تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان 17 شهریور، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دستیار درمان درد و طب سوزنی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: درد زایمان یکی از شدید ترین دردهایی است که زن در طول زندگی تحمل می کند. به علت اثرات نامطلوب درد شدید زایمان برای مادر و جنین تلاش برای تسکین درد امری ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمان انجام گرفت.
روش کار: در یک کارآزمایی بالینی سه گروهه یک سوکور 102 زن باردار کم خطر با سن حاملگی 42-38 هفته به طور تصادفی به سه گروه فشار، لمس و مراقبت معمول تقسیم شدند. از اتساع 4-3 سانتی متر دهانه رحم به مدت 30 دقیقه در طول هر انقباض رحم در گروه فشار، فشار دو طرفه روی نقطه 6 طحالی و در گروه لمس این نقطه فقط لمس شد. در گروه مراقبت معمول فقط مراقبت های معمول زایشگاه انجام گرفت. شدت درد زایمان با استفاده از مقیاس تطابق دیداری درد بلافاصله، 30 ،60 ،90 و 120 دقیقه بعد از مداخله در سه گروه سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز یک طرفه واریانس، کروسکال والیس، مجذور کای انجام گرفت.
یافته ها: میانگین شدت درد کلی زایمان بعد از مداخله در سه گروه اختلاف آماری معنی دار داشت (03/0=p). هم چنین میانگین نمره شدت درد زایمان 90 دقیقه و 120 دقیقه بعد از مداخله در گروه فشار روی نقطه 6 طحالی نسبت به گروه لمس و مراقبت معمول کم تر بود که از نظر آماری معنی دار بود (01/0=p). اما بین گروه لمس و مراقبت معمول تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر فشار نقطه 6 طحالی شدت درد مرحله اول زایمان را کاهش می دهد، بدون آن که برای مادر و جنین زیان آور باشد و می تواند به عنوان یک روش آسان، ارزان و غیر تهاجمی برای کاهش درد زایمان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of SP6 Acupressure on Reducing the Labor Pain during First Stage of Delivery

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kordi 1
  • Samaneh Rohani Mashadi 2
  • Alireza Fadaee 3
  • Habibollah Esmaili 4
1 M.Sc. in Midwifery, Faculty of Nursing & Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. in Midwifery, Faculty of Nursing & Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Anesthetists, Fellowship of Acupuncture, Farabi Hospital, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor of Biostatics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Labor pain is one of the most severe types of pain women experience during their lives. Due to the negative effects of severe labor pain on mother and fetus, attempt to relieve mother’s pain is of considerable necessity. The purpose of this study was to determine the effects of applying SP6 acupressure on labor pain.
Methods: In a single-blinded randomized clinical trial study, 102 low- risk pregnant women, with gestational age of 38-42 weeks were enrolled at 17 Shahrivar Hospital in Mashhad between 2005-2006. They were randomly subjected to acupressure, palpation and ordinary care groups. For first group, acupressure was applied at the SP6 acupoint to both sides during each uterine contraction and when cervical dilation reached to 3-4cm. In the palpitation group, the SP6 acupoint was just touched. This technique was applied in both groups for a 30-minute period. In the routine care group, just the ordinary delivery care was given. Using Visual Analog Scale, the intensity of labor pain was measured immediately after intervention. Measurement was followed at 30, 60, 90 and 120 minutes after intervention. Intensity of labor pain was compared within groups using ANOVA, Kruskal-Wallis and Chi-square tests.
Results: The mean intensity of total labor pain had statistically significant difference between three groups (p=0.03). Also the mean intensity of labor pain at 90 and 120 minutes of after- intervention period in the SP6 acupressure group was significantly lower than the palpation and routine care groups (p=0.01). There was no statistically significant difference between the palpation and routine care group.
Conclusion: The study showed that SP6 acupressure decreases the intensity of first stage labor pain without maternal and fetal injuries of any nature and can be used as feasible, inexpensive, non-invasive method for labor pain relief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor pain
  • First stage labor
  • Acupressure
  • SP6 acupoint
1. Scott Jr. Obstetric analgesia and anesthesia. In: Hawkin JL. Danforth’s obstetric and gynecology. 9th ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. p.57-60.
2. Jafari Javid M. Anesthesia in obstetric. Tehran: Porsina; 1379. [Text in Persian]
3. Phumdoury S, Good M. Music reduces sensation and distress of labor pain. Pain Manag Nurs 2003;4(2):S4-61
4. Simkin P. Commentary: the meaning of labor pain. Birth 2000;27(1):Suppl 54-6.
5. Navidi A. Principles of basic and clinical acupuncture. Tehran: Tymorzade-Tabib Publication; 1381. [Text
in Persian]
6. Lee MK, Chang SB, Kang DH. Effect of SP6 acupressure on labor pain and length of delivery time in
woman during labor. J Altern Complement Med 2004;10(6):959-65.
7. Bettes D. Acupressure techniques for use during childbirth and pregnancy: Natural pain relief
techniques for childbirth using. 2001; [8] available from: http;//www.home.clear.net.nz/pages/debrabettes/Brown
ST, Douglase C & Flood LP. 
 
8. Park Y, Cho J, Kwon J, Ahn E, Lim J, Chang S. The effect of san-yin-jiao (SP6) acupressure on labor
progression. AJOG 2003;189(6 Suppl):209.
9. Mirhoseini M. Effect of acupressure on labour pain (M.Sc. Dissertation). Mashhad: Mashhad university of
medical science (Faculty of Nursing & Midwifery); 1377. [Text in Persian]
10. Ziaei S, Hajipoure L. Effect of acupressure on labour. Int J Gynecol Obstet 2006;(92):71-2.
11. Nesheim B, King R, Berg B, Alfredsson B, Allgot E, Hove G, et al. Acupuncture during labor can reduce
the use of meperidin: a controlled clinical study. Clin J Pain 2003;9:187-91.