بررسی جنبه های مشاوره ای قانونی و فقهی گامت اهدایی در ایران: مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به پیشرفت ­های اخیر درمان ناباروری و استفاده روزافزون از گامت اهدایی­، افزایش آگاهی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت از مسائل شرعی و قانونی تخمک و اسپرم اهدایی جهت یک مشاوره کارآمد ضروری است، لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات صورت گرفته پیرامون بررسی جنبه‌های مشاوره‌ای قانونی و فقهی گامت اهدایی در ایران انجام شد.
روش‌کار: مطالعه مروری حاضر حاصل مرور شواهد منتشر شده پیرامون جنبه‌های مذکور گامت اهدایی توسط نویسندگان ایرانی در فاصله سال‌های 2018-2006 در پایگاه‌های فارسیSID ، Iran Medex و انگلیسی PubMed،Google Scholar  و CINAHL می­ باشد. برای جمع ­آوری اطلاعات ابتدا مقالاتی که در عنوان و یا متن دارای یکی از کلمات "تخمک اهدایی"، "اسپرم اهدایی"، "گامت اهدایی"، "مشاوره"، "قانون" و "مذهب" بودند، به‌تنهایی یا در ترکیب با‌ هم به‌صورت فارسی و معادل انگلیسی جستجو شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه مروری 27 مقاله استخراج شده از 304 مطالعه در ارتباط با مسائل قانونی و فقهی گامت اهدایی مورد بررسی قرار گرفت. جنبه­ های مختلف تخمک و اسپرم اهدایی در قانون ایران مشخص نیست. در زمینه پذیرش گامت اهدایی، اختلاف نظر بین علمای شیعه وجود دارد و همچنین دریافت گامت اهدایی مورد پذیرش اکثر علمای اهل سنت نیست. وجود مسائل قانونی مانند ارث و ابهام نسبی بر ضرورت مشاوره جامع و مستمر تأکید می­ نماید.
نتیجه‌گیری: در رابطه با اهدای گامت، قانون ایران سکوت را اختیار کرده است و فقها نیز در مشروعیت این موضوع، اختلاف نظر دارند، لذا تدوین یک راهنمای مشاوره­ ای جامع و در دسترس جهت پاسخ دادن به سؤالات قانونی و فقهی زوجین نیازمند گامت اهدایی، توسط سیستم قانونی و درمانی کشور ضروری می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and religious Counseling aspects of gamete donation in Iran: Review study

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Fatemeh Nosrati 1
 • Malihe Amirian 2
 • Morvarid Irani 3
1 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 PhD of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Regarding recent advances in infertility treatment and extended use of gamete donation, it is necessary to increase the awareness of health care providers about legal and religious aspects of oocyte and sperm donation in order to have an effective consultation. Therefore, this review article was done with aim to evaluate the studies performed on the legal and religious counseling aspects of gamete donation in Iran.
Methods: This review study is the result of reviewing the published evidences regarding different aspects of gamete donation in Iran from 2006 to 2018 in Persian databases of SID, Iran Medex, and English databases of Pub Med, CINAHL, and Google Scholar. For data collection, searching was done on the articles which had the key words of "oocyte donation", "gamete donation", "sperm donation", "counseling", "law ", and "religion" alone or in combination in the title or text as Persian and English.
Results:In this review study, 27 studies which were extracted from 304 studies related to legal and religious aspects of gamete donation were reviewed. In Iranian law, various aspects of oocyte and sperm donation are not clear. There is disagreement between Shia scholars regarding gamete donation and is not accepted by the majority Sunni scholars. Due to legal issues such as inheritance and Relative ambiguity, the need for continuous and comprehensive counseling is emphasized
Conclusion: The law of Iran has been silent regarding gamete donation, and jurisprudents also disagree on the legitimacy of this issue. Therefore, formulation of a comprehensive and accessible guide consultancy to answer the law and jurisprudence question of couples who need donated gametes is necessary by the legal and treatment system of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Counseling
 • Gamete donation
 • Law
 • Oocyte donation
 • Religion
 • Sperm donation
 1. Ramezanzadeh F, Haghollahi F, Bagheri M, Masoomi M, Abedi-Nia N, Jafarabadi M. Attitudes of donors and recipients toward ethical issues in oocyte donation. J Reprod Infertil 2009; 10(1):71-80.
 2. Behjati Ardakani Z, Akhondi MA, Milanifar A, Modaberi Y, Gamani L, Moeini M, et al. Counseling, health assessment and compliance characteristics of the donor and the recipient are replaced fertility treatment. Quart Monitor 2008; 4(6):443-51.
 3. Tavakkolian Z. Check jurisprudence and legal challenges surrogacy. Mashhad: Publishers Qaf Reza Mashhad; 2010. (Persian).
 4. Novak E. Berek & Novak & gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 5. Nik ZA, Joursaraei S. Study on establishing commandments of gamete donation. J Babol Univ Med Sci 2007; 9(3):54-62. (Persian).
 6. Poorbakhsh MA. Infertility and confidentialityin gamete donation. J Med Ethics 2010; 3(7):165-86. (Persian).
 7. Ghorbani F, Rezaee, E. Jurisprudential approach to criterion of reproductive legitimacy of the wife by foreign gametes. Med Law 2017; 11(42):41-64. (Persian).
