دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-60 (بهار 1388) 
3. فاکتورهای موثر بر روش ختم بارداری

صفحه 17-24

ابوالفضل محمد بیگی؛ نرگس محمد صالحی


6. تاثیر روش زور زدن در مرحله دوم زایمان برصدمات پرینه

صفحه 43-48

راحله عسلی؛ مهین تفضلی؛ زهرا عابدیان؛ حبیب ا... اسماعیلی