بررسی عوارض و عوامل خطر سندرم HELLP

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 پزشک عمومی، بیمارستان شهید اکبر آبادی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم HELLP یکی از عوارض شدید پره اکلامپسی است که با عوارض جدی مادری و جنینی همراه است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی شیوع سندرم HELLP و عوارض مادری و نوزادی آن و نیز ریسک فاکتورهای آن در دو نژاد ایرانی و افغانی می‌باشد.
روش کار: مطالعه به صورت گذشته نگر بر روی 46628 پرونده زایمانی که طی مدت 5 سال در مرکز شهیداکبرآبادی زایمان کرده بودند صورت گرفت. از این تعداد 1811 مورد (88/3%) مبتلا به پره اکلامپسی بودند. 1380 پرونده که اطلاعات آن ها به طور کامل درج شده بود، مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت. از این تعداد 1196 نفر ایرانی و 184 نفر (33/13%) افغانی بودند. برای مقایسه بیماران مبتلا، آن ها به دو گروه با و بدون سندرم HELLP تقسیم شده و مورد مقایسه قرار گرفتند. گروه مبتلا به سندرم HELLP (گروه مورد)، شامل 164 نفر (9/11%) بودند که 35/0% کل بیماران زایمان کرده را تشکیل می دادند و گروه بدون سندرم HELLP (گروه کنترل) مشتمل بر 1216 نفر بودند.
یافته ها: میانگین پلاکت در گروه مورد 4/20 ± 3/81 هزار در میلی متر مکعب و در گروه کنترل 9/55±1/198 در میلی متر مکعب بود (001/0>p). میانگین پروتئینوری در گروه مورد 9/0±26/3 و در گروه کنترل 25/1±53/2 گرم بود (001/0>p). میانگین سن بارداری در زمان ختم حاملگی گروه مورد 21/4± 85/33 و در گروه کنترل 43/3±9/35 هفته بود (002/0=p). از نظر سن مادر ، تعداد زایمان، میزان سزارین، میزان فشار سیستولیک و دیاستولیک و بیلی روبین در دو گروه تفاوت معنی دار نبود. میزان مرگ نوزاد 72 نفر (44%) در مقابل 170 نفر (14%) (001/0=p)، عوارض جنین 116 مورد (71%) در مقابل 389 مورد (32%)، (003/0=p) و علایم خطر مادری 116 نفر (71%) در برابر 389 نفر (32%) (002/0=p) در گروه مورد بیش تر از گروه کنترل بود. از نظر شیوع سندرم HELLP در دو گروه ایرانی و افغانی تفاوت معنی دار وجود نداشت، ولی در گروه مورد میزان مرگ نوزادان و عوارض جنینی در زنان ایرانی بیش تر از زنان افغانی بود. نیز در گروه شاهد عوارض فوق در گروه ایرانی بیش تر از گروه افغانی بود.
نتیجه‌گیری: افغانی یا ایرانی بودن بر روی شیوع سندرم HELLP تأثیر ندارد ولی میزان دفع پروتئین بیش تر و سن حاملگی پایین تر در زمان ظهور پره اکلامپسی و وجود علایم تاری دید، درد اپیگاستر و سردرد از عوامل خطر برای سندرم HELLP می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Maternal and Neonatal Complications of HELLP Syndrome and Its Risk Factors

نویسندگان [English]

  • Nahid Sohrabi 1
  • Maryam Kashanian 2
  • Elahe Rafiee Khoshnood 3
1 Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Iran University of Medical Sciences, Tahran, Iran.
2 Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Iran University of Medical Sciences, Tahran, Iran.
3 General practitioner, Akbarabadi Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tahran, Iran.
چکیده [English]

Introduction:HELLP syndrome is one of the severe complications of preeclampsia which is accompanied by serious fetal and maternal effects. The purpose of the present study is to evaluate the maternal and neonatal complications of the HELLP syndrome and its risk factors.
 
Methods: A retrospective study was performed on the documentations of 46628 women who were delivered during 5 years in Akbarabadi Hospital. There were 1811 cases (3.88%) of preeclampsia. 1380 cases of preeclampsia had complete documentation records which were evaluated for the study. 1196 patients were Iranian and 184 patients were Afghans. The preeclamptic patients were divided into two groups; patients with HELLP syndrome (case group; 164 cases) and patients without HELLP syndrome (control group; 1216 cases). Characteristic of these two groups were then compared.
 
Results: There were 46628 deliveries and 1811 cases of preeclampsia (3.88%). 164 cases (11.9%) out of 1380 preeclamptic patients who had complete documentation records had HELLP syndrome. The mean platelet count of case and control groups were 81.3 ± 20.4×103/mm3 and 198.1± 55.9×103 /mm3, respectively (p<0.001). The mean proteinuria in case and control group were 3.26± 0.9 and 2.53±1.25 grams, respectively (p<0.001). The mean gestational age at the time of termination were 33.85±4.21 and 35.9±3.43 weeks in case and control group, respectively (p<0.002). There were no significant difference between two groups in their maternal age, parity, systolic and diastolic blood pressure and bilirubin and cesarean deliveries. Neonatal death [72 cases (44%) VS 170 cases (14%), p=0.001], fetal complications [116 cases (71%) VS 389 cases (32%), p=0.003], maternal symptoms [116 cases (71%) VS. 389 cases (32%), p=0.002] were higher in case group. The incidence rate of HELLP syndrome was not different between Iranian (145 cases; 12%) and Afghans (19 cases; 10%). Neonatal death [68 cases (47%) VS 5 cases (25%), p=0.003], fetal complications [106 cases (73%) VS 10 cases (50%), p=0.02] were higher in Iranian women. Also in control group the mentioned complications were more prevalent among Iranian women.
 
