بررسی اثر تجویز توأم ویتامین E و C در جلوگیری از بروز پره‌اکلامپسی و بعضی از پیامدهای حاملگی در خانمهای باردار نولی­پار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 جراح زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات مربوط به فشار خون بالا در حاملگی اختلالات شایعی هستند که قسمت اعظم موربیدیته و مرگ و میر حاملگی را باعث می‌شوند. استرس اکسیداتیو در پاتوفیزیولوژی پره‌اکلامپسی نقش دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر توأم ویتامین C و E در بروز پره‌اکلامپسی و برخی ازپیامدهای حاملگی بوده است.
 
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که روی 424 زن باردار نولی پار مراجعه کننده به بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مطب‌های خصوصی شهر سمنان به مدت 2 سال (88-86) انجام شد. زنان نولی‌پار بین هفته‌های 22-14 حاملگی و سن 15تا 35 سال به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول (گروه مورد) روزی 1000 میلی‌گرم ویتامین C و400 واحد بین المللی ویتامین E به همراه آهن و اسید فولیک دریافت کردند. گروه دوم به عنوان گروه شاهد، فقط آهن و اسید فولیک دریافت کردند. دو گروه از نظر بروز پره‌اکلامپسی و پیامدهای حاملگی و همچنین پیامدهای نوزادی تا ختم حاملگی پیگیری شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t، کای اسکوئر، من-ویتنی و محاسبه خطرنسبی در سطح معنی‌دار 5% انجام شد.
 
یافته‌ها: میانگین سن و شاخص توده بدنی دوگروه تفاوت معنی‌دار نداشت. تفاوت معنی‌داری بین گروه مورد و شاهد از نظربروز پره‌اکلامپسی (به ترتیب 5% و4/7%)، کوچک برای سن حاملگی، به ترتیب 9/6% و 4/9% و پره‌ترم شدن به علت پره‌اکلامپسی (به ترتیب 3% و2%) وجود نداشت. اما خطر وزن کمتر از 2500 گرم زمان تولد (نوزاد سبک وزن) به طور معنی‌داری در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود (027/0,p=95/0-36/0CI:95%, 58/0RR=) بروز پره‌اکلامپسی شدید در گروه مورد و شاهد به ترتیب2 % و5/2% بود که اختلاف معنی‌دار نبود.
 
نتیجه‌گیری: مصرف ترکیبات ویتامین C و E در طول حاملگی، خطر پره‌اکلامپسی و کوچک برای سن حاملگی را در نوزاد کاهش نمی‌دهد، ولی می‌تواند سبب کاهش تولد نوزاد سبک وزن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Combined Vitamin C and E Supplementation for Preventing Preeclampsia and Some Outcomes of Pregnancy in Nulliparous Women

نویسندگان [English]

  • Mojgan Rahmanian 1
  • Shayan Aghayan 2
  • Raheb Ghorbani 3
1 Assistant professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 Obstetrics & Gynecology Surgeon, Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine Semnan, University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3 Associate professor, Department of Social Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

