مقایسه خشنودی زناشویی در زنانبارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد (85-86)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد مامایی،دانشگاه علومپزشکی مشهد

2 کارشناس ارشد مامایی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علومپزشکی مشهد

3 - استادیاروفوق تخصص نروسایکیاتری،دانشکده پزشکی، دانشگاه علومپزشکی مشهد

4 - دانشیارآمارزیستی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علومپزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: رضایت از روابط زناشویی بر میزان سلامت روانی، جسمانی، رضایت از زندگی، موفقیت در شغل وارتباطات
اجتماعی مؤثر بوده و یکی از مهمترین شاخص های رضایت از زندگی است. متغیرهای متعددی بر رضایت زناشویی
مؤثرند وضعیت باروری یکی از متغیرهای بسیار مهم است. مطالعات متعددی نشان داده اند که ناباروری سبب اختلالات
روانشناختی از جمله نارضایتی زناشویی می شود. در مقابل تعدادی براین باورند که شرکت در مراحل گوناگون
تشخیص و درمان ناباروری می تواند سبب افزایش صمیمیت و ارتباط بهتر زوج و در نتیجه افزایش رضایت زناشویی
شود. از آنجا که در ایران مطالعات کمی بر روی خشنودی زناشویی زنان بویژه زنان نابارور صورت گرفته است مطالعه
حاضر راباهدف مقایسه خشنودی زناشویی زنان بارور ونابارور انجام دادیم.
روش کار: در این مطالعه تحلیلی مقطعی 100 زن بارور و100 زن نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی به صـورت
مبتنی بر هدف وارد مطالعه شده و فرم مصاحبه شماره1 (ابزار انتخاب شـرکت کننـدگان)، فـرم مصـاحبه شـماره 2
(درمورد مشخصات شرکت کنندگان)، فرم پرسشنامه بررسـی سـلامت عمـومی(GHQ28) و خشـنودی زناشـویی،
تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افـزار SPSS نسـخه 11/5 و آزمونهـای مجـذور کـای، مـن ویتنـی و آنـالیز
واریانس مورد تجزیه و تحلیل و پردازش قرار گرفتند.
نتایج: دو گروه از نظر مشخصات فردی و سایر متغیرهای مداخله گر ونیز سلامت عمـومی اخـتلاف آمـاری معنـی
داری نداشـتند. زنـان نابـارور بطـور قابـل ملاحظـه ای خشـنودی زناشـویی بیشـتری را ابـراز کردنـد (p=0/014).
خشنودی زناشویی درزنان نابارور خوب ودر زنان بارور متوسط بود.
نتیجه گیری: ناباروری باعث کاهش میزان خشنودی زناشویی در زنان نابارور نمی شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Marital Satisfaction in Infertile and Fertile Women Referred to the Public Clinics in Mashhad in 2006-07

نویسندگان [English]

  • Elham Jonaidy 1
  • Shahla Noorani Sadodin 2
  • Naghmeh Mokhber 3
  • Mohammad Taghi Shakeri 4
1 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing & Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing & Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Psychiatric, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor of Public Health & Epidemiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Marital satisfaction affects mental health, life satisfaction, professional achievements, and social interactions. It is also one of the most important features of life satisfaction. Various factors affect marital satisfaction; one of the most important ones is the fertility situation. Some researchers believe that infertility can cause emotional distress; hence leading to sexual dissatisfaction. In contrast some studies reported that performing various tests for infertility by the couples enhanced the intimacy and relationship between them and might consequently lead to increased martial satisfaction. There have been few studies on the relation between infertility and marital satisfaction in Iran. Therefore we aimed to compare the marital satisfaction between a group of fertile and infertile women in Iran.
 
Methods and Material: In this cross–sectional study, 200 women aged 22-45 years who referred to the public health centers in Mashhad and fulfilled the eligibility criteria were enrolled. Included women were literate Iranian women living in Mashhad. One hundred women with at least one healthy child were assigned in fertile group and the other 100 women who fulfilled the infertility criteria were assigned in the infertile group. The women in both groups were asked to complete validated and self administered questionnaires including marital satisfaction questionnaire, general health questionnaire (GHQ28), and another questionnaire about the demography, obstetrics history, and treatment history.
 
Data were analyzed using SPSS software version 11.5and Chi-square, Mann-Whitney, and ANOVA tests.
 
Results: Infertile women had significantly higher score for marital satisfaction than the fertile women (79.17±12.49vs 74.6±13.53, P=0.014).
 
Conclusion: Infertility does not decrease the marital satisfaction in infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Infertility
  • Fertility
1. Di Matteo MR. The psychology of health, illness, and medical care: an individual
perspective. Pacific Grove: Brooks/Cole;1991.
2. Bolourian Z, Ganjloo J. Evaluating sexual dysfunction and some related factors in
women attending Sabzevar Health Care Centers. Reprod Infertil J 2007;8(31):163-70.
3. Salehy FJ. The Development and Validation of Marital Satisfaction Questionnaire on a
sample of students of ferdowsi university. Psychother Novel 1999;4(13,14):84-108. 
 
