عوامل تنش زای پس از زایمان از دیدگاه مادران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 مربی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: دوره پس از زایمان به عنوان یک دوران آسیب پذیر و تنش زا در زنان با فرهنگ های متفاوت متصور شده است و با تغییرات اجتماعی و فردی چشم گیری برای مادر توأم می باشد. مادران در این دوران با بسیاری از مشکلات و نگرانی های جدید روبرو می شوند.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی، عوامل تنش زای پس از زایمان از دیدگاه مادران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش مطالعه حاضر مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان بوده و حجم نمونه بر اساس مطالعه مقدماتی 400 نفر برآورد گردید. نمونه گیری به صورت غیر احتمالی از مراکز بهداشتی درمانی انجام پذیرفت. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ای که شامل دو بخش بوده و روایی و پایایی مناسب را کسب کرده بود، استفاده شد. داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی، پراکندکی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد 5/47% مادران در گروه سنی 25-21 سال قرار داشتند و بیش ترین میانگین نمره استرسورهای مربوط به مادر (11/3) به موارد بزرگی پستان ها پس از زایمان و خون ریزی پس از زایمان و در مورد استرسورهای مربوط به کودک بیش ترین میانگین نمره (30/3) به مورد عوض کردن کهنه و پوشک، و در مورد استرسورهای مربوط به حمایت اجتماعی بیش ترین میانگین نمره به مورد عقاید متفاوت فامیل در مورد مراقبت نوزاد تعلق گرفت (20/3). ارتباط معنی داری در مقایسه نمره کل استرسورها و سه حیطه آن و برحسب ویژگی های فردی مشاهد نگردید.
نتیجه‌گیری: نظر به این که عوامل تنش زای مشخص شده از سوی مادران به سادگی از طریق آموزش های قبل از زایمان برطرف می گردد، لازم است که مراقبین بهداشتی با اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی و یا آموزش هنگام ترخیص از بیمارستان از نگرانی های مادران کاسته و در نتیجه از عوامل تنش زای پس از زایمان بکاهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postpartum Stressors from Mothers Point of View

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Azizzadeh Forouzi 1
  • Sakineh Mohamadalizadeh 2
  • Zhila Soltanahmadi 3
  • Zahra Gazanfari 4
1 Lecturer, Neuroscience Research Center, Kerman Medical University, Kerman, Iran.
2 Lecturer, Neuroscience Research Center, Kerman Medical University, Kerman, Iran.
3 Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Kerman Medical University, Kerman, Iran.
4 Lecturer, Physiology Research Center, Kerman Medical University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction:The postpartum period has been conceptualized in a variety of cultures as a time of vulnerability for women, characterized by dramatic social and personal changes for the mother, who must adjust to several inexperienced difficulties and concerns.
 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, postpartum stressors from mothers point of view were evaluated. Study population included women referring to state health care centers in Kerman city. Based on the pilot study, sample size was estimated 400 individuals. Sampling was performed through improbability method. After confirming its validity and stability, data were gathered by a two-section questionnaire. Data analysis was carried out through central and distributional indices, Pearson coefficient of correlations, t-test and ANOVA.
 
Results: 47.5% of mothers were in the age group of 21-25. Among maternal stressful factors, the highest mean score (3.11) was found for “postpartum breast enlarging” and “postpartum hemorrhage”. Deeming the neonate-related stressors, “diaper changing” with mean score of 3.30 was found the most important stressor, whereas with regard to stressful factors relating to social support, “variety of opinions among family members about neonate care” had the highest mean scores (3.20). There was no significant difference in total scores of stressful factors and three containing domains, based on demographic features.
 
Conclusion: Since the postpartum stressors found in this study can be feasibly removed, providing ante-partum education for mothers with more effective educational programs guided by health-care personnel, especially at the time of discharge, is highly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stressor
  • Postpartum
  • Mental status
  • Emotional status
1. Farhadi Y. Stress. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Science; 2004. p.49. [Text in Persian]
2. Blanchard K. Stress management. 2nd ed. Tehran: Ohadi Publication; 2006. p.11. [Text in Persian]
3. Nasiri M. Mental health of prenatal and delivery period. Tehran: Boshra Publisher; 2000. p.4-5. [Text in
Persian]
4. Hung C H. Measuring Postpartum Stress. J Adv Nurs 2004;50(4):417-24.
5. Kapelan H, Sadok B. Brief of Psychology. Tehran: Salami Publisher; 1998. p.55. [Text in Persian]
6. Pesonen AK, Raikkonen K, Strandberg TE, Jarvenpaa AL. Continuity of maternal stress from the pre- to
the postnatal period: associations with infant's positive, negative and overall temperamental reactivity.
Infant Behav Dev 2005;28(1):36-47.
7. Affonso DD, Mayberry LJ. Common stressors reported by a group of childbearing American women.
Health Care Women Int 1990;11(3):331-45.
8. Logsdon MC, Koniak-Griffin D. Social support in postpartum adolescents: guidelines for nursing
assessments and intervention. J Obstet Gynecol Neonatal Nurse 2005;34(6):761-8.
9. Gamble A, Creedy K, Webster J, Moyle W. A review of the literature on debriefing or non-directive
counseling to prevent postpartum emotional distress. Midwifery 2002;18(1):72-9.
10. Hung CH. Revalidation of the postpartum stress scale. J Clin Nurs 2006;15:718-25.
11. Mozafari Kermani R, Zoljalali S, Azari A, Kouhpayezadeh J. Role of training workshops of newborn cares
in promotion of mothers’ knowledge. Iranian J Pediatr 2007;Suppl.1(17):41-6.
12. Asgharnia M, Hydarzadeh A, Zahiri Z, Syhani A. Pormehryabandeh L, Odi M. Study of knowledge of
mothers towards problems and cares of postpartum. J Gilan Med Univ 2005;4(55):56-62. [Article in Persian]
13. Dewar G. Postpartum stress: A guide for science – minded parent. [online] 2007 Dec [cited 2008 Nov];
[1 screen]. Available from: http://www.parentingscience.com/postpartum-stress.html
 
14. Gjerdingen DK, Froberg DG, Fontaine P. The effects of social support on women’s health during
pregnancy, labor and delivery, and the postpartum period. Fam Med 1991;23(5):370-5.
15. Fredriksson GE, Högberg U, Lundman BM. Postpartum care should provide alternatives to meet parents’
need for safety, active participation, and ‘bonding’. Midwifery 2003;19(4):267-76.
16. Mistry R, Stevens GD, Sareen H, De Vogli R, Halfon N Parenting-related stressors and self-reported
mental health of mothers with young children. Am J Public Health 2007;97(7):1261-8.
17. Logsdon MC, McBride AB, Birkimer JC. Social support and postpartum depression. Res Nurs Health
2007;17(6):449-57