مقایسه دریافت انرژی و مواد مغذی در زنان باردار ساکن شهر سبزوار با مقادیر دریافت استاندارد (DRI)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 -کارشناس ارشد بهداشت عمومی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

3 کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده

مقدمه: عوامل بسیار زیادی در فرایند بارداری و نتیجه آن مداخله می کنند. اگرچه نقش تغذیه در تعدیل این فرایندها
کاملا شناخته نشده است، اما بخوبی مشخص شده که وضعیت تغذیه ای زن حامله بر نتیجه بارداری او تـاثیر مـی
گذارد. لذا این مطالعه به منظور مقایسه دریافت انرژی و مواد مغذی در زنان باردار ساکن شهر سبزوار بـا مقـادیر
دریافت استاندارد (DRI) انجام گردید.
روش کار: این مطالعه مقطعی – تحلیلی بر روی 561 زن باردار سبزواری که به صـورت طبقـه ای از تمـام منـاطق شـهر
انتخاب شدند ، صورت گرفت . دریافت مواد غذایی هر فرد به روش یاد آمـد 24 سـاعته خـوراک طـی سـه روز متـوالی و
بسامد خوراک به دست آمد و با نرم افزار food processor دریافت انرژی و مواد مغذی هر فرد تعیین شد. آنالیز داده هـا
با استفاده از از نرم افزار SPSS نسخه 11/5و آزمونهای آمار توصیفی و one sample t-test انجام شد.
نتایج: میانگین مدت بارداری 4/29 ± 3/2 ماه بود. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین دریافت انرژی و تمام مواد مغذی به
اسـ ـتثنای ویتــامین B12 ، فســـفر، ســـدیم و ســلنیوم در زنـــان بـــاردار کمتـــر از Dietary Reference Intake
 .(P <0/05)باشد می
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه که نشان داد دریافت انرژی و اکثر مواد مغـذی در زنـان بـاردار نـا کـافی
است، دادن آموزشهای تغذیه ای در این دوران و اجرای برنامه های حمایت از زنان، شیرخوران و کودکان (WIC)
توسط مسئولین، در حمایت از زنان باردار ضروری به نظر می رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Energy and Nutrient Intakes in Pregnant Women in Sabzevar with Dietary Reference Intakes

نویسندگان [English]

  • Akram Kooshki 1
  • Mohammad Ali Yaghoubi 2
  • Fatemeh Rahnama Rahsepar 3
1 M.Sc of Nutrition, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
2 M.Sc. of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
3 M.Sc of Nursing,Faculty of Nursing & Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Introduction: Many factors effect on pregnancy and its outcome. Although, the role of nutrition on the outcome of pregnancy has not been confirmed, it was determined that the nutritional status of pregnant woman affect the pregnancy outcome considerably. Therefore, this study was done to compare the energy and nutrient intake of pregnant women in Sabzevar city (north-east Iran) with the values recommended by Dietary Reference Intakes.
 
Methods and Material: This cross-sectional analytic study was done on 561 pregnant women who were selected by using cluster sampling method from all the municipal regions of Sabzevar city. They are including who no disease and like to be in this research. Their nutritional intake in the last 24 hours was recorded, using the food recall technique, by filling a questionnaire for three days. The data of the nutritional intake were analyzed by using the Food Processor (CAT-2 factory and the U.S.A country) software for each person to find the exact amount of nutrient each woman had received. Also, their pregnancy time was evaluated by sonography. The obtained data were statistically analyzed by SPSS version 11.5. Descriptive statistics and one sample t test were used to compare data with the values recommended by Dietary Reference Intakes.
 
Result: The mean pregnancy duration was 4/29±3/2 months. The results of our study showed that mean energy and all nutrient intakes except vitamin B12, phosphorous, sodium, and selenium in our study sample were less than the values recommended by Dietary Reference Intake.
 
Conclusion: Having considered the low nutritional status in pregnant women in our region, educational programs regarding the recommended nutrition for pregnant women should be prepared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • energy
  • Nutrients
  • Dietary Reference Intakes
1. Manafi M, Rabiyipour S, Amirzadeh J.Assessment of mineral intakes in pregnant
women in referral health centers in Euromieh. 6th
.َAhvaz:Iranian Congress of
Nutrition;2001:128.
2. Oladapo Al.Nutrition in pregnancy: mineral and vitamin supplements. Am J Clin Nutr
2000;72 (suppl.):280-90.
3. Hoyert DL.Annual summary of vital statistics.Pediatrics 2001 Dec;108(6):1241-55.
4. Rabiyipour S, Manafi M, Noori Saiedloo S.Assessment of energy, protein intakes and
nutritive status in pregnant women in referral health centers in Euromieh.6th
ed.Ahvaz:Iranian Congress of Nutrition2001:127.
5. Mahan K, Escott-stump S.Krauses Food , Nutrition & Diet therapy.11th
 ed.
Philadelphia:Saundres Company;2004:182-201,1249-50. 
 
6. Ghaffarpour M, Hoshyarrad A, Kianfar H.Guidlines of home measurement,
conversation coefficient and percent of edible of foods.Tehran:Agriculture Science
Publisher;1999:5-45.
7. Butte NF, Wong WW, Treuth MS, Ellis KJ, O'Brian Smith E.Energy requirments
during pregnancy based on total energy expenditure and energy deposition.Am J Clin
Nutr 2004 Jun;79(6):1078-87.
8. Piccino MF. Pregnancy and lactation.In: Ziegler EE , Filer L J.Present knowledge in
nutrition.Washington , DC:ILSI Press;1996:384-95.
9. Houshiar-rad A, Omidvar N, Mahmoodi M, Kolahdooz F.Dietary intake, anthropometry
and birth outcome of rural pregnant women in two iranian districs. Nutr Res
1998;18(9):1469-82.
10. Katz J, Khatry SK, West KP, Humphrey JH, Leclera SC, Kimbrough E, et al.Night
blindness is prevalent during pregnancy and lactation in rural Nepal.J Nutr 1995
Aug;125(8):2122-7.
11. Fleming A.The role of folate in the prevention of neural tube defects: human and
animal studies.Nutr Rev 2001 Aug;59(Pt 2):S13-20.