دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-60 (بهار 1388) 
تاثیر روش زور زدن در مرحله دوم زایمان برصدمات پرینه

صفحه 43-48

10.22038/ijogi.2009.5902

راحله عسلی؛ مهین تفضلی؛ زهرا عابدیان؛ حبیب ا... اسماعیلی