مقایسه وجود آنتی‌بادیهای ضد توکسوپلاسما در حاملگیهای منجر به سقط و بارداریهای طبیعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایر ان

2 دانشیار گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

3 پزشک عمومی، گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

4 استادیار، گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: توکسوپلاسما گوندییک پارازیت داخل سلولی اجباری از شاخه‌ آپیکمپلکسا است. عفونت توکسوپلاسما گوندی در طی حاملگی می‌تواند منجر به سقط، مرگ و ناهنجاری جنین شود. با توجه به تفاوتهای اقلیمی و جغرافیایی در میزان آلودگی با توکسوپلاسما و عدم وجود اطلاعات دقیق مبنی بر نقش این انگل در ایجاد سقط در شهر کرمان، مطالعه حاضر صورت گرفت.
 
روش‌ کار: در یک مطالعه مورد- شاهدی،57 زن با ختم حاملگی خودبه‌خودی قبل از هفته 20 و112 زن با حاملگی بالای20 هفته و سیر طبیعی که در بخش زنان و زایمان بیمارستان افضلی پور بستری بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. دو گروه از لحاظ سن همسان گشتند. نمونه خون افراد مورد مطالعه، پس از کسب رضایت‌نامه از نظر آنتی‌بادی‌های IgG و IgM توکسوپلاسمایی به روش الایزا آزمایش شد. سپس مقایسه دو گروه انجام شد. عوامل خطر مرتبط با مثبت شدن IgG بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط آزمونهای تی و کای دو و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS )نسخه 17( انجام و p-value کمتر از 05/0 معنی‌دار تلقی شد.
 
یافته ‌ها: فراوانی موارد مثبت IgG ضد توکسوپلاسما 8/30% و IgM 6/3% بدست آمد. در مورد IgM دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشتند (40/0p=). اما در گروه سقط موارد مثبت بودن IgG به صورت معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (9/43% در مقابل 1/24%). بین مثبت بودن IgGبا میزان تحصیلات، محل زندگی، تماس با گربه، مصرف گوشت نیم پخته و مصرف سبزی ضدعفونی نشده ارتباط معنی‌داری بدست نیامد.
 
نتیجه ‌گیری: با توجه به یافته‌های ما ابتلا به عفونت حاد در زمان حاملگی تاثیری بر سقط ندارد. ولی عفونت مزمن می‌‌تواند منجر به سقط شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Toxoplasma gondii IgGand IgM Seropositivity between Women with Spontaneous Abortions and Ongoing Pregnancies

نویسندگان [English]

  • Bibi Shahnaz Aali 1
  • Fasihi Harandi 2
  • Elham Nazari 3
  • Zohreh Salari 4
1 Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Physiology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2 Associate Professor, Department of Parasitology, Kerman University of Medical Sciences. Kerman, Iran.
3 MD, Department of Obstetrics & Gynecology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
4 Assistant professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Toxoplasma gondii, a member of the Apicomplexa,is an obligatory intracellular parasite. Toxoplasma gondii infection during pregnancy can result in abortion, stillbirth and fetal malformation. Due to the geographic variation in the prevalence of the infection and in order to assess the role of Toxoplasma gondii in abortion in Kerman the present study was carried out.
 
Methods: In a case-control design, 57 women whose pregnancy was spontaneously terminated prior to 20th week of gestation and 112 women with their pregnancy beyond 20 weeks, matched for age and were studied in Afzalipour Maternity Center. Blood samples were taken after obtaining informed consent and then sera were tested for anti-Toxoplasma IgG and IgM using ELISA technique. Data analysis performed by t-test and Chi square using SPSS 17.
 
Results: The seroprevalence of anti-toxoplasma IgG and IgM antibodies were 30.8% and 3.6%, respectivelyin the whole population studied. The seroprevalence of anti-toxoplasma IgM was not significantly different between the two groups (p=0.40). However, the seroprevalence of anti-toxoplasma IgG was significantly different between abortion and normal pregnancy groups (43.9% and 24.1%, respectively). No significant relationship was observed between anti-Toxoplasma IgG antibodies and education level, consumption of undercooked meat, unwashed vegetables, and contact with cats.
 
Conclusion: Based on the above results we can conclude that chronic infection of toxoplasmosis implicates in abortion, while acute infection has no role in this regard. However, more investigation is needed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion
  • pregnancy
  • Toxoplasma gondii