دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 1-60 (زمستان 1388) 
تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمان

صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2009.5875

معصومه کردی؛ سمانه روحانی مشهدی؛ علیرضا فدایی؛ حبیب اله اسماعیلی


کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نابارور

صفحه 30-36

10.22038/ijogi.2009.5878

لوئیز امانتی؛ مه لقا علامی؛ شعله شکرابی؛ حمید حقانی؛ فاطمه رمضان زاده


بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP

صفحه 37-44

10.22038/ijogi.2009.5879

ناهید سهرابی؛ مریم کاشانیان؛ الهه رفیعی خشنود


عوامل تنش زای پس از زایمان از دیدگاه مادران

صفحه 45-52

10.22038/ijogi.2009.5880

منصوره عزیززاده فروزی؛ سکینه محمدعلیزاده؛ ژیلا سلطان احمدی؛ زهرا غضنفری


گزارش مورد

گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسه

صفحه 53-60

10.22038/ijogi.2009.5881

زهره یوسفی؛ شهره سعید؛ سید عباس طباطبائی