بررسی مقایسه ای تجویز اپیدورال بوپی واکایین 1/0% با بوپی واکایین 1/0% همراه با فنتانیل 0002/0% جهت ایجاد بی دردی زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص بیهوشی بیمارستان ام البنین، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 متخصص بیهوشی بیمارستان ام البنین ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دستیار تخصصی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از روش های متداول القای بی دردی زایمان، استفاده از بی حسی اپیدورال با بی حس کننده های موضعی می باشد که استفاده از آن ها به تنهایی ممکن است منجر به اختلال حرکتی، طولانی شدن مرحله دوم زایمان و افزایش نیاز به وسایل کمکی برای زایمان گردد. بنابراین افزودن اپیویید به بی حس کننده های موضعی می تواند منجر به بی دردی مطلوبی شود.
روش کار: در این مطالعه به مقایسه دو روش القای بی دردی اپیدورال با بوپی واکایین و یا استفاده از بوپی واکایین همراه با فنتانیل در 32 زن با حاملگی اول کاندید زایمان طبیعی در بیمارستان ام البنین (س) پرداخته ایم. در گروه اول بی دردی توسط 15 سی سی بوپی واکایین 1/0% و در گروه دوم بی دردی توسط 15 سی سی بوپی واکایین 1/0% به همراه 50 میکروگرم فنتانیل انجام گرفت. ارزیابی درد با استفاده از معیارهای کلامی در هر 10 دقیقه تا زمان وضع حمل انجام گرفت و ارزیابی وضعیت حرکتی با امتیازدهی Bromage صورت گرفت.
یافته ها: مشخصات دموگرافیک شامل سن، شاخص توده بدنی، سن بارداری، وضعیت تحصیلی و نیز معاینات مامایی و پیشرفت زایمان در دوگروه مشابه بودند. سنجش های درد حاکی از وجود بی دردی بهتر در طی مراحل زایمان در گروه دوم بود و معیار کلامی درد بعد از القای بی دردی به طور معنی داری در گروه دوم پایین تر بود، در حالی که وضعیت حرکتی در هر دو گروه بدون تغییر ماند. شایع ترین عارضه جانبی خارش بود که به طور معنی داری در گروه دوم بیش تر بود.
نتیجه‌گیری: استفاده توأم از بوپی واکایین و فنتانیل به صورت اپیدورال موجب القای بی دردی مطلوبی نسبت به بوپی واکایین به تنهایی در حین زایمان طبیعی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Epidural Bolus Administration of 0.1% Bupivacaine and 0.1% Bupivacaine Plus 0.0002% Fentanyl for Analgesia during Labour

نویسندگان [English]

  • Ateie Mansouri 1
  • Maryam Kazemi 2
  • Soheila Milani 3
  • Mohammad Taghi Shakeri 4
  • Leila Pourali 5
1 Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Anesthetists, Omul-Banin Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Anesthetists, Omul-Banin Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor of Biostatics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Resident in Obstetrics & Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Epidural analgesia is a popular technique for pain relief of labor but using local anesthetic agents solitarily may produce motor block or be associated with a prolonged second phase and increased incidence of instrumental delivery. Thus, adding an opioid to local anesthetic solutions may provide effective and perfect analgesia.
 
Methods: This study is designed to compare epidural bupivacaine and a combination of epidural fentanyl and bupivacaine in induction of painless delivery among pregnant women who were subjected to normal vaginal delivery at Omul-Banin hospital’s maternity ward between 2007-2008. Our patients in this study divided into two groups. In the group A, anesthesia was induced by 15cc of 0.1% bupivacaine whereas in group B it was induced by 15cc of 0.1% bupivacaine plus 50 μg of fentanyl. Pain was assessed using Visual Analogue Scaling (VAS) every 10 minutes till delivery. Motor function was also assessed by Bromage scoring.
 
Results: Both groups were similar in their demographic characteristics such as age, BMI, gestational age and educational state along with their obstetrical exams and progress of labor. Reviewing measurements demonstrated better painless interval in group B during labor. Verbal pain scores after anesthesia induction were significantly lower in group B. motor power remained intact in both groups. The most common side-effect was itching which was more frequent in group B.
 
