بررسی شیوع و عوارض زایمانهای چند قلو در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اطفال ونوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 - استاد گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاهعلوم پزشکی مشهد

3 رزیدنت زنان مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاهعلوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: درسالهای اخیر افزایش حاملگیهای چند قلو دیده شده است که علت آن عرضه داروهای محرک تخمک گذاری و
روشهای درمانی جدید نازائی است. از طرفی حاملگی چند قلو یک حاملگی پر خطر بوده و باعث افزایش عوارض و مرگ
و میرمادر,جنین و نوزاد می شود. مطالعه حاضر در مورد شیوع و شناسائی عوامل خطر ساز و عوارض ناشی از آن در
پیشگیری و درمان به موقع و مناسب کمک زیادی خواهد کرد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع زایمانهای چند قلو
و عوارض مادری، جنینی و نوزادی در یک دوره 6 ساله(82 الی 87) در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد می باشد.
روش کار: این مطالعه یک بررسی پروسپکتیو و رتروسپکتیو توصیفی است که در مجموع کلیه زایمانهای انجام شده
به مدت 6 سال (87-82) در بیمارستان زنان ام البنین(س) مشهد تحت بررسی قرار گرفت و از این موارد زایمانهای
دو قلو و سه قلو تحت مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات لازم با در نظر گرفتن متغیر های مورد بررسی استخراج و پس
2 از کد گذاری، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 13 وآزمون آماری X
مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
نتایج: از مجموع 23360 زایمان انجام شده در مدت 6 سال، 99/1% حاملگی یک قلو، 0/87% دو قلو و 0/025% سه
قلو بودند. شیوع دو قلوئی و سه قلوئی به ترتیب 8 /7 و 0/25 در هزار تولد زنده بوده است. شایعترین دامنه سنی
مادران 20-29 سال بود و جوانترین آنان بین 15-19 سال بودند. با افزایش تعداد زایمان و سن در سنین بالای 29
سال میزان چند قلوئی کاهش یافت. بطور کلی 69/4 % مادران از عوارض حاملگی رنج می بردند. عوارض جنینی و
نوزادی نیز در 70% موارد وجود داشت. در این مطالعه ارتباط مستقیم بین حاملگی چند قلو و سن مادر و وزن نوزاد
وجود داشت و بیشترین عارضه مادری و نوزادی در حاملگی چند قلوتولد نوزاد نارس و زایمان زودرس بود.
نتیجه گیری: حاملگی چند قلو هم برای مادر و هم برای نوزاد خطر ناک است بنابر این پزشک بایداز دادن زود هنگام دارو
های تحریک تخمک گذاری خوداری و این بیماران را در زمان حاملگی و زایمان مورد بررسی دقیق قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence and Complications of Multifetal Deliveries in Omalbanin Women Hospital in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Abdulkarim Hamedi 1
  • Monireh Poyurjavad 2
  • Salmeh Dadgar 3
1 Associate Professor of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Recently multifetal deliveries have increased because of the widespread use of induction ovulation drugs and reproductive technologies used in the treatment of infertility. Multiple pregnancies are accompanied by high risk for both mothers and neonates. We aimed to evaluate the prevalence of multiple pregnancies and associated complications for mothers and their neonates during a 6-year period.
 
Methods and Materials: This is a descriptive prospective and retrospective study done in Omalbanin Hospital affiliated to Mashhad University of Medical Sciences during 2003-2008. For 3 years of this period the archived files of the women referred to the hospital for delivery were evaluated for the required data. And for the other 3 years the women were evaluated prospectively. The women with multiple pregnancies and their neonates were followed up for 3-7 days. The collected data were coded and analyzed by using SPSS software version 13 and X2 test.
 
Results: Out of the 23360 deliveries conducted in the 6-year period, 99.1% were singletons, 0.87% was twins and 0.025 % were triplets. The prevalence of twin and triplet pregnancies was 8.7 and 0.25 per 1000 live births. The most common age group of the mothers was 20-29 years and the youngest age group was 15-19 years. Multiple deliveries were rarely observed in women older than 29 years and also in multiparous women. Overall 69.4% of mothers suffered from various types of complications of pregnancy. Fetal and neonatal complications were observed in 70%. There were direct relationships between multiple pregnancies and age of mothers and also weight of neonates. The most common complications in mothers and newborns were preterm labor and prematurity.
 
