دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-62 (تابستان 1388) 

اصیل پژوهشی

1. وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی

صفحه 1-4

قدسیه سیدی علوی؛ نوریه شریفی؛ علی صادقیان؛ حسن جباری؛ مریم بحرینی؛ حسن باقری


3. بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 15-22

علی طلایی؛ محمدرضا فیاضی بردبار؛ افشین نصیرایی؛ مهشید پهلوانی؛ سلمه دادگر؛ علی اکبر ثمری


4. بررسی میزان و علل مرگ و میر دوره پری ناتال در بیمارستان امام ساری (1385)

صفحه 23-30

عالیه زمانی کیاسری؛ آذر کبیرزاده؛ بنیامین محسنی ساروی؛ اسماعیل رضا زاده؛ محمد خادملو؛ تهمینه بی آزار


گزارش مورد

8. هپاتیت ویروسی در حاملگی

صفحه 57-62

جمشید آیت اللهی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ محمد باقر اولیا؛ سید مهدی سجادی