بررسی ارزش تشخیصی رنگ آمیزی سرویکس با اسید استیک در تشخیص نئوپلاسم دهانه رحم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه آمار زیس تی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه : سرطان سرویکس دومین سرطان شایع زنان می باشد که یک فاز پیش سرطانی طو لانی دارد هدف از برنامه
های غربالگری ، شناسایی و درمان این ضایعات پیش سرطانی ، قبل از تبدیل شدن آنها به سرطان است . این مطالعه با
 هدف ارزیابی اینکه آیا رنگ آمیزی سرویکس با اسیداستیک ۵ % (تست VIA ) می تواند جایگزین مناسبی برای
 روش کار : این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی۲۰۰ زن که جهت معاینه و بررسی لازم به درمانگاه زنان بیمارستان سیتولوژی به عنوان روش پذیرفته شده غ ربالگری سرویکس باش د، طراحی شده است.
 مشهد و در مدت یک سال انجام شد . بعد از گرفتن رضایت آگاهانه از هر خانم، معاینه لگنی و VIA انجام شد . (عج ) قائم
۱۰۰ زن با VIA مثبت و ۱۰۰ زن با VIA منفی بصورت تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند که برای هر دو گروه
سیتولوژی و معاینه کولپوسکوپی انجام شد . بیوپسی سرویکس برای کسانی که یافته کولپوسکپی غی ر طبیعی داشتند انجام
شد . ضایعات CIN ی ا شدیدتر در هیستولوژی ، مثبت واقعی در نظر گرفته شد ند . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از
 نرم افزار SPSS ( نسخه ۱۱ ) ، سپس حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی برای هر کدام از
تست ها محاسبه و مقایسه انجام شد.
 یافته ها : نتایج بدست آمده نشان داد که ۶۹ زن در گروه VIA مثبت و ۶۱ زن در گروه VIA منفی سیتولوژی غیر
طبیعی داشتند . براساس بیوپسی، ۵۸ زن در گروه VIA مثبت و ۲ زن در گروه VIA منفی، در نهایت تشخیص
 دیسپلازی داشتند، در حالی که این ارقام برای سیتولوژی غیرطبیعی و طبیعی به ترتیب ۴۳ و۱۷ نفر بود . حساسیت و
اختصاصیت به ترتی ب ۹۶ % و ۷۰ % برای تست VIA بود، در حالی که برای تست سیتولوژی ۷۲ % و ۳۸ % بود . ارزش
اخباری مثبت ۵۸ % برای VIA و ۳۳ % برای سیتولوژی بود.
 نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که VIA می تواند یک تست جایگزین مناسب و کارآمد برای ضایعات پیش سرطانی و سرطان سرویکس باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Visual Inspection with Acetic Acid as a Feasible Screening Test for Cervical Neoplasia

نویسندگان [English]

  • Malihe Hasanzadeh Mofrad 1
  • Habibollah Esmaeili 2
  • Samane Tabaee 3
1 Assistant Professor, Gynecology Oncology, Gynecologic Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Biostatic, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Medical Student, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cervical cancer is the second most common of cancer between women, it has long phase of preinvasive lesion. The aim of screening is diagnosis and treatment of precancerous lesion before produce of cancer. This study has been designed to assess if visual inspection with acetic acid 5% (VIA test) is a useful alternative for cytology as an accepted screening test for cervical cancer.
 
Methods: The study population included woman attending gynecological clinic in Ghaem Hospital in one year. After obtaining informed consent from each woman, pelvic examination and VIA was performed. One hundred woman with a positive VIA and one hundred with a negative VIA were randomly selected for this study. Cytology and colposcopy examination was performed for all 200 cases, and cervical biopsies were conduct for those individuals showing abnormal colposcopic findings. Those with CIN1 or worse lesions diagnosed by histology were considered true positive. Sensitivity, specifity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) were calculated for each tests and compare.
 