ntroduction: Hypertensive disorders complicating pregnancy are common and greatly contribute to maternal morbidity and mortality. Oxidative stress has been implicated in the pathophysiology of preeclampsia. The objective of this study was to evaluate the effect of combination of vitamin C and vitamin E on incidence of preeclampsia and some outcomes of pregnancy in Nulliparous women.
Methods: In this clinical trial study, 424 pregnant Nulliparous women were attended in hospitals and public or private clinics in Semnan city of Iran were investigated. All women were between 14-22 weeks gestation and 15-35 years old. They were randomly assigned to two groups. First group (case group) received vitamin C (1000 mg/day) and vitamin E (400 IU) with iron and folic acid and second group (control) only received iron and folic acid. Both groups followed for evaluation of preeclampsia and pregnancy outcomes (maternal and neonatal) until delivery. Statistical analyses were performed using t-test, Chi Square, Mann-Whitney tests and Relative Risk (RR). The p-value<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean age and body mass index (BMI) were not statistically different between two groups. There were no significant difference between incidence of preeclampsia (5.0% and 7.4%, respectively), small for gestational age (SGA) (6.9% and 9.4% respectively), preterm labor due to preeclampsia (3% and 2%, respectively) and severe preeclampsia (2%, 2.5% respectively) between case and control groups. But incidence of low birth weight (LBW) in case group was significantly less than control group (RR=0.58, 95%CI: 0.36-0.95; P=0.027).
Conclusion: Combined vitamin C and E supplementation during pregnancy did not reduce the risk of preeclampsia and SGA in Nulliparous women, but it could reduce LBW.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low birth weight
  • Preeclampsia
  • Small for gestational age
  • Vitamin C
  • Vitamin E
1. Cunningham FG, Leveno KG, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 22 nd
ed. Newyork: McGraw–Hill;2005:761­80.
2. Ronald S, Gibb S, Beth Y, Karlan S, Aurthur F, Haney D, Ingrid N. Danforth's Obstetrics and Gynecology 
10 th ed. Lippincott Williams and Wilkins;2008:257­67.
3. Gerard N, Burrow F, Thomas PD, Joshua AC. Medical complication during pregnancy, 6 th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2004:43­62.
4. The American college of obstetricians and gynecologists. Compendium of selected publication. Womens' 
health care physicians. Washington; ACOG; 2005:381-6.
5. David  K, James N, Phillip J, Carl P, Bernard G. High  risk pregnancy management option. 2 nd ed. Philadelphia: Saunders; 2000:639­50.
6. Holmes VA, McCance  DR. Could antioxidant supplementation prevent pre­eclampsia? Proc Nutr Soc  2005;64(4):491­501.
7. Zhang C, Williams MA, King IB, Dashow EE, Sorensen TK, Frederick IO, Thompson ML, Luthy DA. Vitamin C and the risk of preeclampsia­results from dietary questionnaire and plasma assay. Epidemiology 
2002;13(4);409­16.
8. Rumbold  A, Duley L, Crowther C, Haslam R. Antioxidants for preventing pre­eclampsia. Cochrance  Database Syst Rev 2005;(4):CD004227.
9. Chappell LC,Seed PT,Brilley AL, Kelly FJ,Lee R,Hunt BJ, et al,. Effect of antioxidants on the occurrence  of preeclampsia in women at increased risk: a randomised trial. Lancet 1999;354( 9181):810­6.
10. Polyzos NP, Mauri D, Tsappi M, Tzioras S, Kamposioras K, Cortinovis I, Casazza G. Combined Vitamin C
and E supplementation during pregnancy for preeclampsia prevention:a systematic review. Obstet Gynecol
Surv 2007;62(3):202­6.
11. Rumbold  A, Duely L, Crowther CA, Haslam RR. Antioxidants  for preventing pre­eclampsia. Cochrane  Database Syst Rev 2008;23(1):CD004227.
12. Villar J, Purwar M, Merialdi M, Zavaleta N, Thi Nhu Ngoc N, Anthony J, et al. World Health Organisation  multicentre randomized trial of supplementation with vitamins C and E among pregnant women at high risk 
for pre­eclampsia  in  populations of low nutritional status from developing  countries. BJOG
2009;116(6):780­8.
13. Spinnato JA 2nd, Freire S, Pinto E, Silva JL, Cunha Rudge MV, Martins­Costa S, et al. Antioxidant therapy 
to prevent preeclampsia: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007;110(6):1311­8.
14. Beazley D, Ahokas R, Livingston J, Griggs M, Sibai BM. Vitamin C and E supplementation in women at
high risk for preeclampsia: a double­blind, placebo­controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2005;192(2):520­
15. Rumbold  AR, Crowther CA. Haslam RR, Dekker GA, Robinson JS. Vitamin C and E and the risks of
preeclampsia and perinatal complications. N Engl J Med 2006;354(17):796­806.
16. Poston L, Briley AL, Seed PT, Kelly FJ, Shennan AH. Vitamin C and Vitamin E in pregnant women at risk 
for pre­eclampsia (VIP trial): randomized placebo­ controlled trial. Lancet 2006; 67(9517):1145­54.
17. Spinnsto JA 2nd. New therapies in the prevention of preeclampsia. Curr Opin Odstet Gynecol
2006;18(6):601­4.