مقایسه ارزش تشخیصی پیوری و باکتریوری در تشخیص عفونت ادراری بدون علامت زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 رزیدنت زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: باکتریوری آسمیتوماتیک شایع‌ترین عفونت ادراری در طی حاملگی می‌باشد. غربالگری روتین باکتریوری در اولین ویزیت پرناتال پیشنهاد می‌شود. غربالگری به روش کشت ادرار ممکن است مقرون به صرفه نباشد به همین دلیل تستهای غربالگری دیگری مورد بحث است. هدف این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی پیوری و باکتریوری در تشخیص باکتریوری بدون علامت در زنان باردار بود.
روش کار: مطالعه بصورت مقطعی، بر روی 1246 زن باردار که برای کنترل زمان بارداری مراجعه کرده بودند و هیچگونه شکایت ادراری نداشتند صورت گرفت. جهت کلیه بیماران آزمایش کامل ادرار (شمارش لکوسیت، بررسی باکتریوری) و کشت ادرار انجام شد. سپس بیماران در سه گروه مورد بررسی قرار گرفتند: 1. گروهی که در آزمایش ادرار فقط پیوری داشتند (5 لکوسیت یا بیشتر در میدان با درشت‌نمایی زیاد(، 2. گروهی که در آزمایش ادرار فقط باکتریوری داشتند. 3. گروهی که در آزمایش ادرار همزمان باکتریوری و پیوری را داشته‌اند. نتایج کشت مثبت به‌عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شد. کشت در صورت وجود بیش از 105 باکتری از یک نوع در میلی‌لیتر ادرار مثبت تلقی گردید. سپس آنالیز آماری و تعیین حساسیت، ویژگی، پیش‌آگهی مثبت و پیش‌آگهی منفی در مورد هر سه دسته با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ 16 انجام شد.
یافته‌ها: از 1246 مورد، در 123 نفر (9%) کشت ادرار مثبت بود و 222 نفر در آزمایش ادرار پیوری یا باکتریوری یا هر دو را داشتند. در بیمارانی که فقط پیوری داشتند (78 مورد)، 34 مورد کشت ادرار مثبت بود (5/43%)، حساسیت 9/86%، ویژگی 5/94%، ارزش اخباری مثبت (PPV) مساوی 7/57% و ارزش اخباری منفی (NPV) مساوی 3/99% بود. از نظر باکتریوری، 73 نفر باکتریوری داشتند که از این تعداد 27 نفر کشت مثبت داشتند (9/36%). حساسیت تست 8/91%، ویژگی 3/99%، 8/54%=PPV و 3/99%=NPV بود. در گروهی از بیماران که هم پیوری و هم باکتریوری داشتند (71 نفر)، 52 نفر کشت مثبت داشتند (2/73%). حساسیت تست 1/88%، ویژگی تست 3/98%، PPV تست 2/73% و NPV تست 3/99% بود. در کل بیماران، فقط 7 مورد (5/0%) کشت ادرار مثبت بود که باکتریوری یا پیوری در مورد آنان گزارش نشده بود
نتیجه‌گیری: ترکیب پیوری و باکتریوری در آزمایش کامل ادرار و یا پیوری با تعداد لکوسیت بیشتر از 10 در میدان با درشتنمایی زیاد و باکتریوری در حد زیاد، حساسیت، ویژگی، PPV و NPV بالایی برای تشخیص عفونت ادراری دارد که می‌توان بر اساس یک آنالیز ادراری جهت بیمار تصمیم‌گیری کرد و فقط 7/7% بیمارانی که آنالیز ادراری در آنها انجام می‌شود، نیاز به انجام کشت ادرار برای تشخیص عفونت ادراری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Diagnostic Value of Pyuria and Bacteriuria in Asymptomatic Bacteriuria in Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Farideh Dadkhah 1
  • Maryam Kashanian 2
  • Maryam Noori 3
1 Assistant professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics & Gynecology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction:This study was designed to Evaluate the diagnostic value of pyuria and bacteriuria in asymptomatic bacteriuria in pregnant women.
 
Methods:A cross sectional study was performed on 1246 pregnant women who were visited in a prenatal clinic without any urinary symptoms. For all of these women’s urinalysis (leukocyte count, bacteriuria) and urine culture, were performed. Then the patients were divided into the three groups: 1) the patients who had just pyuria in their urinalysis (≥5 WBC in HPF),2)The patients who had just bacteriuria in their urinalysis, 3). The patients who had both bacteriuria and pyuria. The positive urine culture was considered as gold standard. Positive urine culture was defined as growth of more than 105 of one kind of bacteria. Then the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) were determined for the three groups using SPSS 16.
 
Results:There were 113 (9%) cases of positive culture and 222 cases of pyuria, bacteriuria or both. In patients with pyuria (78 cases), there were 34 (43.5%) cases of positive culture with the sensitivity of 86.9%, Specificity of 94.5%, PPV=57.7% and NPV=99.3%. In Patients with bacteriuria (73 cases), there were 27 cases of positive culture, with the sensitivity of 91.8%, specificity of 99.3%, PPV=54.8% and NPV=99.3%. In the third group (pyuria plus bacteriuria), (71 cases), 52 (73.2%) patients had positive culture. The sensitivity, specificity, PPV and NPV of test were 88.1%, 98.3%, 73.2% and 99.3%, respectively. There were 7 cases (0.5%) of positive culture without pyuria and bacteriuria.
 