4. Ahmadi K, Azad Marzabady E, Molla Zamany A. The study of marital adjustment in
Islamic Revolutionary Guard Corps(Sepah) Staff. J Mil Med 2005;7(7):141-52.
5. Mazaheri MA, Kayghobadi F, Faghihi Imani Z, Ghashang N, Pato M. Problem solving
strategies and marital adjustment in infertile and fertile couples. Reprod Infertil J
2001;8(2):22-32].
6. Brek JS. Novak's gynecology.14th ed. London:Lippincott Williams & Wilkins;2007.
7. Ryan KJ, Berkovitz RL, Dunaif A. Kisner's gynecology & women's health. 7th ed. St
Louis:Mosby;1999.
8. Younesi J, Salagegheh A. Body image in fertile and infertile women. Reprod Infertil J
2002;2(8):14-21.
9. Jahanfar SH, Mollaiynezhad M, Jaferpour M, Jamshidi R. Infertility related stress and
marital life in Iranian infertile women who referred to Isfahan Infertility Treatment Clinic.
Reprod Inferti J 2000;2(5):26-34.
10. Danforth DN, Scott JR، Gibbs R.. Danforth's obstetrics and gyenecology. 9th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2003.
11. Vahidi S, Ardalan A, Mohammad K. The epidemiology of primary infertility in the
Islamic Republic of Iran in 2004-5. Reprod Infertil J 2007;7(3):243-51.
12. Mohammadi MR, Khalaj Abadi Farahani F. Emotional and psychological problems of
infertility and strategies to overcome them. Reprod Infertil J 2001;8(2):33-9.
13. Xu L, Ke HX, He FF. Psychological aspects of infertile couples in China. Zhonghua fu
Chan Ke Za Zhi 1994 Apr;29(4):232-4.
14. Behjati Ardekani Z, Akhondi MM, Kormi Nouri R. Psychosocial aspects of infertility
from view point of infertility treating psysicians. Reprod Infertil J 2002;2(8):13-26.
15. Sargolzaee MR, Moharreri F, Arshadi HR, Javadi K, Karimi S, Fayyazi-bordbar MR.
[Psychosexual and depression disorders in infertile female referring to Mashhad Infertility
Treatment Center. Reprod Infertil J 2001;2(8):46-51.
16. Najmi BD, Ahmadi SM, Ghassemi G. Psychological characteristics of infertile
couples referring to Isfahan Fertility and Infertility Center (IFIC). Reprod Infertil J
2001;2(8):40-5.
17. Litzinger S, Gordon KC. Exploring relationships among communication, sexual
satisfaction and marital satisfaction. J Sex Mrital Ther 2005 Oct-Dec;31(5)409-24.
18. Besharat MA.[ the contribution of couple`s attachment style to the adjustment to
infertility] Rprod Infertil J 2001;2(5):17-25..
19. Kormi Nouri R. [Psycho-social aspect of Infertility]. Reprod Infertil J 2001;1(2):57-68.
20. Leiblum SR, Aviv A, Hamer K. Life after infertility treatment: a long-term investigation
of marital and sexual function. Hum Repord 1998 Dec;13(12):369-74
21. Monga M. Impact of infertility on quality of life, marital adjustment, and sexual
function.Urology 2004 Jan;63(1):126-30.
22. Andrews FM, Abbey A, Halman LJ. Is infertility-problem stress different?the dynamics of
stress in fertile and infertile couples. Fertil Steril 1993 Feb;59(2):478-9.
23. Berg BJ, Wilson JF. Pattern of psychological distress in infertile couples. J Psychosom
Obstet Gynecol 1995 Jun;16(2):65-78.
24. Benazon N, Wright J, Sabourin S. Stress, sexual satisfaction and marital adjustment in
infertile couples. J Sex Marital Ther 1992 Winter;18(4):273-84. 
 
25. Khosravi Z. Mental health predictive factors in infertile couples. Reprod Infertil J
2001;3(9):56-64.
26. Burns LH, Covington SN. Infertility counseling a comprehensive handbook for
clinicians. London:Parthenon;2000.
27. Repokari L, Punamaki RL. Infertility treatment and marital relationships: a 1-year
prospective study amoung successfully treated ART couples and their controls. Hum
Reprod 2007 Feb;22(5):1481-91.
28. Peterson BD, Newton CF, Rosen KH. Examining congruence between partners'
perceived infertility-related stress and its relationship to marital adjustment and
depression in infertile couples. Fam Process 2003 Spring;42(1):59-70.
29. Shakeri J, Hossieni M., Golshani S, Sadeghi Kh, Fizollahy V. Assessment of general
health, stress coping and marital satisfaction in infertile women undergoing IVF
Treatment 2007;7(3):269-75.
30. Gunilla S, Ekholm K, Wadsby M. Relationships in couples after failed IVF
treatment:aprospective follow-up study. Hum Reprod 2005 Mar;20(7):1952-7.
31. Link PW, Darling CA. Couples undergoing treatment for infertility:dimensions of life
satisfaction. J Sex Marital Ther 1986 Spring;12(1):46-59.