatment. Human Reprod 2007 Feb;22(2):598–604.
11. Johansson M, Berg M. Women’s experiences of childlessness 2 years after the end of in vitro fertilization 
treatment. Scand J Caring Sci 2005 Mar;19(1):58­63.
12. Imeson M, McMurray A. Couples' experiences of infertility: a phenomenological study. J Adv Nurs 1996 
Nov;24(5):1014­22.
13. Conrad R, Schilling G, Hageman T, Haidl G, Leidtke R. [Somatization and alexithymia in male infertility. A replication study. [Article in German]. Hautarzt 2003 Jun;54(6):530­5 
14. Sherrod  RA. Understanding the  emotional aspects of infertility: implications  for nursing practice. J 
Psychosoc Nurs Men Health Serv 2004 Mar;42(3):40–7.