Conclusion: Compared to bupivacaine in solitude, combinations of opioid and bupivacaine may improve the analgesia during labor. This may influence the progress of labor and high maternal satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidural analgesia
  • Labour
  • Bupivacaine
  • Fentanyl
1. Glosten B. Aneshthesia for obstertrics. In: Miller RD, editor. Anesthesia. 5th ed. Philadelphia: Churchill
Livingston; 2000. p. 2037-42.
2. Conningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 22nd ed.
New York: McGraw-Hill; 2005.
3. Ohel G, Gonen R, Viada S. Early versus late initiation of epidural analgesia in labor. AJOG 2006;194:600-5.
 
4. Li DF, Ress GAD, Rosen M. Continuous extradural infusion of 0.0625% or 0.125% bupivacaine for pain
relief in primi-gravid labor. Br J Anaesth 1985;57:264-70.
5. Murphy JD, Hutchinson K, Bowden MI, Lewis M, Cooper GM. Bupivacaine versus bupivacaine plus
fentanyl for epidural analgesia: effect on maternal satisfaction. Br Med J 1991;302:564-7.
6. Thorburn J, Moir DD. Extradural analgesia: the influence of volume and concentration of bupivacaine
on mode of delivery, analgesia efficacy, and motor block. Br J Anaesth 1981;53:933-9.
7. Crawford JS. Experiences with epidural morphine in obstetrics. Anaesthesia 1981;36:207-9.
8. Husemeyer RP, O’Connor MC, Davenport HT. Failure of epidural morphine to relieve pain in labour.
Anaesthesia 1980;35:161-3.
9. Vella LM, Willats DG, Knott C, Linton DJ, Justins DM, Reynolds F. Epidural fentanyl in labour: an
evaluation of the systemic contribution to analgesia. Anaesthesia 1985;40:741-7.
10. Cohen SE, Tan S, Albright GA, Halpern J. Epidural fentanyl/bupivavaine for obstetric analgesia.
Anaesthesia 1987;67:403-7.
11. McGrady EM, Brownhill DK, Davis AG. Epidural diamorphine and bupivacaine in labour. Anaesthesia
1989;44:400-3.
12. Chestnut DH, Laszewski LJ, Pollack KL, Bates JN, Manago NK, Choi WW. Continuous epidural infusion
of 0.0625% bupivavaine–0.0002% fentanyl during the second stage of labor. Anaesthesia 1990;72:613-8.
13. Hasanzahraei R, Mehran N, Fathizadeh N, Abedi HA. Epidural painless delivery: A phenomenology
research. IJNMR 2007;12(1):25-31.
14. Birnbach O, Browne M, Regonal B. Anesthesia for obstetrics. In: Miller RD. Miller’s anesthesia. 6th ed.
Philadelphia: Elsevier; 2005. p.2307-45.
15. James KS, McGrady E, Quasim I, Patrick A. Comparison of epidural bolus administration of
0.25% bupivacaine and 0.1% bupivacaine with 0.0002% fentanyl for analgesia during labour. Br J Anaesth
1998;81(4):507-10.
16. Lee BB, Ngan Kee WD, Hung VY, Wong EL. Combined spinal-epidural analgesia in labour: comparison
of two doses of intrathecal Bupivacaine with Fentanyl. Br J Anaesth 1999;83(6):868-71.
17. Goodfellow CF, Hull MGR, Swaab DF, Dogterom J, Buijs RM. Oxytocin deficiency at delivery with
epidural analgesia. Br J Obstet Gynecol 2005;90:214-9.
18. Sultan AH, Kamm MA, Hudson CN. Pudendal nerve damage during labour: prospective study before and
after childbirth. Br J Obstet Gynaecol 1994;101:22-8.
19. Sultan AH, Kamm MA, Hudson CN, Thomas JM, Bartram CI. Anal-sphincter disruption during vaginal
delivery. N Eng J Med 1993;329:1905-11.
20. Friedman EA, Sachtleben-Murray MR, Dahrouge D, Neff RK. Long term effects of labor and delivery on
offspring: A matched-pair analysis. Am J Obstet Gynecol 1984;150:941-5.
21. Murphy JD, Henderson K, Bowden MI, Lewis M, Cooper GM. Bupivacaine versus bupivacaine plus
fentanyl for epidural analgesia: effect on maternal satisfaction. BMJ 1991;302(6776):564-7.
22. Lim Y, Sia AT, Ocampo C. Automated regular boluses for epidural analgesia: a comparison with
continuous in fusion. Int J Obstet Anesth 2005;14(4):305-9.