Conclusion:The combination of pyuria and bacteriuria in urinalysis or pyuria with more than 10 WBC in HPF or many bacteriuria, have high sensitivity, specificity, NPV and PPV for the diagnosis of asymptomatic bacteriuria and can be a good substitute for urine culture and only 7.7% of patients need urine culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymptomatic bacteriuria
  • Leuckocytoria
  • pregnancy
  • Pyuria
  • Urinary tract infection
1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III LC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics,
22 nd ed. New York: McGraw­Hill; 2005:1095­6.
2. Hooton TM, Scholes D, Stapleton AE. A Prospective study of asymptomatic bacteriuria in sexually active  young women. N Engl J Med 2000; 343(14):992­7 
3. Whalley PJ. Bacteriuria of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1967 (97):723­8 
4. Nicolle  LE.  Asymptomatic bacteriuria: when  to  screen  and  when  to treat. Infect Dis  Clin  North  Am
2003;17 (2):367­94.
5. American Academy of Pediatrics, The American College of Obstetricians and Gynecologists: Guidelines
for perinatal care. 5th edition. Washington, DC: AAP and ACOG; 2002: p:90.
6. Rouse DJ, Andrews WW, Goldenberg RL. Screening and treatment of asymptomatic bacteriuria  of
pregnancy to prevent pyelonephritis. A cost­ effectiveness and cost benefit analysis.  Obstet Gynecol, 1995;(86): 119­23 
7. Rebertson  AW, Duff P. The  nitrite  and leukocyte  esterase  tests  for the  evaluation  of asymptomatic  bacteriuria in obstetric patients. Obstet Gynecol 1998; 71 (6 pt 1): 878­81.
8. Kacmaz B, Cakir O, Aksoy A, Biri A. Evaluation of rapid urine screening tests to detect asymptomatic  bacteriuria in pregnancy. Jpn J Infect Dis 2006; 59(4):261­3.
9. Millar L, DeBuque L, Leialoha C. Grandinetti A. Killeen J. Rapid enzymatic urine screening test to detect
bacteriuria in pregnancy. Obstet Gynecol, 2000;95(4):601­4.
10. D’Souza  Z, D’ Souza  D. Urinary tract infection  during Pregnancy­dipstick  urinalysis  vs. culture and  sensitivity. J Obstet Gynaecol 2004;24 (1):22­4.
11. Chongsomchai C, Piansriwatchara E, Lumbiganon  P, Pianthaweechai K. Screening for asymptomatic  bacteriuria in pregnant women: urinalysis versus urine culture. J Med Assoc Thai 1999;82(4):369­73.
12. Whiting P. Westwood M. Bojke L, Palmer S. Richardson G, Cooper J, et al. Clinical effectiveness and cost – effectiveness of tests for the diagnosis and investigation of urinary tract infection in children: a systematic 
review and economic model. Health Technol Assess 2006;10 (36): iii­iv, xi­xiii, 1­154.
13. Mathews  JE, George  S. Mathews  P. Mathai E, Bahmadathan  KN, Seshadri L. The Griess test: an 
inexpensive screening test for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Aust NZ J Obstet Gyneacol 1998;38 
(4):407­10.
14. Shelton  SD, Boggess  KA, Kirvan  K, Sedor F, Herbert WN. Urinary interleukin­ 8 with asymptomatic  bacteriuria in pregnancy. Obstet Gynecol 2001;97 (4):583­6.
15. Greeff A, Jeffery B, Pattinson RC. Uricult trio as a screening test for bacteriuria in pregnancy. S Afr Med J.
2002;92 (4): 306­9.
16. Nicolle LE.  Asymptomatic bacteriuria: review and discussion  of the IDSA guidelines. Int J  Antimicrob 
Agents 2006;Suppl 1:S42­8.
17. Kolstrup  N, Vold G, Melbye  H. Asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Tidsskr Nor Laegeforen  2003;123: 2027­8.
18. Hagay Z, Levy R, Miskin A, Milman D, Sharabi H, Insler V. Uriscreen, a rapid enzymatic urine screening 
test: useful predictor of significant bacteriuria in pregnancy. Obstet Gynecol 1996;87 (3):410­3.
19. Mc Nair RD, Mac Donald SR, Dooley SL, Peterson LR. Evaluation of the centrifuged  and gram­stained  smear, urinalysis, and reagent strip testing to detect asymptomatic bacteriuria in obstetric patients. Am J 
Obstet Gynecol 2000;182 (5):1076­9.
20. Lammers  RL, Gibson  S, Kovacs  D, Sears  W, Strachan  G. Comparison  of test characteristics  of urine  dipstick and urinalysis at various test cut off points. Ann Emerg Med. 2001; 38 (5): 505­12.
21. Bachman JW, Heise RH, Naessens JM, Trimmerman MG. A study of various tests to detect asymptomatic  urinary tract infections in an obstetric populations. JAMA 1993;270 (16):1971­4.
22. Bachur R, Harper MB. Reliability of the urinalysis for predicting urinary tract infection in young febrile  children­ Arch Pediatr Adolesc Med 2001;155 (1):60­5.
23. Bailey BL Jr. Urinalysis predictive of urine culture results J Fam Pract 1995;40 (1):45­50.