مقایسه نتایج IVF با سه پروتکل تحریک تخمک‌گذاری در بیماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مهمترین علت الیگواوولاسیون وعدم تخمک‌گذاری درزنان سن باروری ودر زنان نابارور می‌باشد. روشهای مختلف درمانی برای ایجاد تخمک‌گذاری در این بیماران وجود دارد. تجویز گنادوتروپین‌ها یکی از روشهای درمانی در دسترس موثر دراین موارد می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسه میزان باروری با روش هورمون محرک فولیکولی خالص به تنهایی، HMG به تنهایی وترکیب FSH و HMG در بیماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک انجام شده است.
 
روش کار: 95 خانم نابارور با علت عدم تخمک‌گذاری مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک برطبق معیار روتردام و تأیید تشخیص از پزشک متخصص که کاندیدای باروری در آزمایشگاه بودند، برگزیده شدند. جهت تحریک تخمک‌گذاری، 25 نفر از گروه اول تحت درمان FSH خالص و 35 نفر درگروه دوم تحت درمان با HMG و 35 نفر درگروه سوم تحت درمان با FSH و HMG قرارگرفتند. بررسی بیماران با انجام سونوگرافی واژینال در روز نهم و روز تزریق گنادوتروپین جفتی انسان صورت گرفت که متوسط تعداد فولیکول‌های هرتخمدان، اندازه فولیکول‌های هر تخمدان و ضخامت آندومتر به‌صورت جداگانه ثبت شد .پس از برداشت تخمک و لقاح آنها با اسپرم در محیط آزمایشگاه و تشکیل جنین ، تعداد جنین‌های حاصل ثبت شده وعمل ترانسفر انجام شد. دو هفته پس از لقاح، تست βHCG ابه روش رادیو ایمونو‌اسی انجام شد که درصورت مثبت بودن، 6 هفته بعد به وسیله سونوگرافی ترانس واژینال FHR جستجو شد و در‌صورت مثبت بودن، بارداری مثبت تلقی می‌شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله آزمونهای تی، آنوا و کای دو، توسط نرم افزار آماری SPSS )نسخه 16) و با سطح معنی‌داری‌≤‌05/0 انجام شد.
 
یافته‌ها: ضخامت آندومتر، تعداد و سایز فولیکول‌های تخمدانی در روزهای نهم و روز تزریق HCG در پاسخ به سه روش درمانی یکسان بود و تنها تعداد فولیکول‌های تخمدان راست در روز نهم دوره قاعدگی درسه گروه با هم اختلاف معنی‌دار نشان می‌داد (032/0‌=p). همچنین در ایجاد یا عدم ایجاد بارداری درسه گروه تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد.
 
نتیجه‌گیری: دراین مطالعه نتایج درمان بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با سه روش تحریک تخمک‌گذاری FSH ، HMG و تجویز توأم، تفاوتی در ایجاد بارداری نداشت. اگرچه میزان حاملگی درگروه FSH بیشتر بود که شاید علت آن افزایش LH آندوژن در این دسته از بیماران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the IVF Outcome between Three Methods of Induction Ovulation in PCOS Patients

نویسندگان [English]

  • Alieh Torabizadeh 1
  • Sara Mirzaian 2
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is the most important cause of oligoovulation and anovulation in women of reproductive age and in infertile women. Several approaches have been proposed to induce ovulation in PCOS patients. Gonadotropins are the classical and effective therapeutic options. The objective of this study was comparing of fertility rate with only FSH protocol, HMG protocol, and combination of FSH and HMG for ovulation induction.
 
