بررسی ارزش پیشگویی کننده میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه دوم بارداری در تشخیص پره اکلامپسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران

2 کارشناس مامایی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: خونریزی، عفونت و افزایش فشار خون از مهم ترین علل مرگ و میر مادران باردار در دوران بارداری است. تحقیقات اخیر نشان داده قبل از بروز پره اکلامپسی یک رشته اختلالات عروقی، انعقادی و متابولیک در زن باردار اتفاق می افتد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارزش پیشگویی کننده افزایش هموگلوبین و هماتوکریت در سه ماهه دوم بارداری با بروز پره اکلامپسی در مراحل بعدی بارداری است.
روش کار: در یک مطالعه توصیفی و تحلیلی، 60 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) در سال 1386که واجد مشخصات واحد پژوهش بودند، در دو گروه قرار گرفتند. از این میان، 30 نفر از زنانی که طبق تشخیص متخصص زنان و آزمایشات انجام شده مبتلا به پره اکلامپسی بودند در گروه پره اکلامپسی و 30 نفر که دارای فشار خون نرمال بودند درگروه بدون پره اکلامپسی قرار گرفته و پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک و حاملگی را تکمیل می نمودند. سپس بر اساس آزمایشات انجام شده در دوران بارداری میزان هموگلوبین و هماتوکریت و مشخصات پره اکلامپسی و زایمان بر اساس مشخصات موجود در پرونده بیمار ثبت می گردید. بعد از گردآوری داده ها تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های من ویتنی، مجذور کای و t مستقل انجام شد.
یافته ها: دو گروه از نظر میزان هموگلوبین و هماتوکریت در سه ماهه دوم بارداری تفاوت آماری معنی داری داشتند (002/0> p)، به نحوی که میانگین میزان هموگلوبین در گروه پره اکلامپسی 1/1±3/13 و در گروه بدون پره اکلامپسی 3/1±2/12 بود. میزان هموگلوبین 5/12 گرم در دسی لیتر و بالاتر، از حساسیت 4/72% و ویژگی 1/57% و میزان هماتوکریت 37 درصد و بالاتر، از حساسیت 5/65% و ویژگی 9/61% در تشخیص پره اکلامپسی برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج این پژوهش افزایش میزان هموگلوبین و هماتوکریت در سه ماهه دوم بارداری با شیوع بالاتر پره اکلامپسی همراه بود. از این رو مطالعات گسترده تر و دقیق تر با در نظر گرفتن سایر فاکتورهای پیشگویی کننده و انجام مطالعات آینده نگر در این دوران در کلینیک های مراقبت های دوران بارداری توصیه می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction Value of Hemoglobin and Hematocrit Concentration during Second Trimester in Diagnosis of Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Zahra Shojaeian 1
  • Robabeh Sadeghian Harat 2
  • Zahra Negahban 2
1 M.Sc. in Midwifery, Faculty Member of Islamic Azad University, Ghouchan, Iran.
2 B.Sc. in Midwifery, Ghaem Hospital, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Preclampsia is the most common cause of mortality among pregnant women. Recent researches show homodynamic, coagulation and metabolic abnormalities prior to the onset of preeclampsia. The aim of this research is to evaluate predictive values of increased levels of hemoglobin and hematocrit in second trimester and occurrence of preeclampsia.
 
Methods: In this prospective study, 60 pregnant women who referred to Ghaem hospital during 2007 were divided into two groups; 30 pregnant women in peeclampsia group whom were diagnosed as preeclampsia and 30 normal pregnant women who had normal blood pressure. Both answered demographic and pregnancy characteristic questionnaires. Hemoglobin, hematocrit, preeclampsia indicators and delivery characteristics were recorded and data were analyzed by Mann-Whitney U, Chi square and independent t-test using SPSS.
 
Results: There were significant differences between two groups in their hemoglobin and hematocrit concentrations in second trimester (p<0/002). The mean of hemoglobin in preeclampsia group was 13/3±1/1, whereas in normal group it was 12/2±1/3 g/dl. Hemoglobin level of more than 12/5 g/dl represented the 72/4% of sensitivity and 57/1% of specificity in prediction of preeclampsia. Hematocrit of more than 37% had sensitivity of 65/5% and specificity of 61/9% in that prediction.
 
Conclusion: Increased levels of hemoglobin and hematocrit concentration in the second trimester were associated with higher incidence of preeclampsia. Therefore, further comprehensive and precise studies considering other predicting factors along with prospective researches in prenatal clinics are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preeclampsia
  • pregnancy
  • Hemoglobin
  • Hematocrit
1. Cuningham F G, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics.
22nd ed. London: McGraw Hill; 2005.
2. Myatt L, Miodovnik M. Prediction of preeclampsia. Semin Perinatol 1999;23(1):45-57.
3. von Tempelhoff GF, Heilmann L, Rudig L, Pollow K, Hommel G, Koscielny J. Mean maternal
second trimester hemoglobin concentration and outcome of pregnancy a population – based study.
Clin Appl Thromb Hemost 2008;14(1):19-28.
4. Harding K, Evans S, Newnham JP. The prediction of pregnancy outcome by hemoglobin measurement
before 20 week gestation. J Obstet Gynecol 2005;17(1):33-8.
5. Pulsen HF, Mortensen PE. Hemoglobin concentration prior to the 20th week of pregnancy correlated with
complications in the third trimester. Ugeskr Laeger 2005;152(14):1010-1.
6. Phaloprakarn C, Tangjitgamol S. Impact of high maternal hemoglobin at first antenatal visit on pregnancy
outcomes a cohort study. J Perinat Med 2008;36(2):115-9.
7. Maarten TM, Raijmarker S, Dechend R, Poston L. Oxidative stress and preeclampsia. Hypertension
2006;44:374.
8. Meads CA, Cnossen JS, Meher S, Juarez-Garcia A, ter Riet G, Duley L, et al. Methods of prediction and
prevention of pre-eclampsia: systematic reviews of accuracy and effectiveness literature with economic
modeling. Health Technol Assess 2008;12(6):iii-iv,1-270.
9. Than NG, Romero R, Hillermann R, Cozzi V, Nie G, Huppertz B. Prediction of preeclampsia- a workshop
report. Placenta 2008;29 Suppl A:S83-5.