بررسی موارد هیستروسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (1375 -85)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان، بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 - متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بقیه االله

3 - پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه: از اواسط سال1980 هیستروسکوپی جایگزین کورتاژ کورکورانه به عنوان یک اقدام استاندارد جهت
تشخیص دقیق پاتولوژی داخل رحمی مانند خونریزی غیر طبیعی رحمی و بررسی نازایی شد. هدف این مطالعه
تعیین موارد استفاده و عوارض ناشی از هیستروسکوپی در یک دوره 10 ساله در یکی از مراجع ارجاع در شهر
تهران می باشد تا بتوان در سیاستگذاری های بهداشت و درمان از این نتایج بهره برد.
روش کار: این مطالعه یک بررسی مشاهده ای تحلیلی گذشته نگر است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته
انجام شده است. پرسشنامه شامل اطلاعات فردی، شکایات بیماران، معاینات، نتایج سونوگرافی لگنی، درمانهای قبلی
و عوارض رخ داده ناشی از هیستروسکوپی می باشد که بر مبنای پرونده بیماران مراجعه کننده به اورژانس و
درمانگاه زنان بیمارستان رسول اکرم در تهران در طی سالهای 1375-85 تکمیل گردید. کلیه پرونده های در
دسترس شامل 910 پرونده بود که 26 پرونده بدلیل نقص از مطالعه خارج شدند. اطلاعات جمع آوری شده با
استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه11/5وارد رایانه شد و تحلیل داده ها با تست های آماری مجذور کای و
آنوا انجام شد.
نتایج: در این مطالعه 884 بیمار با میانگین سنی 34/8 سال بررسی شدند. 656 بیمار چند زا بودند که 290 نفر از
آنان (44/2%) سابقه حداقل یک سقط داشتند. همچنین 427 نفر (49%) مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی بودند.
هفت بیمار (0/8%) بعد از هیستروسکوپی دچار عوارض زودرس و چهار بیمار (0/5%) دچار عوارض دیررس شدند.
در بیمارانی که میومکتومی و رزکسیون سپتوم برایشان انجام شده بود به ترتیب سه ودو مورد عارضه زودرس
ایجاد شد و در مورد تخریب اندومتر عارضه ای مشاهده نشد.
نتیجه گیری: هیستروسکوپی روش دقیق جهت تشخیص و درمان پاتولوژی داخل رحمی است. این روش کم
عارضه و بدون نیاز به بستری طولانی مدت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey on Ten Years Management with Hysteroscopy of Patients referred to Rasool Akram Teaching Hospital in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Vahdat 1
  • Maryam Aghaee 2
  • Amin Setarehdan 3
1 Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Obstetrician & Gynecologist, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 M.D., Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: From mid 1980s, hysteroscopy has replaced blind dilatation & curettage as a standard procedure for definite diagnosis as well as treatment of intrauterine pathologies such as abnormal uterine bleeding, and infertility. We aimed to evaluate the indications and complications of using hysteroscopy in the management of patients referred to a teaching hospital in Tehran during a 10-year period.
 
Methods and Material:This is an observational analytic retrospective study that was done on the archived files of the patients referred to gynecologic department of Rasool Akram Hospital affiliated to Iran University of Medical Sciences during 1996-2006. A check list containing questions regarding the demographic variables, patients' complaints, findings of physical examinations and sonographic evaluations, previous treatments, and any complications was completed. The data were analyzed using SPSS software version 11.5and Chi-Square and ANOVA tests.
 
Results:Totally 910 files were reviewed. Of them, 26 were excluded because of incomplete records. The mean age of the remaining 884 patients was 34.8 years. Of the 656 multiparous women, 290 (44.2%) had at least one abortion. Also 427 women had abnormal uterine bleeding. After hysteroscopy only seven women (0.8%) had early complications and four women (0.5%) had late complications. In patients for whom myomectomy and septum resection were done, three and two cases of early complications were observed respectively. No complication was seen in patients with uterine ablation.
 
Conclusion:Hysteroscopy is an effective method for management of intrauterine pathologies and is accompanied by low complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hysteroscopy
  • Endometrial Ablation
  • Abnormal uterine bleeding
1. Satton C, Diamond MP. Endoscopic surgery for gynecologist 2nd
ed. W.B. Saunders Company; 1993.
2. Rock JA, Howard WJ III. Te Linde's operative gynecology. 9th
ed. Philadelphia: Lippincolt
Williams & Wilking; 2003:379-408.
3. Yang JH, Chen MJ, Wu My, Chao KH, Ho HN, Yang YS. Office hysteroscopic early lysis of
intrauterine adhesion after transcervical resection of multiple apposing submucous myomas.
Fertil Steril 2008 May; 89(5):1254-9.
4. Shveiky D, Rojansky N. Complications of hysteroscopic surgery: Beyond the learning curve.
Gynecol 2007 Jul-Aug;14(4):530-1.
5. Di Spiezio Sardo A, Taylor A, Tsirkas P, Mastrogamvrakis G, Sharma M, Magos A.
Hysteroscopy: a technique for all? Analysis of 5000 outpatient hysteroscopies. Fertil Steril
2008 Feb;89(2):438-43.
6. Tiufe KE, Nikolov A. [Hysteroscopic ablation of the endometrium in cases of dysfunctional
uterine bleeding—advantage of preparations including zoladex]. Akush Ginekol (Sofiia)
2002;41(2):30-4.
7. Neuwirth RS. Cost effective management for heavy uterine bleeding: ablative methods
versus hysterectomy. Curr Opin Obstet Gynecol 2001 Aug;13(4): 407-10.
8. Campo V, Campo S. Hysteroscopy requirements and complications. Minerva Ginecol 2007
Aug; 59(4):451-7.
9. Smith DC, Donohue LR, Waszak SG. A hospital review of advanced gynecologic dndoscopic
procedures. Am J Obstet Gynecol 1994;170:1635.