Methods: 95 infertile women with PCOS diagnosis according to Rotterdam criteria, who were IVF candidate from Montaserieh infertility center in Mashhad were selected. 25 patients underwent induction ovulation by recombinant FSH, 35 patients by HMG, and 35 patients by a combination of FSH and HMG. Assessment was done in the ninth day of the menstrual cycle and the day of HCG injection by intravaginal sonography. The mean size and number of follicles in each ovary, and the endometrial thickness was measured and recorded. After retrieval of the oocytes, in vitro incubation with sperms, and embryo development, number of embryos was recorded and embryos were transferred. Two weeks after fertilization, the βHCG test was done and if the test was positive, transvaginal ultrasound was performed for FHR after 6 weeks and if the result was positive fertility would be confirmed. Data were analyzed by t- test, ANOVA, and chi-square test, using SPSS version 16. Statistically significant value was defined as p≤0.05.
 
Results: In the response to treatment, endometrial thickness, mean number and size of follicles were the same in three treatment methods in the ninth day of menstrual cycle, and at the day of HCG injection. Only the mean numbers of follicles in the three groups were significantly different (p=0.032) in the right ovary in the ninth day of menstrual cycle. Other variables in three groups showed no significant differences.
 
Conclusion: In this study, the result of treatment of PCOS patients by induction ovulation methods such as FSH, HMG, or combination of them demonstrated no differences in fertility outcome. Although fertility rate of FSH group was more than other groups, this might be attributed to the increased level of endogenous LH in PCOS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Human menopausal gonadotropins
  • Induction ovulation
  • Polycystic ovary syndrome
  • pregnancy
  • Recombinant FSH
1. Huang I, Gibson M, Peterson C. Endocrine disorders. In: Berek JS. Berek and Novak's Gynecology. 14 th ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. P.1069­1126.
2. Zawdak JK, Dunait A. Diagnostic criteria for polycystic ovary syndrome. Towards a rational approach. In: Dunaif A, Given JR, Haseline F, Merriam GR. Polycystic ovary syndrome. Boston: Blackwell Scientific  Publications; 1992:377­84.
3. The Rotterdam ESHRE/ASRM­Sponsored PCOS consensus workshop group. Revised 2003 consensus on  diagnostic criteria and long­term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS). Hum Reprod 
2004;19(1):41­7 
4. Mayer­Davis EJ, D'Agostino R Jr, Karter AJ, Haffner SM, Rewers MJ, Saad M, et al. Intensity and amount of physical activity in relation to insulin sensitivity: The Insulin Resistance Atherosclerosis Study. JAMA 
1998;279(9):669­74.
5. Speroff L, Fritz M. Induction  of ovulation. In  clinical Gynecologic Endocrinology and  Infertility.7 th ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005:1175­1205.
6. Nugent D, Vandekerckhove  P, Hughes E,  Arnot M, Lilford  R. Gonadotrophin  therapy for ovulation 
induction in subfertility associated with polycystic ovary syndrome, Cochrane Database Syst Rev 2000; CD
000410.
7. Rashidi B, Haghollahi F, Tehranian N, Shariat M, Zayerii F, Bagheri M, et al. Therapeutic effects of vitamin  D and calcium in patients with polycystic ovary syndrome. JRI 2006;7(3):233­5.
8. Kovacs GT, Clake S, Burger HG, Healy DL, Vollenhoven B. Surgical or Medical treatment of polycystic  ovary syndrome: a cost benefit analysis. Gynecol Endocrinol 2002;16(1):53­5.
9. Palomba S, Falbo A, Russo T, Zullo F. Ovulation Induction in Anovulatory patients with polycystic ovary 
syndrome. Curr drug ther 2006; 1(1):23­9.
10. Bagram V, Vanwely M, Van Derveen F. Recombinant FSH vs urinary gonadotropins or recombinant FSH
for ovulation induction in subfertility associated with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst
Rev 2001;(2):CD002121.
11. Nakamura Y, Yamada H, Yoshida K, Manno T, Ubukata Y, Suzuki M, et al. Induction of ovulation with 
pulsatile subcutaneous administration of Human Menopausal Gonadotropin in patients with polycystic ovary 
syndrome. Horm Res 1990;33 Suppl 2:43-8.