Conclusion: Multiple pregnancies are accompanied by high risk for both mothers and newborns. Physicians should prescribe induction ovulation drugs with caution and should watch mothers with multiple fetuses closely during the pregnancy and labor period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple pregnancy
  • Pregnancy complications
  • Mother
  • Delivery
  • Neonates
1. Jones HVV, Schnorr JA. Multiple pregnancies: a call for action. Fertil Steril 2001 Jan;
75(1):11-3.
2. Alam Machado Rde C, Brizot Mde L, Liao AW, Krebs VL, Zugaib M. Early neonatal
morbidity and mortality in growth-discordant twins. Acta Obstet Gynecol Scand
2009;88(2):167-71.
3. Bhattacharya S. Effective use of assisted reproduction. Hum Fertil (Camb) 2003
May;6(2 Suppl):S60-2.
4. Oborna I, Brezinova J, Svobodova M, Krskova M, Dostal J, Machac S. Multiple
pregnancy--a significant complication of in vitro fertilization protocols. Ceska Gynekol
2003 Jul;68(4):232-7. Czech.
5. Zaib-un-Nisa S, Ghazal-Aswad S, Badrinath P. Outcome of twin pregnancies after
assisted reproductive techniques--a comparative study. Eur J Obstet Gynecol Reprod
Biol 2003 Jul 1;109(1):51-4.
6. Ghai V, Vidyasagar D. Morbidity and mortality factors in twins. An epidemiologic
approach. Clin Perinatal 1998 Mar;15(1):123-40.
7. Mamouri GH. Epidemyologic study on multipie pregnancies in Ghaem Hospital. Med J
Mashad Univ Med Sci 1999 Spring;63:26-30.[Persian]
8. Tavasoli F. Twins Birth and factors related. Iranian J Gynecol Obstet Mashad 1999
Antum;3:56-9. 
 
9. Haghshenas I. Study on epidemiologic twins pregnancy. Esfahan Univ Med Sci J
1995;8:27-30.
10. Mancino P, Cocola M, Russo P, Di Roberto R. [Hypertention in twin pregnancy].
Minerva Ginecol 1998 May;50(5):177-9.
11. Chao AS, Tsai TC, Soong YK. Clinical management of a quadruplet pregnancy
combining a triplet pregnancy with a classical hydatiform mole: case report and review
of literature. Prenat Diagn 1999 Nov; 19(11): 1073-6.
12. Hacker NF, Moore JG. Essentials of obstetrics and gynecology. 3rd
ed.
Philadelphia:Saunders;1998; 281-9.
13. Chiang MC, Lien R, Chao AS, Chou YH, En Chen YJ. Clinical consequences of twinto-twin
transfusion. Eur J Pediatr 2003 Feb;162(2):68-71.
14. Zhang SY, He SN, Huang HF, Zhou FZ. [Multifetal pregnancy reduction of triplets to
twins: a prospective comparison of pregnancy outcome] Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2003
Jan 10;83(1):21-3.
15. Abu-Heija AT. Maternal and neonatal outcome of high order gestation. Arch Gynecol
Obstet 2003 Apr;268(1):15-8.
16. Herbst A, Källén K. Influence of mode of delivery on neonatal mortality in the second
twin, at and before term. BJOG 2008 Nov;115(12):1512-7.
17. Moore AM, O'Brien K. Follow-up issues with multiples. Paediatr Child Health 2006
May;11(5):283-6.
18. Lee YM, D'Alton ME. Cesarean delivery on maternal request: maternal and neonatal
complications. Curr Opin Obstet Gynecol 2008 Dec;20(6):597-601.
19. Usta IM, Nassar AH. Advanced maternal age. Part I: obstetric complications. Am J
Perinatol 2008 Sep;25(8):521-34.
20. Trentacoste SV, Jean-Pierre C, Baergen R, Chasen ST. Outcomes of preterm premature
rupture of membranes in twin pregnancies. J Matern Fetal Neonatal Med 2008
Aug;21(8):555-7.
21. Mazhar SB, Rahim F, Furukh T. Fetomaternal outcome in triplet pregnancy. J Coll
Physicians Surg Pak 2008 Apr;18(4):217-21.
22. Ko PC, Peng HH, Soong YK, Chang SD. Triplet pregnancy complicated with one
hydatidiform mole and preeclampsia in a 46,XY female with gonadal dysgenesis.
Taiwan J Obstet Gynecol 2007 Sep;46(3):276-80.
23. Varner MW, Thom E, Spong CY, Landon MB, Leveno KJ, Rouse DJ, Moawad AH.
Trial of labor after one previous cesarean delivery for multifetal gestation. Obstet
Gynecol 2007 Oct;110(4):814-9.
24. Wuttikonsammakit P, Sukcharoen N. Pregnancy outcomes of multiple repeated
cesarean sections in King Chulalongkorn Memorial Hospital. J Med Assoc Thai 2006
Oct;89 Suppl 4:S81-6.
25. Chittacharoen A, Wetchapruekpitak S, Suthutvoravut S. Pregnancy induced
hypertension in twin pregnancy Med Assoc Thai 2005 Oct;88 Suppl 2:S69-74.