دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-62 (تابستان 1388) 

اصیل پژوهشی

وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی

صفحه 1-4

10.22038/ijogi.2009.5889

قدسیه سیدی علوی؛ نوریه شریفی؛ علی صادقیان؛ حسن جباری؛ مریم بحرینی؛ حسن باقری


بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 15-22

10.22038/ijogi.2009.5891

علی طلایی؛ محمدرضا فیاضی بردبار؛ افشین نصیرایی؛ مهشید پهلوانی؛ سلمه دادگر؛ علی اکبر ثمری


بررسی میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال در بیمارستان امام ساری (1385)

صفحه 23-30

10.22038/ijogi.2009.5892

عالیه زمانی کیاسری؛ آذر کبیرزاده؛ بنیامین محسنی ساروی؛ اسماعیل رضا زاده؛ محمد خادملو؛ تهمینه بی آزار


گزارش مورد

هپاتیت ویروسی در حاملگی

صفحه 57-62

10.22038/ijogi.2009.5896

جمشید آیت اللهی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ محمد باقر اولیا؛ سید مهدی سجادی