Results: 69 women in VIA positive group and 61 women in VIA negative group had abnormal cytology. From biopsy examination 58 woman in VIA positive and 2 women in VIA negative group had final diagnosis of displasia, while they were 43 and 17 for abnormal and normal cytology respectively. VIA test sensitivity and specifity were 96% and 70% respectively, while they were 72% and 38% for cytology test. There was a positive predictive value of 58% for VIA and a positive predictive value of 33% for cytology.
 
Conclusion: The result of this study indicates that VIA may be a useful and feasible alternative screening test for cervical precancerous and cancerous lesions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cervical Intraepithelial Neoplasm
  • Screening
  • Visual Inspection with Acetic acid (VIA)
1. Bidus MA, Elkas JC. Cervical and  vaginal cancer. In: Berek  JS. Berek  & Novak's  gynecology. 15th  ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2007:1403­57.
2. Jeronimo J, Morales O, Horna J, Pariona J, Manrique G, Rubinos J, et al. Visual inspection with acetic acid for cervical cancer screening outside of low­resource setting. Rev Panam Salud Publica 2005 Jan;17(1):1­5.
3. Bhatla N, Mukhopadhyay A, Joshi S, Kumar A, Pandey RM, Verma K. Visual inspection for cervical cancer screening: evaluation by docter versus paramedical worker. Indian J Cancer 2004 Jan­Mar;41(1):32­6.
4. Sankaranarayanan R, Wesley R, Thara S, Dhakad N, Chandralekha B, Sebastian P, et al. Test characteristics of visual inspection with 4% acetic acid (VIA) and Lugol’s iodine (VILI) in cervical cancer screening in Kerala,
India. Int J Cancer 2003 Sep 1;106(3):404–8.
5. Gaemmaghami F, Behtash N, Modares Gilani M, Mousavi A, Marjani M, Moghimi R. Visual inspection with  acetic acid as a feasible screening test for cervical neoplasia in  Iran. Int J Gynecol Cancer 2004 May­ Jun;14(3):456­49.
6. Chumworathayi B, Eamratsameekool W, Kularbkaew  C, Chumworathayi P. Visual inspection with acetic acid 
test qualities in a secondary setting. J Obstet Gynaecol Res 2008 Oct;34(5):909–13.
7. Sarian LO, Derchain  SF, Naud P, Roteli­Martins C, Longatto­Filho A, Tatti S, et al. Evaluation  of visual
inspection  with acetic acid  (VIA), Lugol’s  iodine  (VILI), cervical cytology and  HPV testing as cervical screening tools  in Latin  America. This report refers  to partial results  from the  LAMS  (Latin American  Screening) study. J Med Screen 2005;12(3):142–9.
8. Belinson JL, Pretorius RG, Enerson C, Garcia F, Cruz EP, Belinson SE, et al. The Mexican Cervical Cancer Screening Trial: self­sampling for human papillomavirus with unaided visual inspection as a secondary screen.
Int J Gynecol Cancer 2009 Jan;19(1):27­32.
9. El­shalakany, Hassan S, Ammar E, Ibrahim MA, Salam MA, Farid M. Direct visual inspection of cervix for detection of premalignant lesions. J Low Genit Tract Dis 2004 Jan;8(1):16­20.
10. Cohn DE, Herzog TJ. New innovations in cervical cancer screening. Clin Obstet Gynecol, 2001 Sep;44(3):538­49.
11. Felix JC. The science  behind the  effectiveness of in  vivo screening. Am J  Obstet Gynecol 2003 Mar;188(3 
Suppl):S8­12.
12. Eftekhar Z, Yarandi F, Moosavi A. Accuracy of acetic acid 5% in early detection of cervical neoplasia. Iran J 
Obstet Gyneco Infertil 2000;1(4):9­13.
13. Ursin  G, Peters  RK, Henderson  BE,  d'Ablaing G 3rd, Monroe  KR, Pike MC. Oral conteraceptive  use  and 
adenocarcinoma of the cervix. Lancet 1994 Nov 19;344(8934):1390­4