Conclusion: Being Iranian or Afghan does not influence the incidence of HELLP syndrome. However, further amount of proteinuria, lower gestational age at the time of onset of preeclampsia symptoms and also maternal risk symptoms like headache, epigastric pain and blurred vision are risk factors for HELLP syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghan
  • Iranian
  • Proteinuria
  • Preeclampsia
  • Platelet
  • HELLP syndrome
1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics.
22nd ed. New York: McGraw-Hill; 2005. p.773-83.
2. Pritchard JA, Weisman R Jr, Ratnoff OD. Intravascular hemolysis, thrombocytopenia and other
hematologic abnormalities associated with severe toxemia of pregnancy. N Engl J Med 1954;250:89-98.
 
3. Weinstein L. Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count: A severe consequence
of hypertension in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1982;142(2):159-67.
4. Abramovici D, Friedman SA, Mercer BM, Audibert F, Kao L, Sibai BM. Neonatal outcome in severe
preeclampsia at 24 to 36 weeks' gestation: does the HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low
platelet count) syndrome matter? Am J Obstet Gynecol 1999;180:221-5.
5. Vigil-De Gracia P. Pregnancy complicated by pre-eclampsia with HELLP syndrome. Int J Gynaecol Obstet
2001;72(1):17-23.
6. Abbade JF, Peracoli JC, Costa RA, Calderon Ide M, Borges VT, Rudge MV. Partial HELLP syndrome:
maternal and perinatal outcome. Sao Paulo Med J 2002;120(6):180-4.
7. Sibai BM, Ramadan MK, Usta I, Salama M, Mercer BM, Friedman SA. Maternal morbidity and mortality
in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets (HELLP Syndrome).
Am J Obstet Gynecol 1993;169:1000-6.
8. Haddad B, Barton JR, Livingston JC, Chahine R, Sibai BM. Risk factors for adverse maternal outcomes
among women with HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count) syndrome.
Am J Obstet Gynecol 2000;183:444-8.
9. Ertan AK, Wagner S, Hendrik HJ, Tanriverdi HA, Schmidt W. Clinical and biophysical aspects of
HELLP- syndrome. J Perinat Med 2002;30(6):483-9.
10. Berti P, Contino L, Pesando P, Demicheli M, Santi R, Inveradi D. Is the HELLP Syndrome due to inherited
factors? Report of two cases. Haematologica 1994;79(2):170-2.
11. Rath W, Faridi A, Dudenhausen JW. HELLP syndrome. J Perinat Med 2000;28:249- 60.
12. Williams KP, Wilson S. The impact of parity on the incidence of HELLP syndrome and small for
gestational age infants in hypertensive pregnant women. J Obstet Gynecol Can 2002;24(6):485-9.
13. Hupuczi P, Rigo B, Sziller I, Szabo G, Szigeti Z, Papp Z. Follow-up analysis of pregnancies complicated
by HELLP syndrome. Fetal Diagn Ther 2006;21(6):519-22.
14. Martin JN, May WL, Rinehart BK, Martin RW, Magann EF. Increasing maternal weight: a risk factor for
preeclampsia/ eclampsia but apparently not for HELLP syndrome. South Med J 2000;93(7):686-91.
15. Leeners B, Rath W, Kuse S, Irawan C, Imthurn B, Newmaier-Wagner P. BMI: New aspects of a classical
risk factor for hypertensive disorders in pregnancy. Clin Sci (Lond) 2006;111(1):81-6.
16. Leeners B, Newmaier-Wagner P, Kuse S, Rath W. Smoking and the risk of developing hypertensive
diseases in pregnancy: what is the effect on HELLP syndrome? Acta Obstet Gynecol Scan
2006;85(10):1217-24.
17. Wolf JL. Liver disease in pregnancy. Med Clin North Am 1996;80:1167-87.
18. Williams KP, Wilson S. Ethnic variation in the incidence of HELLP-syndrome in a hypertensive pregnancy
population. J Perinat Med 1997;25(6):498-501.
19. Gul A, Cebeci A, Aslan H, Polat I, Ozdemir A, Ceylan y. Perinatal outcomes in severe preeclampsiaeclampsia
with and without HELLP syndrome. Gynecol Obstet Invest 2005;59(2):113-8.
20. Osmanagaoglu MA, Erdogan I, Zengin U, Bozkaya H. Comparison between HELLP syndrome, chronic
hypertension, and superimposed preeclampsia on chronic hypertension without HELLP syndrome.
J Perinat Med 2004;32(6):481-5.