دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 1-60 (زمستان 1388) 
2. تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمان

صفحه 7-13

معصومه کردی؛ سمانه روحانی مشهدی؛ علیرضا فدایی؛ حبیب اله اسماعیلی


5. کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نابارور

صفحه 30-36

لوئیز امانتی؛ مه لقا علامی؛ شعله شکرابی؛ حمید حقانی؛ فاطمه رمضان زاده


6. بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP

صفحه 37-44

ناهید سهرابی؛ مریم کاشانیان؛ الهه رفیعی خشنود


7. عوامل تنش زای پس از زایمان از دیدگاه مادران

صفحه 45-52

منصوره عزیززاده فروزی؛ سکینه محمدعلیزاده؛ ژیلا سلطان احمدی؛ زهرا غضنفری


گزارش مورد

8. گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسه

صفحه 53-60

زهره یوسفی؛ شهره سعید؛ سید عباس طباطبائی