 8. Riazat Z. Legal, jurisprudential & moral challenges & difficulties in artificial pollination & confrontation with the right of unfertile couple's fertileness. Med Law 2012; 6(20):77-114. (Persian).
 9. Nourizadeh R. The challenges of surrogacy in Iran. Med Ethics J 2010; 4(10):155-86. (Persian).
 10. Jahani Shourab N, Latifnejad Roudsari R. A review of human rights, legal, ethical and religious aspects of Surrogacy in Iran with an emphasis on its counseling issues. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(40):33-44. (Persian).
 11. Latifnejad Roudsari R, Hadizadeh Talasaz F, Simbar M, Khadem Ghaebi N. Challenges of donor selection: the experiences of Iranian infertile couples undergoing assisted reproductive donation procedures. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2014; 16(88):1-13. (Persian).
 12. Asemani O, Imami M. Comparing the Iranian surrogacy law and the gestational surrogacy act of illinois. J Reprod Infertil 2010; 11(4):305-18. (Persian).
 13. Rakhshandeh H. Surrogacy woman and women's rights. J Womens Stud 2007; 1(2):61-83. (Persian).
 14. Seifi G. Third party rights in surrogate mother contracts. J Reprod Infertil 2008; 9(1):65-81. (Persian).
 15. Bagheri-Lankarani N, Zarei F, Zandi M, Omani Samani R, Karimi M. The experiences of women fertilized through egg donation during their treatment process. Evid Based Care 2016; 6(1):63-70. (Persian).
 16. Kenney NJ, McGowan M. Egg donation compensation: ethical and legal challenges. Medicol Bioethics 2014; 4:15-24.
 17. Latifnejad Roudsari R, Hadizadeh Talasaz F, Simbar M, Khadem Ghaebi N. Challenges of donor selection: the experiences of Iranian infertile couples undergoing assisted reproductive donation procedures. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(88):1-13. (Persian).
 18. Jafari H, LatifNejadroudsari R, Taghipour A, KhademGhaebi N, EbrahimZadeh S. Comparison of knowledge and attitude towards reproductive donation procedures between recipient and non-recipient infertile couples at Mashhad Infertility Center. J Torbat Heydariyeh Univ Med Sci 2015; 3(2):25-16. (Persian).
 19. Safaei SH. Failures of IRI Embryo Donation Act” based on a comparative study. Payesh 2007; 6(4):323-9. (Persian).
 20. Rahimi HA. Civil responsibility in surrogacy. J Reprod Infertil 2008; 9(2):168-81. (Persian).
 21. Lotfi A. Esteshab in fiqh and codified law. Law Quart 2011; 15(40):195-69. (Persian).
 22. Nazari Tavakkoli S. Oocyte donation reproduction and the legitimacy of the Islamic Jurisprudence. Figh Med J 2014; 6(20-21):121-39. (Persian).
 23. Oudi M, Omani Samani R, Alizadeh L. Medical and ethical issues regarding egg sharing and egg donation. Iran J Med Ethics Hist Med 2012; 5(3):23-32. (Persian).
 24. Alizadeh L, Merghati ST, Amani Samani R. Donation combination, renting womb and parents-child rights. Iran J Med Ethics Hist Med 2010; 3(1):12-20. (Persian).
 25. Safiri A, Taherkhani F. Installation mothers of children born from donated embryos in Iranian law. Justice Law J 2009; 73(68):137-57.
 26. Jabbari M. The law of embryo donation to infertile couples. Law Political Sci 2011; 40(1):111-20.
 27. Hajji Aziz B, Ghafghazilasl S. Comparative study of the relative status of children born from surrogacy Iran and America Rights. J Private Law 2016; 13:62-83. (Persian).
 28. Jafaritabar H. As loving the child; surrogacy from a jurisprudential perspective. J Reprod Infertil 2009; 9(2):115-22. (Persian).
 29. Zandi M, Vanaki Z, Shiva M, Mohammadi E. Experiences of commissioning mothers in selection of surrogate mother. Evid Based Care 2012; 2(3):7-21.
 30. Almasinajad A, Assaf H, Rejali M. Legal study of the legal relationship between surrogate and with child born of surrogacy. Islamic Law 2012; 13(2):27-46. (Persian).
 31. Moghadam HN. Jurisprudential laws of relationship regarding infants born via surrogacy. J Reprod Infertil 2008; 9(1):14-29. (Persian).
 32. Roshan M, Hamdollahi A. Affiliation of the child born via surrogacy. Islamic Law Res J 2009; 9(28):127-201. (Persian).
 33. Kalfoglou AL, Geller G. A follow-up study with oocyte donors exploring their experiences, knowledge, and attitudes about the use of their oocytes and the outcome of the donation. Fertil Steril 2000; 74(4):660-7.
 34. Peyvandi S, Erfani A, Taghavipou M. Attitudes of infertile women towards oocyte donation. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(122):345-7.
 35. Baniaghil AS, Zarei Abolkheir A, Keshavarz A, Ahmadi SM, Vakili MA. The effect of integrated third-party reproduction counseling on egg donation recipientsâ attitude towards assisted reproductive techniques. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(36):1-10. (Persian).
 36. Fereiduni S, Fereiduni B, Soleimani H. Women and men in Shiraz attitude towards the treatment of egg donation. J Reprod Infertil 2010; 10(1):51-7.
 37. Larijani B, Zahedi F. Ethical and religious aspects of gamete and embryo donation and legislation in Iran. J Religion Health 2007; 46(3):399-408.